Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający :

GMINA KALISZ POMORSKI-URZĄD MIEJSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO

UL. WOLNOŚCI 25 , 78-540 KALISZ POMORSKI

TEL. (094) 361 62 63 FAX: (094) 361 62 88

www.kaliszpom.pl

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

3. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.kaliszpom.pl - BIP - przetargi

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Joanny Maras w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 25, pok. Nr 19, w dniach roboczych od godziny 7.30 - 15.00, lub mailem zamowienia@kaliszpom.pl lub telefoniczne (094) 361 77 72

SIWZ wydawana jest nieodpłatnie.

5. Przedmiot zamówienia .

Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

30.12.11.00-4

Nazwa przedmiotu zamówienia :

„Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych laserowych kopiarek monochromatycznych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2 sztuk kopiarek czarno-białych formatu A6-A3 wyposażonych w:

- automatyczny dwustronny podajnik dokumentów

- automatyczny duplex (drukowanie i kopiowanie dwustronne)

- funkcja drukarki sieciowej (możliwość drukowania dokumentów z dowolnego komputera w sieci 10baseT/100baseTX)

- Skaner sieciowy (możliwość skanowania dokumentów i przesyłania ich za pośrednictwem sieci 10baseT/100baseTX)

- kaseta na 300 arkuszy, A5-A3

Parametry techniczne

kopiarki:

 

Prędkość kopiowania

minimum 16 str./min A4

Format oryginału

A6-A3

Format kopii

A6-A3

Zoom

50-200% co 1%

Skala szarości

minimum 256 odcieni

Rozdzielczość

minimum 600x600 dpi

Pamięć

minimum 64 MB

Czas nagrzewania

maksymalnie 30 sek.

Czas wydruku pierwszej kopii formatu A4

maksymalnie 8 sek.

Pobór mocy podczas pracy

maksimum 1,37 kW;

Dodatkowe funkcje kopiarki:

 

-możliwość wykonywania czynności administracyjnych poprzez sieć 10baseT/100baseTX (nadzór, montorowanie usterek i stanu)

 

-mozliwość wprowadzenie kodów użytkowników

 

-przesuwanie marginesów

 

-wybielanie brzegów

 

-jedno skanowanie - wiele kopii

 

-kilka stron na jednej kopii

 

drukarki sieciowej

 

Rozdzielczość

minimum 1800x600dpi

Interfejs

10baseT/100baseTX, IEEE 1284, USB

Pamięć

minimum 64 MB

Sterowniki dla systemów operacyjnych

Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP

Skaner sieciowy

 

Możliwość skanowania bezpośrednio do plików formatu pdf,tiff

 

Format oryginału

A6-A3

Rozdzielczość

minimum 600x600dpi

Sterowniki dla systemów operacyjnych

Windows 98, Me, 2000, XP

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także koszt dostawy kserokopiarek do siedziby Zamawiającego oraz ich instalacja i szkolenie pracowników.

Gwarancja na minimum 150 tys. kopii lub 36 miesięcy, w zależności od tego, który warunek zostanie wcześniej spełniony.

Okresy między płatnymi przeglądami gwarancyjnymi uzależnione tylko od liczby kopii

6.Termin wykonania zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert częściowych

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty :

  1. posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisem z KRS,

  2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i 2, co potwierdzą oświadczeniem własnym

9. Wadium.

Zamawiający nie pobiera wadium.

10. Kryteria oceny ofert :

- cena wykonania zamówienia = 70 %.

- koszty eksploatacji i serwisu = 30%

11. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2006r do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ulica Wolności 25, pok. nr 7

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2006r o godzinie 10.15 w sali konferencyjnej.

13. Termin związania ofertą - do 30 dni licząc od dnia składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie poczty elektronicznej na adres zamowienia@kaliszpom.pl

…………………..

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 20 czerwca 2006r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń : ....................... 2006r

Zamieszczono na stronie internetowej : www.kaliszpom.pl dnia : .20 czerwca 2006r

Zamieszczono na portalu internetowym UZP : 20 czerwca 2006r

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 20-06-2006 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2006 12:57