Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

  1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Pomierzynie

Pomierzyn 10

78-540 Kalisz Pomorski

tel (094) 3616225

reprezentowana przez dyrektora Monikę Kawecką

  1. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

3.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony- art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

  1. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) forma elektroniczna: strona internetowa- www.kaliszpom.pl/

2) na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego ( Zespół Obsługi Szkół Samorządowych, ul. Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski pok. 26)

  1. Przedmiot zamówienia:

Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - 45310000-0

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na remoncie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w budynku szkoły.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do05.08.2006r

  1. Termin składania ofert: 28 czerwiec 2006r do godz. 10.00

8. Miejsce składania ofert: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych; ul. Błonie Kaszubskie 2; 78-540 Kalisz Pomorski pok.26

  1. Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki oraz wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i wykonali przynajmniej trzy zlecenia w ostatnich pięciu latach 2000-2005( jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy to z tego okresu- wymagane dwa zlecenia)pracach polegające na instalacji elektrycznych o podobnym zakresie oraz wartości co najmniej równej 100% ceny ofertowej netto każde do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonani,

3) nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 co potwierdza własnym oświadczeniem.

  1. Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 zł

11. Kryteria oceny ofert - cena- 100 %

12. Termin związania z ofertą - 30 dni

13. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków informacji i protestów odbywać się będzie w formie pisemnej lub w formie faksu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 20-06-2006 16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Aleksander PRECA 20-06-2006 16:00