Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający :

GMINA KALISZ POMORSKI-URZĄD MIEJSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO

UL. WOLNOŚCI 25 , 78-540 KALISZ POMORSKI

TEL. (094) 361 62 63 FAX: (094) 361 62 88

www.kaliszpom.pl

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

3. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.kaliszpom.pl - BIP - przetargi

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Magdaleny Dąbrowskiej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 25, pok. Nr 19, w dniach roboczych od godziny 7.30 - 15.00, lub mailem przetargi@kaliszpom.pl lub telefoniczne (094) 361 62 63 wew.28

SIWZ wydawana jest nieodpłatnie.

5. Przedmiot zamówienia .

Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 - Roboty budowlane

45324000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Nazwa przedmiotu zamówienia :

Remont budynku socjalno-technicznego, przepompowni oraz budynku technicznego na oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim .

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

A. budynek socjalno-techniczny

 • remont stropodachu - wymiana pokrycia dachu

 • wykonanie nowych obróbek blacharskich

- po obwodzie dachu

- pasa nadrynnowego

- attyk i gzymsu

 • rozebranie i wymurowanie nowych kominów +czapy kominowe

 • wymiana rynny i rur spadowych na tytanowo-cynkowe

 • naprawa tynków wewnętrznych i malowanie ścian i sufitów

 • wykonanie sufitu podwieszonego z izolacją termiczną

 • wykonanie wykładziny wewnętrznej ścian -glazura

 • wymiana posadzek

 • wymiana stolarki okiennej

 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z niezbędnym

zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym i przeciwpożarowym

 • wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (za wyjątkiem drzwi

w pomieszczeniach 3,4,5.)

 • wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

 • wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych styropianem

 • wykonanie tynku zewnętrznego

 • wykonanie cokołu o wys. 40 cm z płytek klinkierowych

 • wykonanie nowego przekrycia blachą tytanowo-cynkową istniejącego daszka nad wejściem do budynku

 • wyłożenie płytkami gresowymi antypoślizgowymi podestu wejścia do budynku

 • wykonanie opaski szerokości 0,5 m z płyt betonowych wokół budynku

 • wykonanie chodnika o szerokości 1m z polbruku łączącego budynki socjalno- techniczne z drogą do oczyszczalni ścieków.

B. budynek techniczny

  • naprawa podłoża betonowego dachu

  • wymiana pokrycia dachowego

  • wykonania nowej czapy kominowej z kapinosem

  • wymiany obróbek blacharskich

- po obwodzie dachu

- pasa nadrynnowego

- attyk i gzymsu

  • wymiana rynny i rur spadowych na tytanowo-cynkowe

  • malowanie wnętrza obiektu (ścian i sufitów)

  • wykonanie posadzki z cokołem w pom. agregatu ( z płytek gresowych )

  • wymiana 3 szt. drzwi zewnętrznych z naświetlem wraz z niezbędnym zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym

  • wymiana bramy garażowej

  • naprawa opaski wokół budynku

C. budynek przepompowni ścieków PS2

 • naprawa podłoża betonowego dachu

 • wymiana pokrycia dachu

 • wymiana obróbek blacharskich attyki, pasa nadrynnowego i gzymsu

 • wymiana rynny i rury spustowej

 • wykonanie okratowania okien - siatka tkana w ramie z kątownika

 • malowanie krat i stalowych ram okiennych

 • wymiana drzwi wejściowych

 • miejscowa naprawa tynku zewnętrznego

 • malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną-powyżej lamperii, lamperia do wys. 1,6m malowana farbą olejną.

6.Termin wykonania zamówienia - 3(trzy) miesiące od dnia podpisania umowy

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert częściowych

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty :

 1. posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisem z KRS,

 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i 2, co potwierdzą oświadczeniem własnym

 3. wykażą się dwiema robotami budowlanymi o wartości minimum 70.000 złotych każda,

 4. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności :konstrukcyjno-budowlanej.

9. Wadium.

Zamawiający nie pobiera wadium.

10. Kryteria oceny ofert :

- cena wykonania zamówienia = 100 %.

11. Oferty należy składać do dnia 04 lipca 2006r do godziny 11.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ulica Wolności 25, pok. nr 7

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2006r o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej.

13. Termin związania ofertą - do 30 dni licząc od dnia składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie poczty elektronicznej na adres przetargi@kaliszpom.pl

…………………..

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 22 czerwca 2006r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń : ....................... 2006r

Zamieszczono na stronie internetowej : www.kaliszpom.pl dnia : .22 czerwca 2006r

Zamieszczono na portalu internetowym UZP : 22 czerwca 2006r

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 23-06-2006 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2006 14:28