Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający :

GMINA KALISZ POMORSKI-URZĄD MIEJSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO

UL. WOLNOŚCI 25 , 78-540 KALISZ POMORSKI

TEL. (094) 361 62 63 FAX: (094) 361 62 88

www.kaliszpom.pl

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

3. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.kaliszpom.pl - BIP - przetargi - 2006

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Joanny Maras w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 25, pok. Nr 19, w dniach roboczych od godziny 7.00 - 15.00, lub mailem zamowienia@kaliszpom.pl lub telefoniczne (094) 361 77 72

SIWZ wydawana jest nieodpłatnie.

Dokumentacja projektowa udostępnia jest odpłatnie. Cena kpl. dokumentacji projektowej wynosi - 25 zł. Udostępnienie dokumentacji projektowej może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty.

5. Przedmiot zamówienia : Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.26.23.11-4, 45.23.32.00-1, 45.21.21.4

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim

w Kaliszu Pomorskim

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- betonowanie konstrukcji

- roboty w zakresie różnych nawierzchni z kostki betonowej Polbruk melanż oraz z kostki granitowej

- obiekty rekreacyjne

Termin wykonania zamówienia - do 15.08.2006r.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty :

  1. posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i wykonali przynajmniej jedną robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (np. wykonanie nawierzchni z polbruku) i wartości nie mniejszej niż 100.000 zł netto, co potwierdzą odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie,

  3. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w tym względzie dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane tj. kierownik robót w specjalności drogowej

Kierownik robót musi posiadać :

- stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ),

- wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem własnym

  2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, co potwierdzą oświadczeniem własnym

9. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert :

- cena wykonania zamówienia = 100 %.

11. Oferty należy składać do dnia 30.06.2006r do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego , pok. nr 7

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2006r o godzinie 10.15 w sali konferencyjnej.

13. Termin związania ofertą - do 30 dni licząc od dnia składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie faxu.

…………………..

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 23.06. 2006r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń : ………….. 2006r

Zamieszczono na stronie internetowej : www.kaliszpom.pl dnia : 23.06.2006r

Zamieszczono na portalu internetowym UZP : 23.06.2006r

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 23-06-2006 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2006 14:36