Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert wraz z zaproszeniem na wyłonienie realizatora badań profilaktycznych wynikających z uchwały Nr XLII/245/2006 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2006 - 2011.

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem na wyłonienie realizatora badań profilaktycznych wynikających z uchwały Nr XLII/245/2006 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2006 – 2011.
Badania będą przeprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od momentu zawiązania umowy lecz nie krótszym niż 3 miesiące i nie dłuższym niż do 30 listopada 2009 roku (chyba, że z rodzaju i ilości świadczeń zdrowotnych wynika krótszy czas) na temat:
1. Profilaktyki nowotworu piersi wśród kobiet w wieku 18 – 49 lat oraz powyżej 70 roku życia (rocznikowo) w zakresie około 150 badań, przeznaczono kwotę nie więcej niż 7.500,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto).
Zakres badań obejmie mammografię, USG, badanie lekarskie w zależności od wieku i rozpoznania.
Ponadto realizator zobowiązuje się do wykonania bezpłatnie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50 - 69 objętych programem NFZ.
2. Profilaktyki nowotworu raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn powyżej 45 roku życia (rocznikowo) w zakresie około 100 badań, przeznaczono kwotę nie większą niż 14.000,00 złotych brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 brutto).
Zakres badań obejmie badanie per rectum oraz PSA i USG (wszystkie badania łącznie).
3. Profilaktyki nowotworu płuc – RTG klatki piersiowej - duże zdjęcie z opisem lekarskim w zakresie około 150 osób od 18 roku życia, przeznaczono kwotę nie większą niż 6.000,00 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy brutto).

WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM, NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU ZDROWOTNEGO :

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późń. zm.). Zainteresowany podmiot przed przystąpieniem do realizacji badań może zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, projektem umowy oraz może otrzymać obowiązujący formularz oferty w pokoju 6A w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 25 lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kaliszpom.pl


Oferty biorące udział w konkursie na realizację Programu powinny zawierać:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy.
2. Nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej, numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, NIP, Regon, numer konta bankowego.
3. Imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art.35 ust.1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), NIP, Regon, numer konta bankowego.
4. Miejsce realizacji programu na terenie województwa zachodniopomorskiego.
5. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.
6. Informacje dotyczące wskazania liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.
7. Opracowany program zdrowotny zawierający m.in. opis przeprowadzanych badań, celowość badań itp.
8. Potwierdzona kserokopia dyplomów potwierdzające kwalifikacje osób przeprowadzających badania.
9. Oferowaną cenę jednego badania/wizyty, zgodnie z formularzem oferty.
10. Proponowany czas trwania umowy.

Uwaga:
1) Finansowane będą działania nieobjęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2) Badania będą przeprowadzone wyłącznie w soboty;
3) Organizator konkursu zapewnia transport pacjentów na badania.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :

1. Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2009 roku do godz. 10 00 w zamkniętych kopertach, z napisem : „OFERTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWIA 2009” w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78 – 540 Kalisz Pomorski, pokój Nr 7, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2009 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 10.07.2009 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2009 roku lub przesłać drogą pocztową na w.w. adres
( o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do organizatora konkursu). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, o godz. 11 00.
Termin związania ofertą ustala się nie później niż do dnia 14 sierpnia 2009r.


INFORMACJE DODATKOWE DLA OFERENTÓW:

1. Oferty powinny być składane na formularzu ofertowym, oddzielnie dla badań określonych w przedmiocie zamówienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- wyboru więcej niż jednej oferty;
- odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych ( m. in. zmian w budżecie Gminy).
3. Wybór realizatora badań zostanie dokonany na podstawie analizy poszczególnych ofert dotyczących badań określonych w przedmiocie konkursu.
4. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w terminie 3 dni od daty jej złożenia.
Oferent może ponadto złożyć umotywowany protest do Burmistrza Kalisza Pomorskiego, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Zych-Zinczuk 10-07-2009 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Zych-Zinczuk 10-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Zych-Zinczuk 10-07-2009 11:56