Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 104 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2012-01-03 08:25
dokument Zarządzenie Nr 102 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2012-01-03 08:21
dokument Zarządzenie Nr 101 z 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa w samochodach służbowych Urzędu Gminy, samochodach pożarniczych, urządzeniach spalinowych - Ochotniczych Straży Pożarnych 2012-01-03 08:23
dokument Zarządzenie Nr 100 z 2011 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 2011-12-12 13:06
dokument Zarządzenie Nr 99 z 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienei gminy od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji 2011-12-12 13:04
dokument Zarządzenie Nr 98 z 2011 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa agregatu prądotwórczego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2011-12-12 13:02
dokument Zarządzenie Nr 97 z 2011 roku w sprawie powołąnia stałej komisji konkursowej konkursu na "Świąteczną Dekorację 2011/2012" 2011-12-13 08:41
dokument Zarządzenie nr 96 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obwatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz kultury, tradycji i edukacji na terenie gminy Kalisz Pomorski 2011-12-05 09:40
dokument Zarządzenie Nr 95 z 2011 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2011-12-13 08:36
dokument Zarządzenie Nr 94 z 2011 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2012-02-20 08:47
dokument Zarządzenie Nr 93 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-12-13 08:13
dokument Zarządzenie Nr 92 z 2011 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-11-17 13:30
dokument Zarządzenie Nr 91 z 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kaliszu Pomorskim 2011-11-17 13:28
dokument Zarządzenie Nr 90 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-11-15 13:14
dokument Zarządzenie Nr 89 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-11-15 13:14
dokument Zarządzenie Nr 88 z 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na potrzeby realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Kalisz Pomorski" 2011-11-17 08:29
dokument Zarządzenie Nr 87 z 2011 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2011-11-15 13:17
dokument Zarządzenie Nr 86 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2011-11-17 08:10
dokument Zarządzenie Nr 85 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-11-15 13:14
dokument Zarządzenie Nr 84 z 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-10-07 11:56
dokument Zarządzenie Nr 83 z 2011 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej 2011-10-07 11:54
dokument Zarządzenie Nr 82 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-11-17 08:07
dokument Zarządzenie nr 81 z 2011 roku zmianiające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2011-11-15 13:12
dokument Zarządzenie Nr 80 z 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok 2011-09-28 07:16
dokument Zarządzenie Nr 79 z 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-09-22 14:28
dokument Zarządzenie Nr 78 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2011-09-22 14:36
dokument Zarządzenie Nr 77 z 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2011-09-22 14:35
dokument Zarządzenie Nr 76 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-09-14 14:53
dokument Zarządzenie nr 75 z 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 20 września 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2011-09-14 14:49
dokument Zarządzenie nr 74 z 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2011-09-14 14:47
dokument Zarządzenie Nr 73 z 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 31.12.2010r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego 2011-09-14 14:01
dokument Zarządzenie Nr 72 z 2011 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2012 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż 4 lata budżetowe 2011-09-22 14:23
dokument Zarządzenie Nr 71 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-09-14 13:54
dokument Zarządzenie Nr 70 z 2011 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży dla najemców 2011-08-29 11:32
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2011 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Kalisz Pomorski 2011-08-24 12:11
dokument Zarządzenie Nr 68 z 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim 2011-08-23 08:07
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2011-09-12 13:24
dokument Zarządzenie Nr 66 z 2011 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych 2011-08-29 13:06
dokument Zarządzenie nr 65 z 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2011 roku 2011-09-12 13:54
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski 2011-09-12 13:45
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2011-08-09 12:56
dokument Zarządzenie Nr 62 z 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Kalisz Pomorski w zakresie realizacji projektu ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski? 2011-08-03 08:35
dokument Zarządzenie Nr 61 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-08-03 08:33
dokument Zarządzenie Nr 60 z 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2011 Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotyczącego norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczych Straży Pożarnej w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2011-08-03 08:32
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2011 roku w sprawie wyznaczenia składu komisji dokonującej inwentaryzacji i rozliczenia robót wykonanych na podstawie umowy ZP 342-25/2010 z dnia 08.10.2010 dla zadania "Remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim" 2011-08-03 08:29
dokument Zarządzenie Nr 58 z 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej 2011-08-22 13:47
dokument Zarządzenie Nr 57 z 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim" 2011-08-03 14:47
dokument Zarządzenie Nr 56 z 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-14 15:09
dokument Zarządzenie Nr 55 z 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-14 15:09
dokument Zarządzenie Nr 54 z 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-14 15:08
dokument Zarządzenie Nr 53 z 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-14 15:03
dokument Zarządzenie Nr 52 z 2011 roku w sprawie norm zuzycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczych Straży Pożarnej w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług (UTRACIŁO MOC) 2013-01-18 09:01
dokument Zarządzenie Nr 51 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-07-14 14:42
dokument Zarządzenie nr 50 z 2011 roku w sprawie powołania członka Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim 2011-06-22 10:10
dokument Zarządzenie nr 49 z 2011 roku w sprawie odwołania członka Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim 2011-06-22 10:09
dokument Zarządzenie nr 48 z 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2011-06-22 10:07
dokument Zarządzenie nr 47 z 2011 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-06-22 13:50
dokument Zarządzenie nr 46 z 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Cybowo 2011-06-22 13:50
dokument Zarządzenie nr 45 z 2011 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-06-16 09:53
dokument Zarządzenie Nr 44 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-06-22 09:47
dokument Zarządzenie nr 43 z 2011 roku w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim". 2011-06-16 09:55
dokument Zarządzenie Nr 42 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-06-22 09:38
dokument Zarządzenie nr 41 z 2011 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2011-06-22 09:36
dokument Zarządzenie nr 40 z 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2011-06-22 09:29
dokument Zarządzenie Nr 39 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-06-22 09:27
dokument Zarządzenie Nr 38 z 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2011-05-11 08:53
dokument Zarządzenie nr 37 z 2011 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego prowadzenia niektórych spraw gminy 2011-05-04 09:23
dokument Zarządzenie nr 36 z 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2011-05-04 09:21
dokument Zarządzenie nr 35 z 2011 roku w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim i utworzeniu Kancelarii Niejawnej 2011-04-18 10:27
dokument Zarządzenie nr 34 z 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sprzętu do pielęgnacji utrzymania boisk i pomieszczeń w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ul. Suchowskiej 10 2011-04-18 10:25
dokument Zarządzenie nr 33 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-04-14 13:10
dokument Zarządzenie nr 32 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2011-04-07 12:25
dokument Zarządzenie nr 31 z 2011 roku zmianiające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2011-04-14 13:00
dokument Zarządzenie nr 30 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2011-04-14 12:43
dokument Zarządzenie nr 29 z 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2010 rok 2011-04-14 12:36
dokument Zarządzenie nr 28 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-04-14 12:29
dokument Zarządzenie nr 27 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-04-14 11:20
dokument Zarządzenie nr 26 z 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2011-04-14 11:18
dokument Zarządzenie nr 25 z 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2011-04-14 09:41
dokument Zarządzenie nr 24 z 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2011-04-14 09:25
dokument Zarządzenie nr 23 z 2011 roku w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2011-04-14 09:35
dokument Zarządzenie nr 22 z 2011 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds Systemu Zarządzania Jakością 2011-04-14 08:04
dokument Zarządzenie nr 21 z 2011 roku w sprawie określenia procedur realizacji oraz rozliczania projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kalisz Pomorski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 2011-03-21 08:06
dokument Zarządzenie nr 20 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 3 i 4 wraz z udziałem działce gruntu i częściach wspólnych budynku w miejscowości Biały Zdrój 52 2011-03-07 14:42
dokument Zarządzenie nr 19 z 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 2011-03-09 09:48
dokument Zarządzenie nr 18 z 2011 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski (UTRACIŁO MOC) 2013-01-18 08:56
dokument Zarządzenie nr 17 z 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 i 2010 roku w zakresie zakupu i sposobu wykorzystania sprzętu sportowego 2011-03-07 14:52
dokument Zarządzenie nr 16 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obwatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz kultury, tradycji i edukacji na terenie gminy Kalisz Pomorski 2011-09-14 12:44
dokument Zarządzenie nr 15 z 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 2011-03-09 09:51
dokument Zarządzenie nr 14 z 2011 roku w sprawie ogłoszenai otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2011 roku 2011-03-09 10:25
dokument Zarządzenie nr 13 z 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2011-03-09 11:21
dokument Zarządzenie nr 12 z 2011 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2011-03-09 13:00
dokument Zarządzenie nr 11 z 2011 roku w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłat oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2011-03-09 13:18
dokument Zarządzenie nr 10 z 2011 roku w sprawie rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2011-03-09 14:08
dokument Zarządzenie nr 9 z 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomoskim 2011-03-09 14:01
dokument Zarządzenie nr 8 z 2011 roku w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2011-03-09 13:26
dokument Zarządzenie nr 7 z 2011 roku zmianiające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2011-02-04 12:29
dokument Zarządzenie nr 6 z 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2011-02-04 12:22
dokument Zarządzenie nr 5 z 2011 roku zmianiające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim i Białym Zdroju 2011-02-04 12:20
dokument Zarządzenie nr 4 z 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. 2011-02-04 11:14
dokument Zarządzenie nr 3 z 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 73/2010 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku. 2011-02-04 11:04
dokument Zarządzenie nr 2 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2011-02-04 10:54
dokument Zarządzenie nr 1 z 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2011-02-04 10:22