Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 86 z 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2012-12-13 15:24
dokument Zarządzenie Nr 85 z 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu pn. "Edukacja drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2012-12-14 09:43
dokument Zarządzenie Nr 84 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2012-12-05 09:20
dokument Zarządzenie Nr 83 z 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2012-12-14 09:30
dokument Zarządzenie Nr 82 z 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Edukacja drogą do skucesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Kalisz Pomorski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2012-12-05 11:12
dokument Zarządzenie Nr 81 z 2012 roku w sprawie określenia procedur realizacji oraz rozliczenia projektu pn. "Edukacja drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2012-12-06 09:17
dokument Zarządzenie Nr 80 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-12-05 11:14
dokument Zarządzenie Nr 79 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-12-14 09:15
dokument Zarządzenie Nr 78 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-12-14 09:00
dokument Zarządzenie Nr 77 z 2012 roku w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego inwestycji 2014-08-25 07:38
dokument Zarządzenie Nr 76 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2012-11-08 08:56
dokument Zarządzenie Nr 75 z 2012 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2012-11-06 10:34
dokument Zarządzenie Nr 74 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-11-06 10:30
dokument Zarządzenie Nr 73 z 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Kalisza Pomorskiego dla samorządowej instytucji kultury 2012-11-14 14:15
dokument Zarządzenie Nr 72 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-11-14 14:40
dokument Zarządzenie Nr 71 z 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert w naborze na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu "Edukacja drogą do sukcesu" 2012-11-14 14:26
dokument Zarządzenie Nr 70 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-11-14 14:40
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013r. 2012-09-19 12:50
dokument Zarządzenie Nr 68 z 2012 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski od roku 2013 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż 4 lata budżetowe 2012-09-20 09:14
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2012-09-25 12:09
dokument Zarządzenie Nr 66 z 2012 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe artystyczne i naukowe 2012-09-25 08:48
dokument Zarządzenie Nr 65 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2012-09-03 08:05
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-09-07 09:34
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2012 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2012-09-07 09:53
dokument Zarządzenie Nr 62 z 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2012 roku 2012-09-07 10:00
dokument Zarządzenie Nr 61 z 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu "Edukacja drogą do sukcesu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Kalisz Pomorski ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2012-09-07 10:42
dokument Zarządzenie Nr 60 z 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 2012-08-13 12:56
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2012 roku. 2012-08-13 12:55
dokument Zarządzenie Nr 58 z 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczych Straży Pożarnej w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2012-08-13 12:53
dokument Zarządzenie Nr 57 z 2012 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2012-08-01 14:48
dokument Zarządzenie Nr 56 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-08-06 08:42
dokument Zarządzenie Nr 55 z 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2012-08-01 14:49
dokument Zarządzenie Nr 54 z 2012 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012-08-01 14:45
dokument Zarządzenie Nr 53 z 2012 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży dla najemców 2012-08-02 15:18
dokument Zarządzenie Nr 52 z 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-01 14:39
dokument Zarządzenie Nr 51 z 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-01 14:37
dokument Zarządzenie Nr 50 z 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-01 14:33
dokument Zarządzenie Nr 49 z 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-01 14:34
dokument Zarządzenie Nr 48 z 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-01 14:14
dokument Zarządzenie Nr 47 z 2012 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2012-08-22 11:50
dokument Zarządzenie Nr 46 z 2012 roku w sprawie powołania Komisji Loterii "POMOC DZIECIOM" 2012-07-24 12:13
dokument Zarządzenie Nr 45 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-07-24 12:11
dokument Zarządzenie Nr 44 z 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2012-11-26 12:10
dokument Zarządzenie Nr 43 z 2012 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-27 10:52
dokument Zarządzenie Nr 42 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-07-04 08:12
dokument Zarządzenie Nr 41 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2012-06-12 14:34
dokument Zarządzenie Nr 40 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-07-04 08:15
dokument Zarządzenie Nr 39 z 2012 roku w sprawie wyznaczenia komisji odbioru fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego dla jednostki OSP w Białym Zdroju 2012-07-04 08:19
dokument Zarządzenie Nr 38 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-05-22 12:36
dokument Zarządzenie Nr 37 z 2012 roku zmianiające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2012-05-21 08:39
dokument Zarządzenie Nr 36 z 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2012-07-04 08:40
dokument Zarządzenie Nr 35 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-07-04 08:46
dokument Zarządzenie Nr 34 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2012-04-18 08:28
dokument Zarządzenie Nr 33 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-04-24 07:52
dokument Zarządzenie Nr 32 z 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2011 rok 2012-04-18 13:58
dokument Zarządzenie Nr 31 z 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok szkolny 2012/2013 2012-04-18 13:54
dokument Zarządzenie Nr 30 z 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2011 rok 2012-04-18 13:45
dokument Zarządzenie Nr 29 z 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim i Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Zdroju 2012-04-03 11:42
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2012 roku w sprawie ustalenia normy eksplotacyjnej żużycia paliwa nagrzewnicy olejowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2012-04-03 11:38
dokument Zarządzenie Nr 27 z 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2012-04-03 11:36
dokument Zarządzenie Nr 26 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2012-03-13 14:22
dokument Zarządzenie Nr 25 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-04-03 09:03
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2012 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2012-04-03 09:02
dokument Zarządzenie Nr 23 z 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-04-03 08:58
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2012-02-28 13:25
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2012-02-22 14:41
dokument Zarządzenie Nr 20 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-02-22 14:41
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2012-02-20 08:44
dokument Zarządzenie nr 18 z 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim regulaminu okresowej oceny pracowników. 2012-02-17 07:33
dokument Zarządzenie Nr 17 z 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim 2012-02-20 09:48
dokument Zarządzenie Nr 16 z 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2012-02-20 08:40
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2012-02-14 08:43
dokument Zarządzenie Nr 14 z 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2012-02-20 08:33
dokument Zarządzenie Nr 13 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-02-20 08:32
dokument Zarządzenie Nr 12 z 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2012-02-20 08:30
dokument Zarządzenie Nr 11 z 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2012-02-02 09:53
dokument Zarządzenie Nr 10 z 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 96 z 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obwatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz kultury, tradycji i edukacji na terenie gminy Kalisz Pomorski 2012-02-02 09:51
dokument Zarządzenie nr 9 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 3 i 4 wraz z udziałem działce gruntu i częściach wspólnych budynku w miejscowości Biały Zdrój 52 2012-01-31 10:01
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2012 roku w sprawie zbycia składnika mienia komunalnego przetarg pisemny nieograniczony 2012-01-31 14:52
dokument Zarządzenie Nr 7 z 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 2012-01-31 14:50
dokument Zarządzenie Nr 6 z 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2012 roku 2012-01-31 14:48
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2012 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-01-31 14:46
dokument Zarządzenie nr 4 z 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych" 2012-01-19 14:39
dokument Zarządzenie Nr 3 z 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 2012-01-19 14:08
dokument Zarządzenie nr 2 z 2012 roku zmianiające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2012-01-19 14:08
dokument Zarządzenie nr 1 z 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku 2012-01-03 08:36