Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIV/249/12 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2013r. 2013-01-14 10:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/248/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski 2013-01-14 10:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/247/12 Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2013-01-14 09:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/246/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim 2013-01-14 09:32
dokument Uchwała Nr XXXIV/245/12 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim w majątek 2013-01-14 09:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/244/12 Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania 2013-01-14 09:02
dokument Uchwała Nr XXXIV/243/12 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2013-01-14 09:01
dokument Uchwała Nr XXXIV/242/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz najemcy. 2013-01-11 13:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/241/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2013-01-11 13:05
dokument Uchwała Nr XXXIV/240/12 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 2013-01-11 13:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/239/12 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-11 12:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/238/12 Rady Miejskiej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-01-11 12:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/237/12 Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-11 12:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/236/12 Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 2013-01-11 12:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/235/12 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2013-04-17 13:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/234/12 Rady Miejskiej w sprawie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne 2013-01-11 12:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/233/12 Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości 2013-01-11 12:02
dokument Uchwała Nr XXXIV/232/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2013-01-11 10:17
dokument Uchwała Nr XXXIV/231/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2013-01-11 10:15
dokument Uchwała Nr XXXIV/230/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-01-11 10:13
dokument Uchwała Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2013 2013-01-11 10:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/228/12 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2013-01-11 10:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/227/12 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2013-01-11 10:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/226/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2013-01-11 10:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/225/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2013-01-11 10:10
dokument Uchwała Nr XXXII/224/12 Rady Miejskiej w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2012-12-05 14:29
dokument Uchwała Nr XXXII/223/12 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 2012-12-05 14:25
dokument Uchwała Nr XXXII/222/12 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2013 rok. 2012-12-05 14:24
dokument Uchwała Nr XXXII/221/12 Rady Miejskiej w sprawie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2013 rok 2012-12-04 14:44
dokument Uchwała Nr XXXII/220/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-12-04 14:28
dokument Uchwała Nr XXXII/219/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2012-12-04 14:23
dokument Uchwała Nr XXXII/218/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie miejscowości Stara Korytnica 2012-12-04 13:28
dokument Uchwała Nr XXXII/217/12 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok. 2012-12-04 13:26
dokument Uchwała Nr XXXII/216/12 Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwatrały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kalisz Pomorski 2012-12-04 13:17
dokument Uchwała Nr XXXII/215/12 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-12-04 13:15
dokument Uchwała Nr XXXII/214/12 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-12-04 13:13
dokument Uchwała Nr XXXII/213/12 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-12-04 13:10
dokument Uchwała Nr XXXII/212/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-12-04 12:52
dokument Uchwała Nr XXXII/211/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-12-04 12:49
dokument Uchwała Nr XXXI/210/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-11-20 12:38
dokument Uchwała Nr XXX/209/12 Rady Miejskiej w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kalisz Pomorski do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Drawsku Pomorskim 2012-11-06 13:38
dokument Uchwała Nr XXX/208/12 Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski.  2012-11-06 13:35
dokument Uchwała Nr XXX/207/12 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszakniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2013 2012-11-06 13:33
dokument Uchwała Nr XXX/206/12 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  2012-11-06 13:29
dokument Uchwała Nr XXX/205/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-11-06 12:58
dokument Uchwała Nr XXX/204/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-11-06 12:56
dokument Uchwała Nr XXIX/203/12 Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ul. Krzywoustego w Kaliszu Pomorskim 2012-10-16 14:24
dokument Uchwała Nr XXIX/202/12 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski 2012-10-16 14:22
dokument Uchwała Nr XXIX/201/12 Rady Miejskiej w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę 2012-10-16 13:45
dokument Uchwała Nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2012-10-16 13:28
dokument Uchwała Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej zmieniająca Uchwałę Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2011 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski przedszkola publicznego 2012-10-16 13:13
dokument Uchwała Nr XXIX/198/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2012-10-16 10:49
dokument Uchwała Nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski, w rejonie stacji GPZ oraz miejscowości Krężno i Pruszcz 2012-10-16 09:40
dokument Uchwała Nr XXIX/196/12 Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2012-10-16 09:36
dokument Uchwała Nr XXIX/195/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-10-12 12:12
dokument Uchwała Nr XXIX/194/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-10-12 12:10
dokument Uchwała Nr XXIX/193/12 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy 2012-10-12 12:04
dokument Uchwała Nr XXVIII/192/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sotawie powołania Komisji Finansowo Budżetowej 2012-10-12 11:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/191/12 Rady Miejskiej w sprawie skargi na Dyrektora Miejsko Gminnego Osrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2012-10-12 11:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-10-12 11:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/189/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-10-12 11:42
dokument Uchwała Nr XXVII/188/12 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia przez Gminę Kalisz Pomorski zadań od Powiatu Drawskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicy administracyjnej miasta 2012-06-28 13:41
dokument Uchwała Nr XXVII/187/12 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2012-06-19 12:52
dokument Uchwała Nr XXVII/186/12 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2012-06-19 12:45
dokument Uchwała Nr XXVII/185/12 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 2012-06-19 12:43
dokument Uchwała Nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-06-19 12:41
dokument Uchwała Nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-06-19 12:39
dokument Uchwała Nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2011 rok. 2012-06-19 12:29
dokument Uchwała Nr XXVII/181/12 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 2012-06-19 12:28
dokument Uchwała Nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2012. 2012-05-16 10:54
dokument Uchwała Nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012. 2012-05-16 10:40
dokument Uchwała Nr XXVI/178/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Sienicy Gmina Kalisz Pomorski 2012-05-16 10:36
dokument Uchwała Nr XXVI/177/12 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stara Korytnica oraz w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Drawskiej 2012-05-16 10:31
dokument Uchwała Nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-05-16 10:28
dokument Uchwała Nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-05-16 10:27
dokument Uchwała Nr XXV/174/12 Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2012-04-27 13:12
dokument Uchwała Nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-04-27 13:07
dokument Uchwała Nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-04-27 12:40
dokument Uchwała Nr XXIV/171/12 Rady Miejskiej w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-04-27 12:31
dokument Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 2012-04-27 12:29
dokument Uchwała Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej - Partnerstwo Powiatu Drawskiego na rzecz Integracji i Przedsiębiorczości Społecznej 2012-04-27 12:12
dokument Uchwała Nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2012-04-27 12:10
dokument Uchwała Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.  2012-04-27 11:57
dokument Uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2012-04-27 11:52
dokument Uchwała Nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2012-04-27 09:49
dokument Uchwała Nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie miejscowości Dębsko 2012-04-27 09:45
dokument Uchwała Nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2012-04-27 09:32
dokument Uchwała Nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Kalisza Pomorskiego w sąsiedztwie ulicy Drawskiej 2012-04-27 08:34
dokument Uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski 2012-03-23 11:24
dokument Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe 2012-03-23 11:20
dokument Uchwała Nr XXIII/159/12 Rady Miejskiej w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-23 11:13
dokument Uchwała Nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymni oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-03-23 11:10
dokument Uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2012-03-23 10:39
dokument Uchwała Nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie słuzebności gruntowej 2012-03-23 10:28
dokument Uchwała Nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środka trwałego 2012-03-23 10:28
dokument Uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie środków trwałych 2012-03-23 10:28
dokument Uchwała Nr XXIII/153/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-03-23 10:28
dokument Uchwała Nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-03-23 09:41
dokument Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-03-23 10:29
dokument Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-02-20 07:32
dokument Uchwała Nr XXI/149/12 Rady Miejskiej w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do likwidacji Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim i Sądu Rejonowego w Łobzie 2012-02-08 14:36
dokument Uchwała Nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej 2012-02-08 14:33
dokument Uchwała Nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia ostatecznego terminu usunięcia samochodów ciężarowych Państwa Józiak przy ul. Półwiejskiej i Polnej 2012-02-08 14:31
dokument Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2012 rok. 2012-02-02 14:01
dokument Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2012-02-02 13:59
dokument Uchwała Nr XXI/144/12 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski, w rejonie miejscowości Stara Korytnica 2012-02-02 13:57
dokument Uchwała Nr XXI/143/12 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2012-02-02 13:42
dokument Uchwała Nr XXI/142/12 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2012-02-02 13:16
dokument Uchwała Nr XXI/141/12 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim" 2012-02-02 13:14
dokument Uchwała Nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-02-02 10:55
dokument Uchwała Nr XXI/139/12 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-02-02 10:54