Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kalisz Pomorski na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - Druk nr 148. 2015-12-23 11:18
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - Druk nr 147. 2015-12-23 11:15
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk nr 146. 2015-12-23 11:14
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. - Druk Nr 145. 2015-12-23 11:12
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - Druk Nr 144. 2015-12-23 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok - Druk Nr 143. 2015-12-23 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - Druk Nr 142. 2015-12-23 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2025 - Druk Nr 141. 2015-12-23 11:08
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 140. 2015-12-23 11:07
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 - Druk Nr 139. 2015-12-23 11:05
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przedłużenia dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - Druk Nr 135. 2015-11-23 08:10
dokument projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 134. 2015-11-23 08:09
dokument projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 133. 2015-11-23 08:08
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 132. 2015-11-23 08:06
dokument projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 131. 2015-11-23 08:04
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 130. 2015-11-23 08:03
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 129. 2015-11-17 13:30
dokument projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski, a Gminą Drawno dotyczącego powierzenia przez Gminę Kalisz Pomorski Gminie Drawno zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 128. 2015-11-17 13:29
dokument projekt uchwały w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Pomierzynie oraz zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 127. 2015-11-17 13:19
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2020" - Druk Nr 126. 2015-11-17 13:18
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok - Druk Nr 125. 2015-11-17 13:17
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kalisz Pomorski na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - Druk Nr 124. 2015-11-17 13:17
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 123. 2015-11-17 13:15
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - Druk Nr 122. 2015-11-17 13:14
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - Druk Nr 121. 2015-11-17 13:13
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2025 - Druk Nr 120. 2015-11-17 13:12
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 119. 2015-11-17 13:11
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - Druk Nr 116. 2015-10-21 10:55
dokument projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 115. 2015-10-21 10:54
dokument projekt uchwały w sprawie przedłożenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - Druk Nr 114. 2015-10-21 10:54
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2016 - Druk Nr 113. 2015-10-21 10:58
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - Druk Nr 112. 2015-10-21 10:52
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok - Druk Nr 111. 2015-10-21 10:51
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - Druk Nr 110. 2015-10-21 10:50
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 108. 2015-10-21 10:49
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję 2016-2019 - Druk Nr 104. 2015-09-25 12:42
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - Druk Nr 103. 2015-09-25 12:41
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 102. 2015-09-25 12:41
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 101. 2015-09-25 12:40
dokument projekt uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego - Druk Nr 100. 2015-09-25 12:39
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 99. 2015-09-25 12:38
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy - Druk Nr 98. 2015-09-25 12:36
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2025 - Druk Nr 96. 2015-09-09 12:56
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 95. 2015-09-09 12:55
dokument projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - Druk Nr 94. 2015-09-09 12:53
dokument projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę - Druk Nr 93. 2015-08-25 09:15
dokument projekt uchwały w sprawie rezygnacji Gminy Kalisz Pomorski z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Partnerstwo Drawy - Druk Nr 92. 2015-08-25 09:14
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów w obrębie Nadleśnictwa Mirosławiec położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 91. 2015-08-25 09:13
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Druk Nr 90. 2015-08-25 09:12
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu - Druk Nr 89. 2015-08-25 09:11
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2025 - Druk Nr 88. 2015-08-25 09:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 87. 2015-08-25 09:09
dokument projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Druk Nr 85. 2015-08-25 09:07
dokument projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników - Druk Nr 86. 2015-07-21 09:00
dokument projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Druk Nr 85. 2015-07-21 08:59
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015-2025 - Druk Nr 84. 2015-07-21 08:57
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 83. 2015-07-21 08:56
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim, Powiatem Drawskim i gminą Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec" - Druk Nr 82. 2015-06-24 14:32
dokument projekt uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - Druk Nr 81. 2015-06-24 14:26
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 80. 2015-06-24 14:24
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2021 - Druk Nr 79. 2015-06-24 14:23
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 78. 2015-06-24 14:22
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2014 rok- Druk Nr 77. 2015-06-24 14:19
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok- Druk Nr 76. 2015-06-24 14:18
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kalisz Pomorski w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"- Druk Nr 74. 2015-06-24 14:17
dokument projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Kalisz Pomorski do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - Druk Nr 70. 2015-05-20 13:55
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 69. 2015-05-20 13:52
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu - Druk Nr 68. 2015-05-20 13:51
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Druk Nr 67. 2015-05-20 13:48
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu dotacji w wysokości 30 000 złotych - Druk Nr 66. 2015-05-20 13:47
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok - Druk Nr 60. 2015-03-19 11:19
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Druk Nr 59. 2015-03-19 11:18
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 58. 2015-03-19 11:17
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 57. 2015-03-19 11:17
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - Druk Nr 56. 2015-03-19 11:15
dokument projekt uchwały w sprawie statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 55. 2015-03-19 11:05
dokument projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Druk Nr 54. 2015-03-19 11:04
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2021 - Druk Nr 53. 2015-03-19 11:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 - Druk Nr 52. 2015-03-19 11:02
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - Druk Nr 45. 2015-02-18 12:43
dokument projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 44. 2015-02-18 12:41
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu - Druk Nr 43. 2015-02-18 12:26
dokument projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki - Druk Nr 42. 2015-02-18 12:24
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 41. 2015-02-18 12:23
dokument projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 40. 2015-02-18 12:22
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub calkowitego zwolnienia z oplat, jak rowniez trybu ich pobierania - Druk Nr 39. 2015-02-18 12:22
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu- Druk Nr 35. 2015-01-22 08:09
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych- Druk Nr 34. 2015-01-22 08:09
dokument projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Kalisz Pomorski do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ? Druk Nr 33. 2015-01-22 08:08
dokument projekt uchwały w sprawie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2015 rok ? Druk Nr 32. 2015-01-22 08:07
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok ? Druk Nr 31. 2015-01-22 08:05
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. - Druk Nr 30. 2015-01-22 08:04
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 ? 2017 ? Druk Nr 29. 2015-01-22 08:02
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 ? 2020 ? Druk Nr 28. 2015-01-22 08:00
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania majątku dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim sieci wodociągowej Kalisz Pomorski ? Cybowo ? Cybowo Osiedle ? Druk Nr 27. 2015-01-22 07:57
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015- 2021- Druk Nr 26. 2015-01-22 07:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok - Druk Nr 25. 2015-01-22 07:54