Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVIII/109/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kalisz Pomorski na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2016-01-05 10:33
dokument Uchwała Nr XVIII/108/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 2016-01-05 10:31
dokument Uchwała Nr XVIII/107/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-01-05 10:30
dokument Uchwała Nr XVIII/106/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016. 2016-01-05 10:30
dokument Uchwała Nr XVIII/105/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2016-01-05 10:28
dokument Uchwała Nr XVIII/104/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok. 2016-01-05 10:27
dokument Uchwała Nr XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2016-01-05 10:25
dokument Uchwała Nr XVIII/102/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2025. 2016-01-05 10:24
dokument Uchwała Nr XVIII/101/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2016-01-05 10:23
dokument Uchwała Nr XVIII/100/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2016-01-05 10:17
dokument Uchwała Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-01-05 13:59
dokument Uchwała Nr XVII/98/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2016-01-05 09:13
dokument Uchwała Nr XVII/97/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-12-04 11:57
dokument Uchwała Nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 2015-12-04 11:55
dokument Uchwała Nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-12-04 11:54
dokument Uchwała Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2015-12-04 11:53
dokument Uchwała Nr XVII/93/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 2015-12-04 11:51
dokument Uchwała Nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2015-12-04 11:50
dokument Uchwała Nr XVII/91/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski, a Gminą Drawno dotyczącego powierzenia przez Gminę Kalisz Pomorski Gminie Drawno zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2015-12-04 11:49
dokument Uchwała Nr XVII/90/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Pomierzynie oraz zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. 2015-12-04 11:48
dokument Uchwała Nr XVII/89/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015-2020" 2015-12-04 11:35
dokument Uchwała Nr XVII/88/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok. 2015-12-04 10:35
dokument Uchwała Nr XVII/87/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kalisz Pomorski na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2015-12-04 10:34
dokument Uchwała Nr XVII/86/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 2015-12-04 10:33
dokument Uchwała Nr XVII/85/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. 2015-12-04 10:31
dokument Uchwała Nr XVII/84/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2025. 2015-12-04 10:29
dokument Uchwała Nr XVII/83/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-12-04 10:27
dokument Uchwała Nr XVI/82/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. 2015-11-04 09:30
dokument Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. 2015-11-04 09:28
dokument Uchwała Nr XVI/80/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2015-11-04 09:27
dokument Uchwała Nr XVI/79/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2016. 2015-11-04 09:26
dokument Uchwała Nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 2015-11-04 09:25
dokument Uchwała Nr XVI/77/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. 2015-11-04 09:23
dokument Uchwała Nr XVI/76/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. 2015-11-04 09:22
dokument Uchwała Nr XVI/75/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-11-04 09:21
dokument Uchwała Nr XV/74/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kadencję 2016-2019. 2015-10-02 09:09
dokument Uchwała Nr XV/73/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. 2015-10-02 09:03
dokument Uchwała Nr XV/72/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2015-10-02 09:02
dokument Uchwała Nr XV/71/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski. 2015-10-02 09:01
dokument Uchwała Nr XV/70/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego. 2015-10-02 09:00
dokument Uchwała Nr XV/69/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. 2015-10-02 08:55
dokument Uchwała Nr XV/68/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy. 2015-10-02 07:29
dokument Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2025. 2015-09-25 11:10
dokument Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-09-25 11:06
dokument Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2015-09-25 11:04
dokument Uchwała Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę. 2015-09-03 09:36
dokument Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie rezygnacji Gminy Kalisz Pomorski z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy". 2015-09-03 09:35
dokument Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów w obrębie Nadleśnictwa Mirosławiec położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski. 2015-09-03 09:32
dokument Uchwała Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. 2015-09-03 09:31
dokument Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu. 2015-09-03 09:29
dokument Uchwała Nr XII/59/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. 2015-07-23 13:13
dokument Uchwała Nr XII/58/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-07-23 13:12
dokument Uchwała Nr XI/57/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim, Powiatem Drawskim i gminą Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec". 2015-07-09 11:06
dokument Uchwała Nr XI/56/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. 2015-07-09 11:03
dokument Uchwała Nr XI/55/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2021. 2015-07-09 11:02
dokument Uchwała Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-07-09 11:01
dokument Uchwała Nr XI/53/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2014 rok. 2015-07-09 10:59
dokument Uchwała Nr XI/52/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-07-09 10:57
dokument Uchwała Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2015-07-09 10:56
dokument Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kalisz Pomorski w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy". 2015-06-10 09:17
dokument Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Kalisz Pomorski do zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2015-06-10 09:15
dokument Uchwała Nr VIII/48/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski. 2015-06-10 09:15
dokument Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu. 2015-06-10 09:14
dokument Uchwała Nr VIII/46/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. 2015-06-10 09:13
dokument Uchwała Nr VIII/45/15 w sprawie udzielenia 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu dotacji w wysokości 30 000 złotych. 2015-06-10 09:11
dokument Uchwała Nr VII/44/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok. 2015-03-31 14:00
dokument Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2015-03-31 14:00
dokument Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2015-03-31 13:59
dokument Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2015-03-31 13:58
dokument Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2015-03-31 13:57
dokument Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. 2015-03-31 13:57
dokument Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-03-31 13:56
dokument Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015- 2021. 2015-03-31 13:56
dokument Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-03-31 13:56
dokument Uchwała Nr VI/35/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2015-03-03 11:43
dokument Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie wyboru delegata do władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2015-03-03 11:42
dokument Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz. 2015-03-03 11:41
dokument Uchwała Nr VI/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu. 2015-03-03 11:41
dokument Uchwała Nr VI/31/15 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-03-03 11:40
dokument Uchwała Nr VI/30/15 w sprawie zmiany statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. 2015-03-03 11:39
dokument Uchwała Nr VI/29/15 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2015-03-03 11:38
dokument Uchwała Nr V/28/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 2015-02-03 10:36
dokument Uchwała Nr V/27/15 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2015-02-03 10:35
dokument Uchwała Nr V/26/15 w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Kalisz Pomorski do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2015-02-03 10:35
dokument Uchwała Nr V/25/15 w sprawie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2015 rok. 2015-02-03 10:34
dokument Uchwała Nr V/24/15 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-02-03 10:33
dokument Uchwała Nr V/23/15 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. 2015-02-03 10:29
dokument Uchwała Nr V/22/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 ? 2017. 2015-02-03 10:26
dokument Uchwała Nr V/21/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 ? 2020. 2015-02-03 10:22
dokument Uchwała Nr V/20/15 w sprawie przekazania majątku dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim sieci wodociągowej Kalisz Pomorski ? Cybowo ? Cybowo Osiedle. 2015-02-03 10:21
dokument Uchwała Nr V/19/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015- 2021. 2015-02-03 10:20
dokument Uchwała Nr V/18/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok. 2015-02-03 10:19
dokument Uchwała Nr IV/17/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015- 2021. 2015-01-23 13:04
dokument Uchwała Nr IV/16/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-01-23 13:09