Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 

 

 

 

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

 

1

2

3

4                                                              

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu,

z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię

i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

20.02.2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim- MGOK

1).Do zakresu M-GOK należy:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- promocja i organizacja wolontariatu,

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

- organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i

okolicznościowych,

-prowadzenie działalności wystawienniczej,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- współpraca na rzecz kultury m.in. z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi,

- organizowanie zajęć, warsztatów i pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, w tym:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnienie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych,

- udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,

- prowadzenie kronik dokumentujących życie społeczne i gospodarcze mieszkańców gminy oraz gromadzenie zbiorów opisujących ziemię kaliską,

- prowadzenie edukacji w zakresie umiejętności korzystania z księgozbioru, jak lekcje biblioteczne, pokazy, ćwiczenia,

- wzbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez organizację wystaw, konkursów, spotkań z pisarzami dziennikarzami, publikacje w mediach,

-  prowadzenie zbiorów specjalnych dla czytelników niepełnosprawnych,

- współpraca z jednostkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami zainteresowanymi czytelnictwem i działalnością kulturalną ,

3) prowadzenie świetlic wiejskich w tym:

- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności wiejskiej,

- realizacja zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę,

- współpraca z sołectwami, organizacjami lokalnymi, stowarzyszeniami w zakresie ustalenia planu pracy oraz współorganizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych,

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego.

 

78-540 Kalisz Pomorski ul. Dworcowa 6

Gmina Kalisz Pomorski

Uchwała Nr XI/39/92 z dnia 18 luty 1992r. w sprawie połączenia M-GOK i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kalisz Pomorski oraz zatwierdzenia statutu dla nowo powstałej Komunalnej instytucji kultury pod nazwa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

nie dotyczy

001014458

 

Maria Sroka

 

 

 

Dział II – organizacja instytucji kultury:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisy, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię

i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

20.02.2013

statut złożono  20.02.2013r zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/265/2013 z dnia 14 lutego 2013r.

Tomasz Bukowski

z-ca Aneta Olszacka

Tomasz Bukowski pełnomocnictwo z dnia 25.02.2009r.

 

 

Maria Sroka

2. 26.02.2014 zmiana do statutu uchwała Nr LV/384/14 z dnia 30.01.2014r.       Maria Sroka  
3. 09.12.2014 zmiana do statutu uchwała Nr II/8/14 z dnia 09.12.2014r.       Maria Sroka  
4. 16.04.2014 zmiana do statutu uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 26.02.2015r.       Maria Sroka  
5. 26.11.2015 zmiana do statutu uchwała Nr XVII/90/15 z dnia 26.11.2015r.       Maria Sroka  
6. 21.03.2018    

 Tomasz Bukowski

Pełnomocnictwo z dnia 06.11.2012 r. do:

- składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki, tj. M-GOK w Kaliszu Pomorskim,

- zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego M-GOK w Kaliszu Pomorskim,

- reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych iegzekucyjnych związanych z działalnością M-GOK w Kaliszu Pomorskim,

- udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt.1-3 pracownikom M-GOK w Kaliszu Pomorskim, radcom prawnym lub adwokatom.

  Maria Sroka  
7. 19.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie powierzenia

pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego

 Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

 

p.o. Małgorzata Dziadek

   

Anna Kranc-Bargieł

 

 

 

 

 

 

8. 21.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie powierzenia

pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego

 Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

p.o. Małgorzata Dziadek     Anna Kranc-Bargieł  
9. 31.08.2020 r. statut  zatwierdzony Uchwałą Nr XV/147/19 z dnia 28 listopada 2019 r.       Anna Kranc-Bargieł  
10. 27.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 127/2020 w sprawie powołania

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

 

Małgorzata Dziadek     Anna Kranc- Bargieł  
11. 26.01.2021 r. zmiana do statutu uchwała Nr XXXVI/266/21 z dnia 20.01.2021 r.       Anna Kranc- Bargieł  

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

 

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

22.05.2012r.

bilans złożony w dniu 23.03.2012  na dzień 31.12.2011r.

Bilans za rok 2011. Symbol konta 011 – środki trwałe – saldo na koniec roku sprawozdawczego 730.096,63 złotych

( netto).

 

Maria Sroka

2 15.03.2013r. bilans złożony w dniu 15.03.2013r. na dzień 31.12.2012r. bilans za rok 2012- symbol konta 011- środki trwałe , saldo na koniec roku sprawozdawczego 765.598,59 złotych   Maria Sroka
3. 17.03.2014r. bilans złożony w dniu 13.03.2014r. na dzień 31.12.2013r. bulans za rok 2013 - symbol konta 011-środki trwałe,saldo na koniec roku sprawozdawczego 673.620,31 złotych   Maria Sroka
4. 02.04.2015r. bilans złożony w dniu 26.03.2015r. na dzień 31.12.2014r. bilans za rok 2014 symbol konta 011 - środki trwałe, saldo na koniec roku sprawozdawczego 229.476,60 złotych   Maria Sroka
5. 27.04.2016 bilans złożony w dniu 29.03.2016r. na dzień 31.12.2015r. Bilans za rok 2015- symbol konta 011 - środki trwałe - saldo na koniec roku sprawozdawczego 216.524,52 złotych   Maria Sroka
6. 12.06.2017 bilans złożony w dniu 16.03.2017 r.na dzień 31.12.2016 r. bilans za rok 2016 - symbol konta 011- środki trwałe- saldo na koniec roku sprawozdawczego 186.576,62   Maria Sroka
7. 21.08.2020 bilans złożony w dniu 29.03.2018 r.na dzień 31.12.2017 r. bilans za rok 2017 - symbol konta 011- środki trwałe- saldo na koniec roku sprawozdawczego 126.104,18  

Anna Kranc-Bargieł

 

8. 21.08.2020 bilans złożony w dniu 21.03.2019 r.na dzień 31.12.2018 r bilans za rok 2018 - symbol konta 011- środki trwałe- saldo na koniec roku sprawozdawczego 104.783,72  

Anna Kranc-Bargieł

 

9. 21.08.2020 bilans złożony w dniu 27.03.2020 r.na dzień 31.12.2019 r bilans za rok 2019 - symbol konta 011- środki trwałe- saldo na koniec roku sprawozdawczego 97.218,50   Anna Kranc-Bargieł
10. 26.08.2021 r.

bilans złożony w dniu 26.03.2021 r. na dzień 31.12.2020 r,

bilans za rok 2020 - symbol konta 011 - środki trwałe - saldo na koniec roku sprawozdawczego 75.896,75 zł   Marta Gorajewska
11. 31.05.2022 r. bilans złożony w dniu 01.04.2022 r. na dzień 31.12.2021 r, bilans za rok 2021 - symbol konta 011 - środki trwałe - saldo na koniec roku sprawozdawczego 63.090,45 zł   Anna Kranc-Bargieł
12. 06.06.2023 r. bilans złożony w dniu 24.03.2023 r. na dzień 31.12.2022 r, bilans za rok 2022 - symbol konta 011 - środki trwałe - saldo na koniec roku sprawozdawczego 190.404,74 zł   Anna Kranc-Bargieł
13. 25.04.2024 r. bilans złożony w dniu 20.03.2024 r. na dzień 31.12.2023 r, bilans za rok 2023 - symbol konta 011 - środki trwałe - saldo na koniec roku sprawozdawczego 163.249,90 zł   Anna Kranc-Bargieł

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

 

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

22.05.2012

1).Uchwała Nr XI/39/92 z dnia 18 luty 1992r. w sprawie połączenia M-GOK i Biblioteki Publicznej Miasta I Gminy Kalisz Pomorski oraz zatwierdzenia statutu dla nowo powstałej Komunalnej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

 

 

 

Maria Sroka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander Preca 18-11-2020 07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kranc-Bargieł 18-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Aleksander Preca 18-11-2020 07:18