Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

wydatki budżetu 2004


1. Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 120.500,00 zł

01008

-

-

-

-

01095

-

-

-

-

01030

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Zakup materiałów

Budowa i remont urządzeń melioracyjnych

Konserwacja

Pozwolenia wodnoprawne na mosty i przepusty

Pozostała działalność

w tym:

zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,

dotacje do oświaty rolniczej

Środki samorządowe

Organizacja Dożynek

Izby rolnicze

Odpis 2% wpływów podatku rolnego

40.000,00

6.000,00

6.000,00

8.000,00

20.000,00

72.500,00

2.000,00

2.000,00

56.500,00

12.000,00

8.000,00

2. Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.652.400,00 zł

60016

Drogi publiczne gminne

-remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych (emulsja i grysem)

- remont bieżące chodników miejskich

- powierzchniowe zamknięcie ul. Krętej,

- remonty bieżące przystanków PKS, zakup 3 wiat Szczecińska, Biały zdrój, Wrocławska

- odnowienie znaków drogowych i montaż progów zwalniających ul. Mickiewicza,

zimowe utrzymanie dróg

-wykonanie dokumentacji na przebudowę mostów Kręta Strzelecka

-budowa ww. mostów

- Konserwacja - studzienek burzowych

- modernizacja dróg rolniczych (Dębsko-Cybowo)

-budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową ul. Kwiatowa

-budowa chodników w Pomierzynie

-remont chodników na wsiach

1.643.000,00

40.000,00

150.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

35.000,00

400.000,00

2.000,00

65.000,00

811.000,00

20.000,00

50.000,00

60095

-

-

-

Pozostała działalność

w tym:

Wywóz nieczystości stałych

Bieżące utrzymanie, naprawa stołów ogrodzenia

Dzierżawa kabiny + wywóz nieczystości /3 razy w m-cu/

9.400,00

3. Dział 630 TURYSTYKA - plan 126.000,00

63095

1

2

3

4

Pozostała działalność

w tym:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Płace ratowników wodnych

Zakup sprzętu, bieżące utrzymanie plaży, nawożenie 15 przyczep piasku

Składka na ZWOPR Zarząd Powiatowy

Wypożyczenie WC jednej kabiny z TOI TOI na 2 -mce wraz z wywozem /3x w m-cu/

Promocja gminy

Opłaty telefoniczne, energia IT

Opłaty za korzystanie z Internetu

Wkładka w prasie w Głosie Koszalińskim,

Utrzymanie serwera i strony internetowej

Utrzymanie domen w NASK

Udział w targach turystycznych

Składka na SGiPPD

Składka do SGPE „Pomerania”

Składka SIS-G Powiatu Drawskiego

Tłumaczenie tekstów

Dodruk folderów (1000 szt.)

Wydanie Kuriera Kalisza Pomorskiego

Aparat fotograficzny

701-lecie Kalisza Pomorskiego

126.000,00

12.300,00

8.070,00

3.380,00

350,00

500,00

113.700,00

1.850,00

2.400,00

4.800,00

1.900,00

500,00

3.550,00

5.700,00

4.300,00

7.800,00

1.100,00

25.000,00

1.800,00

3.000,00

50.000,00

4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.502.200,00 zł

70001

70005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

70095

-

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

w tym:

- udział gminy w funduszu remontowym wspólnot

- zmiana systemu ogrzewania przy ul. Dworcowej 25 (5 mieszkań)

- odnowienie lokali po zmarłych najemcach

- koszty sądowe

- dopłata do kosztów transportu ścieków

- wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie całkowite klatki zewnętrznej z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi przy ul. Wolności 32

- środki na pokrycie kosztów związanych z wynajmem lokali w m. Cybowo

- opłata za lokale nie zasiedlone

- środki przeznaczone na wypłacenie odszkodowań za używanie lokali bez tytułu prawnego

- pokrycie kosztów związanych z doprowadzeniem gazu - współnota Świerczewskiego 30

- ocieplenie ściany budynku ul.Świerczewskiego 30

- opracowanie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego

- rozbiórka budynków na placu przy ul. Tylnej

-dotacja do remontów budynków

-zakup 3 komputerów i serwera

-zakup samochodu asenizacyjnego typu „WUKO”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży

Inwentaryzacja lokali mieszkalnych

Wycena lokali mieszkalnych i gospodarczych

Podziały geodezyjne i okazanie granic działek do sprzedaży oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

Opłaty w księgach wieczystych

Wyznaczenie działek ul. Toruńska, Bydgoska i dalszy etap

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celów publicznych

Wpisy do ksiąg wieczystych.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod oczyszczalnią

Zakup map i wypisów

Pozostała działalność

Koszty przygotowań do przetargów

1.271.000,00

103.000,00

36.500,00

15.000,00

7.000,00

26.000,00

40.000,00

16.000,00

4.000,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00

100.000,00

40.000,00

400.000,00

20.000,00

450.500,00

206.200,00

15.000,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00

4.000,00

12.000,00

100.000,00

30.000,00

8.000,00

200,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

5. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.219.171,00 zł

75022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

75023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Rady gmin

Sesje RM

Komisje RM

Ryczałty Przewodniczącego,

Ryczałt Wiceprzewodniczącego

Sołtysi

Materiały biurowe, kawa, termosy, filiżanki, napoje, prasa

Telefony i opłaty pocztowe, oprawa akt

Szkolenie radnych

Delegacje

Zakup komputera i programu

Urzędy gmin

Wynagrodzenia osobowe

- wynagrodzenia burmistrzów

- wynagrodzenia pracowników

- nagrody jubileuszowe

- odprawa emerytalna

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Nagrody

Składka ZUS Składka na fundusz pracy

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Wynagrodzenia Radcy

Delegacje pracowników , zwrot za przejazdy do szkół

Zakup paliwa do samochodu,

Energia

Rozmowy telefoniczne ,konserwacja centrali

telefonicznej i alarmowej, ryczałty telefoniczne

dla sołtysów ,

Przesyłki pocztowe

Usługi ZETO, LEX , BIP , Internet , domena Szkolenia pracowników

Usługi różne : wymania gaśnic ,opłata za emisję zanieczyszczeń, oprawa dzienników i akt kat.A Zarządu oraz uporządkowanie archiwum , badania lekarskie pracowników Urzędu

Ubezpieczenia mienia w PZU

Zakup gazu , rata za c.o. gazowe w budynku Urzędu , obsługa pieca , opłata stała gazowa

Wywóz nieczystości i pobór wody

Środki czystości do utrzymania porządku w UMiG, ekwiwalent za środki czystości dla pracowników

Zakup materiałów biurowych i innych

pieczęcie , komputerowe materiały eksploatacyjne

Zakup druków, publikacji czasopism

Remonty bieżące

Zakupy inwestycyjne : 15 zestawów komputerowych, 15 monitorów LCD, rozprowadzenie sieci internetowej w Urzędzie, drukarki laserowe,

Inwentaryzacja budynku remont i wyposażenie oraz przyłącze do kanalizacji

99.200,00

28.000,00

18.000,00

12.000,00

6.000,00

8.000,00

8.700,00

7.500,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

2.096.471,00

818.752,00

122.475,00

656.907,00

12.670,00

26.700,00

55.000,00

27.200,00

134.825,00

20.409,00

21.300,00

20.600,00

16.500,00

9.000,00

14.000,00

38.670,00

22.000,00

29.000,00

16.000,00

12.600,00

15.000,00

59.930,00

2.900,00

4.500,00

32.600,00

13.000,00

4.000,00

200.000,00

500.000,00

75045

Komisje poborowe

Zwrot kosztów przejazdu dla poborowych

1.500,00

1.500,00

75095

Pozostała działalność(prowizja od zebranych podatków)

22.000,00

6. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA - 724.763,00 zł

75412

1

2

3

4

5

6

7

75414

-

-

75416

Ochotnicza Straż Pożarna

Wynagrodzenia kierowców

Składka ZUS

Fundusz Pracy,

Nagrody

Energia

Remonty:

- wymiana pieca c.o. Kalisz Pom

- montaż ogrzewania Biały Zdrój

- założenie drzwi garażowych w Białym Zdroju

- założenie drzwi garażowych Kalisz Pomorski

- remont kanału w Poźrzadle Wielkim. Oraz malowanie OSP

Usługi:

- wypłata ekwiwalenty za udział w pożarach

- ryczałt komendanta,

- szkolenia,

- nadzór Krauza, ubezpieczenie,

- rozmowy telefoniczne

- zakup paliwa OSP Kalisz Pomorski,

- zakup paliwa OSP Biały Zdrój i Poźrzadło Wlk

- badania lekarskie,

- wymiana gaśnic,

- zakup opału dla OSP Kalisz Pom,

- zakup opału dla OSP Poźrzadło,

- wymiana instalacji elektrycznej w OSP Kalisz

- wymiana instalacji elektrycznej w Poźrzadle

Zakup sprzętu:

- drabina nasadkowa

- linki ratownicze 3 sztuki

- węże dla OSP Kalisz Pom. 10 szt + 6 szt

Poźrzadło,

- zbiorniki brezentowe 3 sztuki,

- zakup obuwia dla OSP Biały Zdrój i OSP Kalisz Pom. - 11 par

- obchody Dnia Strażaka, turniej wiedzy pożarniczej + zawody strażackie

- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe pojazdów i członków OSP, budynków, przeglądy techniczne

- zakup samochodu do OSP

- remont OSP oraz doposażenie

Obrona Cywilna

Koszty utrzymania magazynka sprzętu OC

Szkolenie specjalistyczne

Straż Miejska

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Wynagrodzenia za godz. nocne

Nagroda jubileuszowa

Składka na ZUS

Składka na fundusz pracy

Nagrody

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Zakup sortów mundurowych

Szkolenie

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży i środki czystości

489.130,00

14.900,00

2.800,00

590,00

1.000,00

10.000,00

33.700,00

3.000,00

7.000,00

5.600,00

16.500,00

1.600,00

65.240,00

15.000,00

1.440,00

1.000,00

2.500,00

1.500,00

8.000,00

4.000,00

1.000,00

1.200,00

5.000,00

2.500,00

6.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

900,00

1.100,00

6.000,00

12.000,00

300.000,00

50.000,00

4.000,00

76.633,00

50.725,00

4.300,00

2.400,00

1.620,00

9.873,00

1.405,00

1.600,00

1.400,00

2.000,00

1.000,00

310,00

75495

Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie kupna samochodu dla

Policji

- Utworzenie Miejsko-Gminnego Centrum

Reagowania

155.000,00

55.000,00

100.000,00

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- 20.000,00 zł

75647

Pobór podatków i opłat

20.000,00

8. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 62.000,00 zł

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

62.000,00

9. Dział 758 ROZLICZENIA RÓŻNE - 50.000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

50.000,00

10. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.672.501,00 zł

80101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szkoły podstawowe

w tym:

Nagrody i inne wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup pozostałych usług

Podróże służbowe

Odpisy na ZFSS

Różne opłaty i składki

Podatek od towarów i usług

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2.547.511,00

107.870,00

1.348.370,00

101.360,00

291.610,00

39.770,00

118.900,00

11.700,00

89.400,00

190.391,00

100.710,00

5.600,00

115.830,00

5.700,00

7.300,00

13.000,00

80104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedszkola

Nagrody i inne wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup pozostałych usług

Podróże służbowe

Odpisy na ZFSS

Różne opłaty i składki

Zakup środków żywności

580.480,00

21.850,00

285.960,00

21.900,00

60.360,00

8.250,00

35.680,00

5.000,00

19.500,00

40.510,00

24.200,00

700,00

20.070,00

200,00

36.300,00

80110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gimnazja

Nagrody i inne wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup pozostałych usług

Podróże służbowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na ZFSS

Budowa hali sportowej

3.044.260,00

64.680,00

753.580,00

57.170,00

152.030,00

22.100,00

33.570,00

9.600,00

64.000,00

55.000,00

29.250,00

3.500,00

1.000,00

48.780,00

1.750.000,00

80113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dowożenie uczniów do szkół

Nagrody i inne wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup pozostałych usług

Opłaty różne i składki

Odpisy na ZFSS

Podatek od towarów i usług

229.740,00

200,00

12.290,00

900,00

2.500,00

350,00

22.600,00

3.000,00

181.200,00

5.000,00

700,00

1.000,00

80114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne szkół

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup pozostałych usług

Podróże służbowe

Odpisy na ZFSS

Różne opłaty i składki

238.340,00

143.970,00

11.420,00

29.400,00

3.960,00

16.100,00

2.000,00

3.000,00

23.000,00

1.510,00

3.480,00

500,00

80146

-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

21.170,00

80195

-

Pozostała działalność

Wymiana młodzieży

11.000,00

11.000,00

11. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 190.150,00 zł

85154

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wywiady środowiskowe u osób nadużywających alkoholu

Wynagrodzenie- posiedzenia członków M.-G. Komisji ds. PiRPA :

Prowadzenie działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych: ( profilaktyka uzależnień , realizacja programów profil. ) :

a ) Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pom. :

b) Gimnazjum :

c) Szkoła Podstawowa w Pomierzynie :

d) Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu Pom.:

Wynagrodzenie terapeuty - zajęcia grupy samopomocowej w Punkcie Konsultacyjnym :

Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych ( media ) :

Organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin patologicznych ( ferie zimowe, „ Zielone Wakacje” , obozy, rajdy ) :

Zakup materiałów książkowych , kaset video , prenumerata prasy fachowej :

Świetlica środowiskowa ;

 • utrzymanie i płace opiekunów,

 • zakup doposażenia (szafki, gry, przybory)

Wynagrodzenie lekarza biegłego medycyny sądowej :

Wynagrodzenie psychologa

 • poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

Szkolenia

Prowadzenie działalności profilaktycznej w świetlicach wiejskich ( promocja zdrowego stylu życia )

82.400,00

900,00

4.000,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

10.000,00

11.500,00

1.000,00

10.100,00

1.000,00

500,00

2.000,00

1.000,00

31.400,00

85195

Pozostała działalność

- Zakup sprzętu medycznego dla Pog. Ratu.

- Badania profilaktyczne specjalistyczne oraz opieka stomatologoczna

107.750,00

5.000,00

102.750,00

12. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.950.090,00 zł

82314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

85215

85219

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

85228

1

2

3

4

5

6

7

8

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Dożywianie dzieci w szkole

Zakup leków i leczenia, wyjazdy specjalistyczne

Zakup odzieży i obuwia

Zakup opału i zasiłki na opał

Zakup przyborów szkolnych

Zasiłki na wydatki mieszkaniowe (woda, ścieki, czynsz) i energię elektryczną

Sprawowanie pogrzebu

Zasiłki na żywność

Zakup sprzętu gospodarstwa domowego

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia osobowe

Nagrody Jubileuszowe

Nagrody i inne wynagrodzenia

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składka na ZUS

Składka na fundusz pracy

Zakup materiałów biurowych,

Naprawa ksero, opłata za usługi ZETO, przesyłki pocztowe

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Delegacje

Ekwiwalent za odzież

Szkolenia pracownicze, prowizje bankach

Zakup komputerów

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia osobowe

Nagrody i inne wynagrodzenia

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składka ZUS

Składka na fundusz pracy

Zakup odzieży ochronnej

Zakup usług pozostałych

Odpis na fundusz świadcz. socjalnych

637.000,00

172.000,00

25.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

250.000,00

10.000,00

1.106.000,00

116.130,00

60.600,00

3.700,00

1.820,00

4.750,00

12.000,00

1.610,00

4.000,00

7.900,00

1.850,00

2.300,00

100,00

4.500,00

11.000,00

90.960,00

63.430,00

1.900,00

4.950,00

12.560,00

1.720,00

100,00

2.500,00

3.800,00

13. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 378.890,00 zł

85401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85415

-

Świetlice szkolne

Nagrody i inne wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Odpisy na ZFSS

Zakup żywności

Zakup usług pozostałych

Zakup pomocy naukowych

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

354.890,00

9.400,00

145.260,00

7.750,00

29.780,00

4.070,00

11.600,00

2.500,00

8.530,00

130.000,00

4.500,00

1.500,00

30.000,00

30.000,00

14. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.820.900,00 zł

90001

1

2

3

4

5

6

90003

90004

-

-

90015

-

-

90095

Gospodarka ścieków i ochrona wód

Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczecińskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Suchowska-Strzelecka

Wykonanie projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej:

 • Giżyno, Dębsko, Cybowo, Poźrzadło, Suchowo,

Kanalizacja tłoczna

 • Pomierzyn-Ślizno, Suchowo - Cybowo - Cybowo Osiedle, Kalisz Pomorski, Poźrzadło, Pomierzyn

Wykonanie projektu wodociągu ul. Szczecińska

Dokończenie finansowania:

 • projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim oraz Kolektora grawitacyjnego w Kaliszu Pomorskim ul. Dworcowa, Powiatowa, Wrocławska, tartaczna oraz kolektora tłocznego Dębsko-Kalisz Pomorskim

Opracowanie i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Toruńska

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pom

Oczyszczanie miasta

w tym: Sprzątanie ulic i wywóz nieczystości

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Materiały (zakup krzewów, paliwa do kosiarek i części zamiennych) usługi naprawcze kosiarek i ciągniczka,

Zakup ciągniczka

Oświetlenie ulic, placów i dróg,

opłaty za energię elektryczną, oświetlenia ulicznego w mieście i drogowego na wsiach,

oraz konserwacje,

budowa nowych punktów świętlnych: Bralin 3, Prostynia 3, Suchowo 2,Poźrzadło 2 Pomierzyn 2, ul. Poprzeczna 2, Kołobrzeska 3, Janowiecka 3

Giżyno 3 szt, St. Korytnica 1, Rusland 4, Półwiejska 1

Pozostała działalność

Zatrudnienie w grupie interwencyjnej

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

- składka ZUS

- składka na fundusz pracy

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- badania lekarskie pracowników

- zakup narzędzi pracy (ubijaka, spawarka, wiertarka) napoi, ekwiwalent za odzież ochrony

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

- prowizja bankowa

Wystrój świąteczny miasta

Dzierżawa terenu od PKP oraz placu pod wagonami

Ogrodzenie przepompowni

Sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska

1.896.000,00

76.000,00

180.000,00

85.000,00

50.000,00

45.000,00

20.000,00

1.440.000,00

44.000,00

75.900,00

30.000,00

45.900,00

390.000,00

352.000,00

38.000,00

415.000,00

349.000,00

259.000,00

45.400,00

2.750,00

9.000,00

6.000,00

17.000,00

4.000,00

5.850,00

20.000,00

6.000,00

10.000,00

30.000,00

15. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - 1.050.500,00 zł

92109

92116

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

616.000,00

136.000,00

92195

-

-

-

Pozostała działalność

Remonty świetlic,

Wykonanie dokumentacji na Zamek

Remont dachu Kościoła

298.500,00

148.000,00

50.000,00

100.000,00

16. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 290.370,00 zł

92695

Pozostała działalność

Kaliski Klub Sportowy „Calisia” + KS „GROM”

 • płace trenerów

 • transport zawodników

 • zakup napoi

 • wypłata diet

 • opłata sędziów + delegacje

 • zakup sprzętu sportowego

 • opłata składek OZPN + badania

 • pokrycie kosztów z roku ubiegłego

Wiejskie kluby sportowe :

 • Klub Sportowy „ATAK” z Białego Zdroju na częściowe dofinansowanie rejestracji zawodników, opłat sędziowskich, transportu

 • Maratończycy - zakup obuwia, opłaty wpisowego, zwrot delegacji za przejazdy na zawody

 • Budowa szatni w Giżynie

Utrzymanie budynku i płyty stadionu:

w tym:

 • zakup środków czystości, opłaty telefonu, bieżące remonty, wywóz nieczystości płynnych, pobór wody

 • wymiana ogrzewania w budynku,

 • wałowanie, koszenie, nawóz, środki chemiczne boisk w Giżynie i dwa w Kaliszu Pom.

 • Zakup nagłośnienia

Imprezy sportowo-rekreacyjne :

w tym:

 • liga zakładowa, biegi, rajdy sporty wodne

 • „Baw się z nami sportowcami”

 • „Dni Kalisza Pomorskiego”

 • Turniej Miast i Gmin

 • Zakup pucharów na turnieje sportowe

 • Zawody na ergometrze wioślarskim „Biegi uliczne”

290.370,00

87.960,00

13.800,00

18.560,00

1.000,00

5.000,00

13.350,00

26.000,00

5.750,00

4.500,00

9.120,00

3.090,00

1.030,00

5.000,00

32.100,00

7.100,00

16.000,00

4.000,00

5.000,00

35.070,00

16.300,00

2.570,00

4.500,00

2,500,00

6.200,00

3.000,00

Zadania do realizacji na stadionie miejskim

 • zakup i montaż krzesełek plastykowych w ilości 100 sztuk

 • dzierżawa dwóch toalet TOI TOI

 • zakup noszy sanitarnych, zabezpieczenie medyczne i zakup wyposażenia apteczki na mecze wyjazdowe

 • wytyczenie postoju na autobusy (L) oraz drogi dojazdowej bocznej /niwelacja, utwardzenie/ wyrównanie nawierzchni trawiastej za budynkiem

 • niwelacja i wyłożenie gotową murawą trawiastą, wykonanie słupków z naciągami do siatki

 • wykonanie dwóch boksów dla zawodników rezerwowych

 • zakup deszczowni na górną płytę

 • renowacja boisk

 • zakup maszynki do wysypywania boiska

126.120,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

21.000,00

10.000,00

5.000,00

50.000,00

27.520,00

600,00

str.4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 05-04-2004 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2004 15:06