Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX/226/20 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-10-19 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/225/20 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-10-19 14:15
dokument Uchwała Nr XXIX/224/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025". 2020-09-28 10:09
dokument Uchwała Nr XXIX/223/20 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020". 2020-09-28 10:07
dokument Uchwała Nr XXIX/222/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-09-28 10:06
dokument Uchwała Nr XXIX/221/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2020-09-28 10:06
dokument Uchwała Nr XXIX/220/20 w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski. 2020-09-28 10:05
dokument Uchwała Nr XXIX/219/20 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2020-09-28 10:05
dokument Uchwała Nr XXIX/218/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. 2020-09-28 10:04
dokument Uchwała Nr XXIX/217/20 zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. 2020-09-28 10:04
dokument Uchwała Nr XXIX/216/20 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2020/2021. 2020-09-28 10:03
dokument Uchwała Nr XXIX/215/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-09-28 10:00
dokument Uchwała Nr XXIX/214/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-09-28 10:00
dokument Uchwała Nr XXIX/213/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2020-09-28 09:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/212/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-08-10 14:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/211/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-08-10 14:44
dokument Uchwała Nr XXVII/210/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski. 2020-07-14 12:42
dokument Uchwała Nr XXVII/209/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-07-14 12:39
dokument Uchwała Nr XXVI/208/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-07-08 07:18
dokument Uchwała Nr XXV/207/20 w sprawie uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju. 2020-06-30 12:55
dokument Uchwała Nr XXV/206/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2020-06-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXV/205/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2020-06-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXV/204/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025. 2020-06-30 12:53
dokument Uchwała Nr XXV/203/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-06-30 12:52
dokument Uchwała Nr XXV/202/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok. 2020-06-30 12:52
dokument Uchwała Nr XXV/201/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 2020-06-30 12:51
dokument Uchwała Nr XXV/200/20 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 2020-06-30 12:51
dokument Uchwała Nr XXIV/199/20 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 10.000,00 zł. 2020-06-01 10:55
dokument Uchwała Nr XXIV/198/20 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020. 2020-06-01 10:54
dokument Uchwała Nr XXIV/197/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-06-01 10:54
dokument Uchwała Nr XXIV/196/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2020-06-01 10:53
dokument Uchwała Nr XXIV/195/20 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2020-06-01 10:53
dokument Uchwała Nr XXIV/194/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-06-01 10:51
dokument Uchwała Nr XXIV/193/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-06-01 10:50
dokument Uchwała Nr XXIII/192/20 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2020-04-29 10:20
dokument Uchwała Nr XXIII/191/20 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2020-04-29 10:19
dokument Uchwała Nr XXIII/190/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. 2020-04-29 10:19
dokument Uchwała Nr XXIII/189/20 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 2020-04-29 10:18
dokument Uchwała Nr XXIII/188/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-04-29 10:18
dokument Uchwała Nr XXIII/187/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 2020-04-29 10:17
dokument Uchwała Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025. 2020-03-31 13:19
dokument Uchwała Nr XXII/185/20 w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe". 2020-03-31 13:18
dokument Uchwała Nr XXII/184/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-03-31 13:10
dokument Uchwała Nr XXII/183/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-03-31 13:10
dokument Uchwała Nr XXI/182/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Modrzewiowej i Dworcowej w Kaliszu Pomorskim. 2020-03-04 09:08
dokument Uchwała Nr XXI/181/20 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu pomorskim. 2020-03-04 09:07
dokument Uchwała Nr XXI/180/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-03-04 09:07
dokument Uchwała Nr XXI/179/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2020-03-04 09:06
dokument Uchwała Nr XXI/178/20 ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania. 2020-03-04 09:05
dokument Uchwała Nr XXI/177/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2020-03-04 09:03
dokument Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kalisz Pomorski. 2020-03-04 09:02
dokument Uchwała Nr XX/175/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-03-04 09:02
dokument Uchwała Nr XIX/174/20 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-01-31 07:19
dokument Uchwała Nr XIX/173/20 w sprawie wniesienia skargi na roztrzygnięcie nadzorcze. 2020-01-30 12:08
dokument Uchwała Nr XIX/172/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. 2020-01-30 12:05
dokument Uchwała Nr XIX/171/20 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok. 2020-01-30 08:49
dokument Uchwała Nr XIX/170/20 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 2020-01-30 08:48
dokument Uchwała Nr XIX/169/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 2020-01-30 08:46
dokument Uchwała Nr XIX/168/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku. 2020-02-03 10:57
dokument Uchwała Nr XIX/167/20 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. 2020-01-30 08:42
dokument Uchwała Nr XIX/166/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-30 08:41
dokument Uchwała Nr XIX/165/20 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w II przetargu ustnym nieograniczonym. 2020-01-30 08:39
dokument Uchwała Nr XIX/164/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski. 2020-01-30 08:38
dokument Uchwała Nr XIX/163/20 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski. 2020-01-30 08:37
dokument Uchwała Nr XVIII/162/20 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-01-30 08:36
dokument Uchwała Nr XVIII/161/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2020-01-30 08:34
dokument Uchwała Nr XVIII/160/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-01-30 08:32
dokument Uchwała Nr XVIII/159/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-01-30 08:33