Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający :

GMINA KALISZ POMORSKI-URZĄD MIEJSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO

UL. WOLNOŚCI 25 , 78-540 KALISZ POMORSKI

TEL. (094) 361 62 63 FAX: (094) 361 62 88

www.kaliszpom.pl

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

3. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.kaliszpom.pl - BIP - przetargi

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Magdaleny Dąbrowskiej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 25, pok. Nr 19, w dniach roboczych od godziny 7.30 - 15.00, lub mailem przetargi@kaliszpom.pl lub telefoniczne (094) 361 62 63 wew.28

SIWZ wydawana jest nieodpłatnie.

5. Przedmiot zamówienia .

Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

36.53.00.00-0

Nazwa przedmiotu zamówienia :

Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do Parku Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie oraz zamontowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzeń rekreacyjnych, w których skład wchodzą:

-stół do gry w ping-ponga-szt.1,do osadzenia w podłożu,

-stół rekreacyjny do gry w szachy z siedziskami posiadającymi oparcia, do osadzenia w podłożu,

-stół rekreacyjny do gry w szachy oraz chińczyka -szt. 1, do osadzenia w podłożu,

- ławki młodzieżowe ( grzędy) -szt. 6, do osadzenia w podłożu.

6.Termin wykonania zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert częściowych

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty :

  1. posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisem z KRS,

  2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i 2, co potwierdzą oświadczeniem własnym

9. Wadium.

Zamawiający nie pobiera wadium.

10. Kryteria oceny ofert :

- cena wykonania zamówienia = 100 %.

11. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2006r do godziny 11.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ulica Wolności 25, pok. nr 7

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2006r o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej.

13. Termin związania ofertą - do 30 dni licząc od dnia składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie poczty elektronicznej na adres przetargi@kaliszpom.pl

…………………..

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 21 czerwca 2006r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń : ....................... 2006r

Zamieszczono na stronie internetowej : www.kaliszpom.pl dnia : .21 czerwca 2006r

Zamieszczono na portalu internetowym UZP : 21 czerwca 2006r

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 21-06-2006 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2006 14:48