Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Kalisz Pomorski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.kaliszpom.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu) np. oświadczenia majątkowe, interpelacje, zapytania radnych.
- Filmy dodane przed 23.09.2020 mogą nie posiadać napisów
b) nieproporcjonalne obciążenie:
- Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu) np. oświadczenia majątkowe, interpelacje, zapytania radnych.
- Filmy dodane przed 23.09.2020 mogą nie posiadać napisów
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-30
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (zespół roboczy).
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej informatyk@kaliszpom.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Gmina Kalisz Pomorski ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski bądź dzwoniąc na numer telefonu 94 361 62 63.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Irena Kilijańska-Kotowicz
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretarz@kaliszpom.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
94 361 7770

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Rada Miejska Kalisza Pomorskiego, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski e-mail: radamiejska@kaliszpom.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2003-03-06
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-01-01
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Koordynator ds. dostępności Irena Kilijańska-Kotowicz
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

I. Urząd Miejski Kalisz Pomorski ul. Wolności 25
Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, pierwsze od ul. Wolności a drugie od tylnej strony budynku. Oba wejścia wyposażone są w samozamykacz. Wejście od ul. Wolności wymaga pokonania 2 stopni. Wejście od tylnej strony budynku znajduje się na poziomie gruntu i posiada podjazd dla wózków oraz łatwy dostęp do windy.
Budynek posiada windę, która jeździ na wszystkie kondygnacje oraz posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta.
Przy budynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu miejskim.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku (oprócz windy) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

II. Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 31
Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne. Oba wejścia wyposażone są w samozamykacz. Wejście od strony parku wymaga pokonania 10 stopni. Wejście od strony bocznej posiada podjazd dla wózków.
Budynek posiada windę z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku (oprócz windy) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

III. Straż Miejska w Kaliszu Pomorskim ul. Toruńska 3
Do budynku prowadzi jedno wejścia ogólnodostępne od strony ul. Toruńskiej. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków.
Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: