Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027

 

Wybory Ławników Sądowych 2024 - 2027

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW - 30 CZERWCA 2023  ROKU.

 

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).
 

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie dotyczącym dokonania przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim - 2 ławników;

 • do Sądu Rejonowego w Białogardzie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 1 ławnika.

informujemy, że do 30 czerwca 2023 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach.

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

W myśl art. 158 ww. ustawy Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

W myśl art. 159 ww. ustawy Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
   

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
   

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527 ze zm.), stwierdzające brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Rada Miejska dokonuje wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją. 

 

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 4 oraz pod numerem  telefonu 94 361 7775.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika będzie dostępna:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.kaliszpom.pl w zakładce informacje Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027;

 2. w Biurze Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim.

 

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa w godz. 700-1500;

 • czwartek w godz. 700-1600;

 • piątek w godz. 700-1400.

                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Kalisza Pomorskiego
                                                                                                                                                                                                                           Janusz Garbacz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Czerniawska 30-05-2023 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Czerniawska 30-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Gabriela Czerniawska 30-05-2023 14:01