Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja IV RM - 27.06.2024 r. Gabriela Czerniawska 2024-07-10 12:09:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 41. Gabriela Czerniawska 2024-07-10 11:54:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok - Druk Nr 40. Gabriela Czerniawska 2024-07-10 11:53:11
Uchwała Nr IV/29/24 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim i nadania jej statutu. Gabriela Czerniawska 2024-07-10 11:15:35
Oświadczenie majatkowe - Grzegorz Rymarski Gabriela Czerniawska 2024-07-10 10:38:16
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-10 09:36:07
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2024-07-10 08:02:24
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-10 07:21:53
Uchwała Nr IV/30/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:33:04
Uchwała Nr IV/29/24 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim i nadania jej statutu. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:32:35
Uchwała Nr IV/28/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:31:54
Uchwała Nr IV/27/24 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:29:46
Uchwała Nr IV/26/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2030. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:29:13
Uchwała Nr IV/25/24 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXV/616/24 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim poprzez likwidację zamiejscowego oddziału w Pomierzynie i utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zamiaru utworzenia punktu przedszkolnego w miejsce likwidowanego oddziału zamiejscowego w Pomierzynie. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:28:08
Uchwała Nr IV/24/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/529/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:27:19
Uchwała Nr IV/23/24 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:26:35
Uchwała Nr IV/22/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:16:06
Uchwała Nr IV/21/24 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:08:16
Uchwała Nr IV/20/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:07:10
Uchwała Nr IV/19/24 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2024-07-08 14:06:35
Zarządzenie Nr 128/2024 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 Katarzyna Kędzierska 2024-07-08 13:15:07
Zarządzenie Nr 127/2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Katarzyna Kędzierska 2024-07-08 13:09:39
Zawiadomienie o wszcz. postęp.w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnej wód opadowych - ul. Świerkowa w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:31:34
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:29:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:20:52
Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:20:36
Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 5 lutego 2018 roku Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:20:21
Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 24 maja 2018 roku Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:20:05
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzałów sanitarnych dzikiów. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:19:19
Rozporządzenie Nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniajace rozporządzenie w ssprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie ojewództwa zachodniopomorskiego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:19:05
Rozporządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:18:48
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 16 czerwca 2023 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamirzenia budowlanego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 1 MW na działce 16 ob. 0004 Kalisz Pomorski Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:18:23
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. o wydaniu przez Starostę Drawskiego Decyzji zmieniającej dotyczącej zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 16 obręb 4 m.Kalisz Pomorski Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:18:10
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:17:50
Ogłoszenia i obwieszczenia innych organów i instytucji Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:17:17
Informacja o przystąpieniu Gminy Kalisz Pomorski do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:11:26
Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:11:11
Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotycząca sprzedaży końcowej węgla Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:09:23
Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotycząca sprzedaży końcowej węgla - przedłużenie terminu Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:09:12
Sprzedaż węgla Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:08:25