Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. handlu, kultury i sportu

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. handlu, kultury, sportu, oświaty i zdrowia należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
a) prowadzenie współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
b) zlecanie organizacjom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych w formach przewidzianych w ustawie oraz nadzór nad wykorzystaniem otrzymanych środków finansowych,
c) kontrola nad realizacją powierzonych zadań organizacjom pożytku publicznego,
2) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy - Prawo działalności gospodarczej, w szczególności:
a) informowanie przedsiębiorców o procedurach i formalnościach związanych z działalnością gospodarczą
b) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) przekształcenie wniosków papierowych o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego,
d) udzielanie informacji o zaewidencjonowanych przedsiębiorcach nieprzeniesionych do CEDIG,
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w szczególności:
a) przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w szczególności:
b) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w granicach liczby punktów ustalonych przez Radę,
c) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o wygaśnięciu bądź cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
d) przyjmowanie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
e) współpraca z Miejsko - Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) nadzór nad czasem pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy,
5) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska,
6) prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury i bibliotekami, m.in.: tworzenia, łączenia, przekształcenia i likwidacji,
7) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury i bibliotek,
8) sprawowanie nadzoru nad Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury,
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
10) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku, a w szczególności:
a) inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej we wszystkich jej formach,
b) inicjowanie rozwoju turystyczno - wypoczynkowego,
c) współdziałanie z klubami sportowymi oraz organizacjami sportowymi działającymi na terenie Gminy i poza nią,
d) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska miejskiego oraz uprawiających sporty wodne,
e) prowadzenie ewidencji pól biwakowych, gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
11) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów porządku i bezpieczeństwa na imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
12) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego samorządowe szkoły podstawowe, przedszkole a w szczególności dotyczących:
a) zakładania, przekształcania i likwidowania samorządowych jednostek oświatowych,
b) kształtowania sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz organizacja obwodów szkół ponadpodstawowych,
c) wstępnej oceny arkuszy organizacyjnych, przedkładania wniosków z tej oceny Burmistrzowi,
d) spraw związanych z powierzaniem stanowisk w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
e) przeprowadzania procedury związanej z awansem na stopień nauczyciela mianowanego,
f) stałej współpracy z dyrektorami szkół, przedszkola i kierownikiem Biura Obsługi Szkół i Przedszkola,
g) współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
h) sprawowania nadzoru nad działalnością szkół i przedszkola,
i) wprowadzanie danych i ich weryfikacja w systemie informacji oświatowej,
j) prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
k) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji dla placówek niepublicznych.
13) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym prowadzenie rejestru oraz nadzoru nad ich działalnością.
14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, w tym, opracowywanie i koordynowanie realizacji programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
15) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie oświaty i zdrowia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander Preca 19-06-2006 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kurylczyk 01-06-2023 08:42