Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 oraz uchylenia uchwały Nr LXV/489/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 655. 2023-01-09 10:13
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 oraz uchylenia uchwały Nr LXV/488/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 654. 2023-01-09 10:12
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do związku powiatowo - gminnego pod nazwą "Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej" i przyjęcia jego statutu - Druk Nr 653. 2022-12-19 12:39
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 652. 2022-12-16 08:44
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rok - Druk Nr 651. 2022-12-16 08:44
dokument projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 650. 2022-12-16 08:43
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 649. 2022-12-16 08:42
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 648. 2022-12-16 08:41
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 647. 2022-12-16 08:40
dokument projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 646. 2022-12-16 08:09
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 645. 2022-12-16 08:25
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 642. 2022-11-23 12:28
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia policyjnego - Druk Nr 641. 2022-11-23 12:27
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 640. 2022-11-21 11:50
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu - Druk Nr 639. 2022-11-21 11:45
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030 - Druk Nr 638. 2022-11-17 15:07
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Kalisz Pomorski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w okresie programowania 2023-2027 - Druk Nr 637. 2022-11-17 14:30
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Druk Nr 636. 2022-11-17 14:28
dokument projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 - Druk Nr 635. 2022-11-17 14:25
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych - Druk Nr 634. 2022-11-17 14:20
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Druk Nr 633. 2022-11-17 14:17
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 632. 2022-11-17 14:12
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 631. 2022-11-17 14:08
dokument projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - Druk Nr 628. 2022-11-14 10:31
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 627. 2022-11-03 14:17
dokument projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - Druk Nr 626. 2022-10-26 09:54
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - Druk Nr 625. 2022-10-21 12:20
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu - Druk Nr 624. 2022-10-21 12:19
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 623. 2022-10-21 12:19
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 622. 2022-10-21 12:18
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 - Druk Nr 621. 2022-10-21 12:17
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 - Druk Nr 620. 2022-10-21 12:16
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2023 - Druk Nr 619. 2022-10-21 12:16
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 618. 2022-10-21 12:15
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 617. 2022-10-21 12:14
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 613. 2022-09-26 13:46
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania budynku żłobka wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 612. 2022-09-26 13:40
dokument projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 611. 2022-09-26 13:38
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 610. 2022-09-14 11:48
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 609. 2022-09-14 11:47
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - Druk Nr 608. 2022-09-14 11:46
dokument projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2027 - Druk Nr 607. 2022-09-14 11:45
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł - Druk Nr 606. 2022-09-14 11:44
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 605. 2022-09-14 11:32
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 604. 2022-09-14 11:28
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/375/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok - Druk Nr 601. 2022-08-30 07:59
dokument projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - Druk Nr 600. 2022-08-25 08:09
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 599. 2022-08-25 08:08
dokument projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 598. 2022-08-02 14:45
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin - Druk Nr 597. 2022-08-02 14:44
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski placówki wsparcia dziennego "Beczuś" i połączenia jej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 596. 2022-08-02 14:44
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 595. 2022-08-02 14:43
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 594. 2022-08-02 14:42
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 593. 2022-08-02 14:34
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 592. 2022-08-02 14:33
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 591. 2022-08-02 14:33
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 590. 2022-08-02 14:32
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 589. 2022-08-02 14:31
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 588. 2022-08-02 14:30
dokument projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - Druk Nr 587. 2022-07-08 13:24
dokument projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 586. 2022-07-08 13:14
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026"- Druk Nr 585. 2022-06-20 11:37
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 584. 2022-06-20 11:36
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki - Druk Nr 583. 2022-06-20 11:35
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2022/2023 - Druk Nr 582. 2022-06-20 11:34
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 581. 2022-06-20 11:34
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 580. 2022-06-20 11:33
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 579. 2022-06-20 11:31
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok - Druk Nr 578. 2022-06-20 11:30
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok ? Druk Nr 577. 2022-06-20 11:30
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 576. 2022-06-20 11:28
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca do palenia ogniska oraz wiaty "Janinka" nad Jeziorem Młyńskim w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 571. 2022-05-23 11:39
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kalisz Pomorski do realizacji projektu partnerskiego "Silni w rodzinie" RZPZ.07.06.00-32-K117/21- Druk Nr 570. 2022-05-19 15:46
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 569. 2022-05-19 15:45
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 563. 2022-04-21 10:06
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 562. 2022-04-21 10:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim - Druk Nr 561. 2022-04-21 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim" - Druk Nr 560. 2022-04-21 10:02
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł - Druk Nr 559. 2022-04-21 10:02
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 ? Druk Nr 558. 2022-04-21 10:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 ? Druk Nr 557. 2022-04-21 10:01
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 - Druk Nr 556. 2022-04-22 10:42
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 553. 2022-04-05 14:40
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - Druk Nr 552. 2022-04-05 14:36
dokument projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 551. 2022-04-05 14:35
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/317/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2021/2022 - Druk Nr 550. 2022-04-05 14:34
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 549. 2022-04-05 14:34
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 548. 2022-04-05 14:33
dokument projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022 - Druk Nr 547. 2022-03-24 14:10
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 546. 2022-03-24 14:18
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 - Druk Nr 545. 2022-03-24 13:58
dokument projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2028 - Druk Nr 544. 2022-03-24 13:57
dokument projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - Druk Nr 543. 2022-03-24 13:56
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. - Druk Nr 542. 2022-03-24 13:55
dokument projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 541. 2022-03-24 13:54
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 540. 2022-03-24 13:53
dokument projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - Druk Nr 539. 2022-03-24 13:52
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 538. 2022-03-24 13:51
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadaniu mu statutu - Druk Nr 537. 2022-03-24 13:50
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji - Druk Nr 536. 2022-03-24 13:50
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 535. 2022-03-24 13:49
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 534. 2022-03-24 13:48
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - Druk Nr 526. 2022-02-24 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 525. 2022-02-18 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 524. 2022-02-18 09:01
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 523. 2022-02-18 09:00
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 522. 2022-02-18 08:53
dokument projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski - Druk Nr 521. 2022-02-18 08:52
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 520. 2022-02-18 08:51
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 519. 2022-02-18 08:47
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 516. 2022-01-25 09:46
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok - Druk Nr 515. 2022-01-19 13:45
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2022-2024 - Druk Nr 514. 2022-01-19 13:43
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim - Druk Nr 513. 2022-01-19 13:42
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 512. 2022-01-19 13:41
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie - Druk Nr 511. 2022-01-19 13:39
dokument projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - Druk Nr 510. 2022-01-19 13:38
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 509. 2022-01-19 13:37
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 508. 2022-01-19 13:29
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 501. 2022-01-12 11:44
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 500. 2022-01-12 11:44
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 499. 2022-01-12 11:43