Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVII/284/09 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" z siedzibą w Szczecinku 2010-01-20 13:29
dokument Uchwała Nr XLVII/283/09 Rady Miejskiej w sprawie zbycia na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin 2010-01-20 13:26
dokument Uchwała Nr XLVII/282/09 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 2010-01-20 13:24
dokument Uchwała Nr XLVII/281/09 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 2010-01-20 12:59
dokument Uchwała Nr XLVII/280/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2010-01-20 12:58
dokument Uchwała Nr XLVII/279/09 Rady Miejskiej w sprawie w ustalenia wydatków budżetowych na zadania inwestycyjn, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 2010-01-20 12:35
dokument Uchwała Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-02-02 10:43
dokument Uchwała Nr XLVI/277/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2010-01-20 12:31
dokument Uchwała Nr XLV/276/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-12-07 14:09
dokument Uchwała Nr XLIV/275/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/262/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok 2009-12-07 14:08
dokument Uchwała Nr XLIV/274/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2009-12-07 14:06
dokument Uchwała Nr XLIV/273/09 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Kalisz Pomorski 2009-12-07 14:04
dokument Uchwała Nr XLIV/272/09 Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim 2009-12-07 14:03
dokument Uchwała Nr XLIV/271/09 Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2010 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 2009-12-07 13:59
dokument Uchwała Nr XLIII/270/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2009-11-17 11:42
dokument Uchwała Nr XLIII/269/09 Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2009-11-17 11:40
dokument Uchwała Nr XLIII/268/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu Pomorskim 2009-11-17 11:38
dokument Uchwała Nr XLIII/267/09 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Kalisz Pomorski lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy 2009-11-17 11:34
dokument Uchwała Nr XLIII/266/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu Pomorskim 2009-11-17 11:30
dokument Uchwała Nr XLIII/265/09 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na rok 2010. 2009-11-17 11:24
dokument Uchwała Nr XLIII/264/09 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na rok 2009. 2009-11-17 10:47
dokument Uchwała Nr XLIII/263/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-11-17 10:44
dokument Uchwała Nr XLIII/262/09 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok 2009-11-17 10:42
dokument Uchwała Nr XLIII/261/09 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok 2009-11-17 10:42
dokument Uchwała Nr XLII/260/09 Rady Miejskiej w sprawie podpisania umowy o stosunkach partnerskich pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski, a Gminą Bukowina Tatrzańska. 2009-11-17 10:38
dokument Uchwała Nr XLI/259/09 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do projektu "Moje gimnazjum - moja szansa" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działaanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-09-29 10:19
dokument Uchwała Nr XLI/258/09 Rady Miejskiej w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2009-09-29 10:09
dokument Uchwała Nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 roku Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 2009-09-29 10:05
dokument Uchwała Nr XLI/256/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów w obrębie Nadleśnictwa Złocieniec położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski 2009-09-29 10:02
dokument Uchwała Nr XLI/255/09 Rady Miejskiej w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę 2009-09-29 09:33
dokument Uchwała Nr XLI/254/09 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2009-09-29 09:12
dokument Uchwała Nr XLI/253/09 Rady Miejskiej w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbiorania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2009-09-29 09:12
dokument Uchwała Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2010 rok 2009-09-29 09:01
dokument Uchwała Nr XLI/251/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-09-29 09:12
dokument Uchwała Nr XLI/250/09 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2009 roku 2009-09-29 08:55
dokument Uchwała Nr XL/249/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-08-25 09:04
dokument Uchwała Nr XL/248/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2009-08-25 09:02
dokument Uchwała Nr XXXIX/247/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-07-14 12:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/246/09 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2009-07-14 11:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/245/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2009-07-14 11:10
dokument Uchwała Nr XXXIX/244/09 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Dębsko i Sienica 2009-07-14 08:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/243/09 Rady Miejskiej w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2009-10-06 08:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/242/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci na rzecz Powiatu Drawskiego 2009-06-17 11:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/241/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2009-06-17 11:27
dokument Uchwała Nr XXXVIII/240/09 Rady Miejskiej w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 2009-06-17 11:39
dokument Uchwała Nr XXXVIII/239/09 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2009-06-17 11:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/238/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-06-17 11:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/237/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/227/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filjalnej w Białym Zdroju 2009-05-08 12:09
dokument Uchwała Nr XXXVII/236/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-05-08 11:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2009-05-08 11:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2009-05-08 11:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/233/09 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego absolutorium z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2008 rok 2009-05-08 11:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/232/09 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2008 rok 2009-05-08 11:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/231/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2009-04-14 09:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Gospodynie z tradycją za pan brat" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-04-14 09:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-04-14 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVI/228/09 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2009-04-14 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/227/09 Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Szkoły Filjalnej w Białym Zdroju 2009-04-14 08:40
dokument Uchwała Nr XXXVI/226/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-04-14 08:16
dokument Uchwała Nr XXXIV/225/09 Rady Miejskiej uchylająca uchwałę w sprawie: regulaminu udzielania stypendium dla studentów 2009-03-02 11:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 2009-03-02 11:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/223/09 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2009-03-02 11:17
dokument Uchwała Nr XXXIV/222/09 Rady Miejskiej uchylająca uchwałę w sprawie : regulaminu przyznawania stypendiów i nagród pieniężnych uczniom Szkół Podstawowych i Gimnazjum, prowadzonych przez gminę oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim 2009-03-02 10:11
dokument Uchwała Nr XXXIV/221/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-03-02 09:42
dokument Uchwała Nr XXXIV/220/09 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia wraz ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz gminami Złocieniec, Ostrowice i Wierzchowo do realizacji wspólnego projektu dotyczącego wykonania remontu drogi powiatowej nr 1962 Z Ostrowice-Złocieniec i drogi powiatowej nr 1985 Z Złocieniec - Wierzchowo - Kalisz Pomorski ETAP II 2009-03-02 09:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/219/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-03-02 09:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/218/09 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2009 rok 2009-02-02 12:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/217/09 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 2009-02-02 12:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/216/09 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2009r. 2009-02-02 11:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/215/09 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2009-02-02 11:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia lokalnego "Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski" 2009-02-02 11:18
dokument Uchwała Nr XXXIII/213/09 Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Białym Zdroju 2009-02-02 09:33
dokument Uchwała Nr XXXIII/212/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym , sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2009-02-02 09:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/211/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-02-02 09:22