Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań obronnych, w tym:
a) opracowywanie wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia obronnego i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
c) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,
d) opracowywanie i uaktualnianie procedur przygotowań służb, straży, instytucji, podmiotów gospodarczych na terenie gminy i innych jednostek organizacyjnych na potrzeby obronne,
e) opracowanie niezbędnej dokumentacji i przygotowanie głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny,
f) opracowanie zgodnie z wytycznymi oraz aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
g) prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej,
h) analizowanie wniosków szefa wojskowego centrum rekrutacji w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
i) realizacja obowiązków w zakresie doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej,
j) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy i osób niebędących żołnierzami rezerwy,
k) nakładanie obowiązków świadczeń w sprawach obronnych w zakresie realizacji zadań operacyjnych,
l) prowadzenie kancelarii niejawnej,
ł) prowadzenie punktu HNS Burmistrza Kalisza Pomorskiego.
2) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:
a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie gminy,
b) opracowywanie planów obrony cywilnej oraz planów działania,
c) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
d) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
e) przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
f) przygotowanie warunków i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze gminy,
g) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
h) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
i) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
j) planowanie i typowanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności,
k) planowanie i zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
l) organizowanie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania,
ł) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno - epidemiologicznych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
m) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej,
n) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej pod kątem możliwości powoływania żołnierzy rezerwy do formacji OC, typowanie na stanowiska komendantów formacji OC, nadawanie członkom formacji OC przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych,
o) współpraca z pełnomocnikami wojewodów ds. ratownictwa medycznego, z jednostkami administracji zespolonej (Policja, Państwowa Straż Pożarna, itp.) w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności,
p) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych i społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
3) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:
a) organizowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
- opracowywanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego oraz realizacja wydanych do niego zaleceń,
c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
d) organizowanie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
e) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
f) organizowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
g) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
h) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
i) organizowanie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz stałego dyżuru na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej państwa,
j) koordynowanie pracy gminnego centrum zarządzania kryzysowego.
4) przygotowywanie informacji w zakresie realizowanych zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander Preca 27-03-2009 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander PRECA 27-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kurylczyk 01-06-2023 08:43