Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LIII/371/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2014-01-13 13:41
dokument Uchwała Nr LIII/370/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2014-01-13 14:04
dokument Uchwała Nr LIII/369/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013 2014-01-13 12:41
dokument Uchwała Nr LIII/368/13 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w majątek 2014-01-13 12:40
dokument Uchwała Nr LIII/367/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2014-01-13 12:38
dokument Uchwała Nr LIII/366/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Kalisz Pomorski 2014-01-13 12:35
dokument Uchwała Nr LIII/365/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2014-01-13 12:33
dokument Uchwała Nr LIII/364/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-01-13 12:29
dokument Uchwała Nr LIII/363/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2018 2014-01-13 12:21
dokument Uchwała Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2014. 2014-01-13 12:15
dokument Uchwała Nr LII/361/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-12-09 11:05
dokument Uchwała Nr LII/360/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-12-09 11:04
dokument Uchwała Nr LII/359/13 Rady Miejskiej w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnai 24 października 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie miejscowości Dębsko. 2013-12-09 11:03
dokument Uchwała Nr LI/358/13 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim w majątek 2013-12-03 10:04
dokument Uchwała Nr LI/357/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2014 2013-12-03 10:03
dokument Uchwała Nr LI/356/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2013-12-03 09:59
dokument Uchwała Nr LI/355/13 Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2013-12-03 09:49
dokument Uchwała Nr LI/354/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-12-03 09:45
dokument Uchwała Nr LI/353/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-12-03 09:43
dokument Uchwała Nr L/352/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2013-11-07 12:58
dokument Uchwała Nr L/351/13 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-11-07 12:57
dokument Uchwała Nr L/350/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w gminie Kalisz Pomorski 2013-11-07 12:51
dokument Uchwała Nr XLIX/349/13 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do projektu "Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY" 2013-11-05 12:57
dokument Uchwała Nr XLIX/348/13 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kalisz Pomorski do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 2013-11-05 12:54
dokument Uchwała Nr XLIX/347/13 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i przyjęcia jego statutu ze zmianami 2013-11-05 12:52
dokument Uchwała Nr XLIX/346/13 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok 2013-11-05 12:49
dokument Uchwała Nr XLIX/345/13 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie miejscowości Dębsko 2013-11-05 12:44
dokument Uchwała Nr XLIX/344/13 Rady Miejskiej w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 2013-11-05 12:40
dokument Uchwała Nr XLIX/343/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej PW MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim na wykonanie robót budowlanych przy kościele filjalnym pw Św. Piotra i Pawła w miejscowosci Dębsko 2013-11-05 12:39
dokument Uchwała Nr XLIX/342/13 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w majątek 2013-11-05 12:36
dokument Uchwała Nr XLIX/341/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 2013-11-05 12:27
dokument Uchwała Nr XLIX/340/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 roku. 2013-11-05 12:24
dokument Uchwała Nr XLIX/339/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 roku. 2013-11-05 11:59
dokument Uchwała Nr XLIX/338/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-11-05 11:57
dokument Uchwała Nr XLIX/337/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-11-05 11:56
dokument Uchwała Nr XLVIII/336/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Pani Anny Snochowskiej-Kwaśniewskiej 2013-11-05 11:55
dokument Uchwała Nr XLVII/335/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-10-16 11:11
dokument Uchwała Nr XLVII/334/13 Rady Miejskiej w sprawie statutu Gminy Kalisz Pomorski 2014-03-19 10:54
dokument Uchwała Nr XLVII/333/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2013-10-16 11:02
dokument Uchwała Nr XLVII/332/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski przedszkola publicznego. 2013-10-16 10:55
dokument Uchwała Nr XLVII/331/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-10-16 10:49
dokument Uchwała Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-10-16 10:48
dokument Uchwała Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletnej progniozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć o ktorych mowa w art.226 ust.3 oraz informacji o ktorych mowa w art.265 pkt 1 ustawy 2013-10-16 11:07
dokument Uchwała Nr XLVI/328/13 Rady Miejskiej w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę 2013-10-16 10:43
dokument Uchwała Nr XLVI/327/13 Rady Miejskiej w sprawie odmowy zamiany Uchwały Nr XLV/322/2013 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2013-10-16 10:40
dokument Uchwała Nr XLVI/326/13 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim 2013-10-16 10:38
dokument Uchwała Nr XLVI/325/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2013-10-16 10:36
dokument Uchwała Nr XLVI/324/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-10-16 10:31
dokument Uchwała Nr XLVI/323/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-10-16 10:31
dokument Uchwała Nr XLV/322/13 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2013-08-26 14:42
dokument Uchwała Nr XLV/321/13 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2013-08-26 14:40
dokument Uchwała Nr XLV/320/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-08-26 12:49
dokument Uchwała Nr XLV/319/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-08-26 12:47
dokument Uchwała Nr XLIV/318/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Dębsku 2013-07-24 11:59
dokument Uchwała Nr XLIV/317/13 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w majątek 2013-07-24 11:55
dokument Uchwała Nr XLIV/316/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-07-24 11:23
dokument Uchwała Nr XLIV/315/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-07-24 11:22
dokument Uchwała Nr XLIII/314/13 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-06-25 13:52
dokument Uchwała Nr XLIII/313/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na II półrocze 2013. 2013-06-25 13:51
dokument Uchwała Nr XLIII/312/13 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim w majątek 2013-06-25 13:50
dokument Uchwała Nr XLIII/311/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów w obrębie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski 2013-06-25 13:48
dokument Uchwała Nr XLIII/310/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2013-06-25 13:48
dokument Uchwała Nr XLIII/309/13 Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ?Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim? na rok 2013. 2013-06-25 13:47
dokument Uchwała Nr XLIII/308/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-06-25 13:44
dokument Uchwała Nr XLIII/307/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-06-25 13:43
dokument Uchwała Nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2012 rok 2013-06-25 13:42
dokument Uchwała Nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-06-25 13:41
dokument Uchwała Nr XLII/304/13 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do projektu "Rewitalizacja Nieczynnej Linii Kolejowej Nr 410 wraz z zespołem budynków na odcinku Kalisz Pomorski - Drawno dla celów zachowania dziedzictwa kulturowego i technicznego kolei na Pomorzu Zachodnim pod nazwą DKKD - Drawieńsko-Kaliska Kolej Drezynowa". 2013-06-24 07:15
dokument Uchwała Nr XLII/303/13 Rady Miejskiej w sprawie sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII/375/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 ze zm.) 2013-05-29 13:00
dokument Uchwała Nr XLII/302/13 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2013-05-29 12:59
dokument Uchwała Nr XLII/301/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego położonych w gminie Kalisz Pomorski 2013-05-29 12:58
dokument Uchwała Nr XLII/300/13 Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 2013-05-29 12:57
dokument Uchwała Nr XLII/299/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2013-05-29 12:56
dokument Uchwała Nr XLII/298/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2013-05-29 12:55
dokument Uchwała Nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w sprawie utworzenia spółki 2013-05-29 12:53
dokument Uchwała Nr XLII/296/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-05-29 12:52
dokument Uchwała Nr XLII/295/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-05-29 12:52
dokument Uchwała Nr XLI/294/13 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Dokończenie budowy gimnazjum wraz z wyposażeniiem " 2013-05-17 12:41
dokument Uchwała Nr XLI/293/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-05-17 12:38
dokument Uchwała Nr XLI/292/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-05-17 12:38
dokument Uchwała Nr XL/291/13 Rady Miejskiej zmieniajaca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-17 12:09
dokument Uchwała Nr XL/290/13 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Dokończenie budowy gimnazujum wraz z wyposażeniem" 2013-05-17 12:08
dokument Uchwała Nr XL/289/13 Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2017 2013-05-09 15:33
dokument Uchwała Nr XL/288/13 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stara Korytnica oraz w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Drawskiej 2013-05-09 15:32
dokument Uchwała Nr XL/287/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów w obrębie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski 2013-05-09 15:31
dokument Uchwała Nr XL/286/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasową dzierżawcą nieruchomości położonej na terenie miasta Kalisz Pomorski 2013-05-09 15:29
dokument Uchwała Nr XL/285/13 Rady Miejskiej zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2013-05-09 09:27
dokument Uchwała Nr XL/284/13 Rady Miejskiej w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2013-05-08 11:22
dokument Uchwała Nr XL/283/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na II kwartał roku 2013 2013-05-08 11:21
dokument Uchwała Nr XL/282/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-05-08 10:05
dokument Uchwała Nr XL/281/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-05-08 10:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/280/13 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 2013-04-05 13:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/279/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018. 2013-04-05 13:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/278/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2013-04-05 13:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Szkoła Filialna w Dębsku. 2013-04-05 13:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu. 2013-04-05 13:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-04-05 13:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski. 2013-04-05 13:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-04-05 13:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/272/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (unieważnieniona) 2013-06-03 10:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez gminę Kalisz Pomorski we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Drawskiego i Powiatem Drawskim negocjacji w sprawie przejęcia majątku ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . 2013-04-05 13:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2013-04-05 13:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013 - 2018. 2013-04-05 13:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/268/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013. 2013-04-05 13:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski, w rejonie stacji GPZ oraz miejscowości Krężno i Pruszcz. 2013-04-05 13:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/266/13 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2013-02-22 13:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/265/13 Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2013-02-22 13:01
dokument Uchwała Nr XXXVI/264/13 Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2013-02-22 13:00
dokument Uchwała Nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2013-02-22 12:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2013-02-22 12:40
dokument Uchwała Nr XXXVI/261/13 Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - Szkoła Filjalna w Dębsku 2013-02-22 12:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/260/13 Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2013-02-20 13:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski 2013-04-17 13:55
dokument Uchwała Nr XXXVI/258/13 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębirstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2013-02-20 12:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-02-20 12:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-02-20 12:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/255/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-02-20 12:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/254/13 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-04-04 15:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2013 2013-02-20 11:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/252/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2013-2018 2013-02-20 11:27
dokument Uchwała Nr XXXV/251/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2013-02-20 10:31
dokument Uchwała Nr XXXV/250/13 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2013-02-20 10:23