Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/15/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2015 rok. 2015-01-09 09:44
dokument Uchwała Nr III/14/14 w sprawie ustalenia wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 2015-01-09 09:43
dokument Uchwała Nr III/13/14 w sprawie przekazania majątku dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim urządzeń i wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Cybowo Osiedle w gminie Kalisz Pomorski. 2015-01-09 09:42
dokument Uchwała Nr III/12/14 w sprawie przekazania majątku dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim urządzeń i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sienicy w gminie Kalisz Pomorski. 2015-01-09 09:42
dokument Uchwała Nr III/11/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014- 2021. 2015-01-09 09:41
dokument Uchwała Nr III/10/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2014 r. 2015-01-09 09:41
dokument Uchwała Nr II/9/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2014-12-12 10:14
dokument Uchwała Nr II/8/14 w sprawie zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. 2014-12-12 10:14
dokument Uchwała Nr II/7/14 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. 2014-12-12 10:13
dokument Uchwała Nr II/6/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2014-12-12 10:12
dokument Uchwała Nr II/5/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu. 2014-12-12 10:11
dokument Uchwała Nr II/4/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2014-12-12 10:11
dokument Uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2014-12-12 10:10
dokument Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2014-12-04 10:01
dokument Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2014-12-04 09:26
dokument Uchwała Nr LXVII/465/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 ? Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 / PO IiŚ/ 9.3/2013) 2014-11-07 07:26
dokument Uchwała Nr LXVI/464/14 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok. 2014-11-04 12:16
dokument Uchwała Nr LXVI/463/14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2014-11-04 12:15
dokument Uchwała Nr LXVI/462/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014- 2020. 2014-11-04 12:14
dokument Uchwała Nr LXVI/461/14 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2014-11-04 12:14
dokument Uchwała Nr LXVI/460/14 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Kalisz Pomorski udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu. 2014-11-04 12:12
dokument Uchwała Nr LXVI/459/14 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ?Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim? na rok 2015. 2014-11-04 12:11
dokument Uchwała Nr LXVI/458/14 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2014-11-04 12:10
dokument Uchwała Nr LXVI/457/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków 2014-11-04 12:09
dokument Uchwała Nr LXVI/456/14 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2014-11-04 12:09
dokument Uchwała Nr LXVI/455/14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-11-04 12:08
dokument Uchwała Nr LXVI/454/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. 2014-11-04 12:07
dokument Uchwała Nr LXVI/453/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021. 2014-11-04 12:06
dokument Uchwała Nr LXVI/452/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2014. 2014-11-04 12:04
dokument Uchwała Nr LXIV/443/14 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy. 2014-09-30 08:49
dokument Uchwała Nr LXIV/444/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2014. 2014-09-30 08:47
dokument Uchwała Nr LXIV/445/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021. 2014-09-30 08:45
dokument Uchwała Nr LXIV/446/14 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2014-09-30 08:37
dokument Uchwała Nr LXIV/447/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu. 2014-09-30 08:36
dokument Uchwała Nr LXIV/448/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 2014-09-30 08:33
dokument Uchwała Nr LXIV/449/14 w sprawie włączenia się do realizacji powiatowo- gminnego Projektu pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1983 Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stara Korytnica? 2014-09-30 08:31
dokument Uchwała Nr LXIII/431/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2014. 2014-09-15 11:07
dokument Uchwała Nr LXIII/432/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021. 2014-09-15 11:02
dokument Uchwała Nr LXIII/433/14 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej PW MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim na wykonanie robót budowlanych przy kościele filialnym p.w. św. Piotra i Pawła w miejscowości Dębsko. 2014-09-15 10:56
dokument Uchwała Nr LXIII/434/14 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ? Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim? z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych dla budżetu gminy Kalisz Pomorski na koniec okresu sprawozdawczego. 2014-09-15 10:53
dokument Uchwała Nr LXIII/435/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/414/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2014-09-15 10:51
dokument Uchwała Nr LXIII/437/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2014-09-15 10:47
dokument Uchwała Nr LXIII/438/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2014-09-15 10:45
dokument Uchwała Nr LXIII/439/14 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski służebnością gruntową i przesyłu. 2014-09-15 10:42
dokument Uchwała Nr LXIII/440 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2014-09-15 10:40
dokument Uchwała Nr LXIII/441/14 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2014-09-15 10:37
dokument Uchwała Nr LXIII/442/14 w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę. 2014-09-15 10:32
dokument Uchwała Nr LXII/430/14 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzjące finansowanie zadania w ramach Progarmu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego 2014-07-15 13:21
dokument Uchwała Nr LXII/429/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021 2014-07-15 13:18
dokument Uchwała Nr LXII/428/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-07-15 13:14
dokument Uchwała Nr LXII/427/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/357/13 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2014 2014-07-15 13:13
dokument Uchwała Nr LXI/426/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021 2014-07-15 11:25
dokument Uchwała Nr LXI/425/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-07-15 11:24
dokument Uchwała Nr LX/424/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczacej wymagań w zakresie prowadzenia działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. 2014-07-07 13:12
dokument Uchwała Nr LX/423/14 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Złocieńcu dotacji w wyskości 60 000zł. 2014-07-07 13:15
dokument Uchwała Nr LX/422/14 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-07-07 14:43
dokument Uchwała Nr LX/421/14 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-07-07 14:43
dokument Uchwała Nr LX/420/14 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalisz Pomorski 2014-07-07 14:42
dokument Uchwała Nr LX/419/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021 2014-07-07 13:17
dokument Uchwała Nr LX/418/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-07-07 13:18
dokument Uchwała Nr LX/417/14 Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2013 rok 2014-07-07 13:19
dokument Uchwała Nr LX/416/14 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 2014-07-07 13:19
dokument Uchwała Nr LIX/415/14 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2014-06-03 14:09
dokument Uchwała Nr LIX/414/14 Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-06-03 14:07
dokument Uchwała Nr LIX/413/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwała Nr LI/357/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2014 2014-06-03 14:03
dokument Uchwała Nr LIX/412/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021 2014-06-03 14:00
dokument Uchwała Nr LIX/411/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-06-03 14:00
dokument Uchwała Nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-05-16 08:49
dokument Uchwała Nr LVIII/409/14 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-05-16 08:49
dokument Uchwała Nr LVIII/408/14 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-05-16 08:49
dokument Uchwała Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2021 2014-05-16 08:48
dokument Uchwała Nr LVIII/406/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-05-16 08:47
dokument Uchwała Nr LVII/405/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczacej wymagań w zakresie prowadzenia działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. 2014-03-31 14:14
dokument Uchwała Nr LVII/404/14 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok. 2014-03-31 14:13
dokument Uchwała Nr LVII/403/14 Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-03-31 14:13
dokument Uchwała Nr LVII/402/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2018 2014-03-31 14:12
dokument Uchwała Nr LVII/401/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-03-31 14:11
dokument Uchwała Nr LVI/400/14 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski 2014-03-07 11:15
dokument Uchwała Nr LVI/399/14 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski 2014-03-07 11:15
dokument Uchwała Nr LVI/398/14 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 2014-03-07 11:14
dokument Uchwała Nr LVI/397/14 Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2014-03-07 11:13
dokument Uchwała Nr LVI/396/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-03-07 11:12
dokument Uchwała Nr LVI/395/14 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 2014-03-07 09:09
dokument Uchwała Nr LVI/394/14 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2014-03-07 09:08
dokument Uchwała Nr LVI/393/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2018 2014-03-07 09:06
dokument Uchwała Nr LVI/392/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-03-07 09:04
dokument Uchwała Nr LV/391/14 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2014 rok. 2014-02-06 13:21
dokument Uchwała Nr LV/390/14 Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 2014-02-06 13:21
dokument Uchwała Nr LV/389/14 Rady Miejskiej w sprawie: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2014 rok. 2014-02-06 13:15
dokument Uchwała Nr LV/388/14 Rady Miejskiej w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 2014-02-06 13:14
dokument Uchwała Nr LV/387/14 Rady Miejskiej w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 2014-02-06 13:13
dokument Uchwała Nr LV/386/14 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki 2014-02-06 13:11
dokument Uchwała Nr LV/385/14 Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-02-06 12:52
dokument Uchwała Nr LV/384/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2014-02-06 12:51
dokument Uchwała Nr LV/383/14 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na rok 2014. 2014-02-06 12:50
dokument Uchwała Nr LV/382/14 Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-06 12:44
dokument Uchwała Nr LV/381/14 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-06 12:39
dokument Uchwała Nr LV/380/14 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2014-02-06 12:38
dokument Uchwała Nr LV/379/14 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w majątek 2014-02-06 12:23
dokument Uchwała Nr LV/378/14 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środka trwałego 2014-02-06 12:07
dokument Uchwała Nr LV/377/14 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2014-02-06 12:06
dokument Uchwała Nr LV/376/14 Rady Miejskiej zmianiająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania. 2014-02-06 11:57
dokument Uchwała Nr LV/375/14 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze. 2014-02-06 11:52
dokument Uchwała Nr LV/374/14 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2018 2014-02-06 11:50
dokument Uchwała Nr LV/373/14 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/362/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-02-06 11:43
dokument Uchwała Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Pani Agnieszki Fajger i Pani Edyty Brzychcy 2014-02-06 10:56