Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

konkurs ofert na realizacje programu zdrowia


BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie realizatora badań profilaktycznych wynikających z uchwały Nr LII/311/2010 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy na lata 2010 - 2015” w zakresie profilaktyki nowotworu tarczycy w zakresie około 150 osób od 18 roku życia (rocznikowo), przeznaczono kwotę nie większą niż 28.000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Zakres badań obejmuje badanie laboratoryjne krwi (hormon tyreotropowy, trójjodotyronina, wolna tyroksyna) oraz USG tarczycy i przytarczyc.

Badania będą przeprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego od momentu zawiązania umowy nie dłuższym niż do końca listopada 2015 roku chyba, że z rodzaju i ilości świadczeń zdrowotnych wynika krótszy czas.

WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM, NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU ZDROWOTNEGO:

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:

Podmioty lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do przeprowadzenia badań diagnostycznych. Zainteresowany podmiot przed przystąpieniem do realizacji badań może zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, projektem umowy oraz może otrzymać obowiązujące formularze
w pokoju 6A w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 25 lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kaliszpom.pl.

Oferty biorące udział w konkursie na realizację Programu powinny zawierać:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy.

  2. Nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność, numer wpisu do rejestru, NIP, Regon, numer konta bankowego.

  3. Miejsce realizacji programu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  4. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.

  5. Informacje dotyczące wskazania liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.

  6. Kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje osób przeprowadzających badania.

  7. Oferowaną cenę jednego badania zgodnie z formularzem oferty.

  8. Proponowany czas trwania umowy.

Uwagi:

1) Finansowane będą działania nieobjęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) Badania będą przeprowadzone wyłącznie w soboty;

3) Organizator konkursu zapewnia transport pacjentów na badania.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :

Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 roku do godz. 1500 w zamkniętych kopertach, z napisem : „OFERTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWIA 2015” w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78 - 540 Kalisz Pomorski, pokój nr 7, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2015 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2015 roku lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do organizatora konkursu). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, o godz. 11 00. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej. Termin związania ofertą ustala się nie później niż do dnia 9 października 2015 roku.

INFORMACJE DODATKOWE DLA OFERENTÓW:

1. Oferty powinny być składane na formularzu ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem badań określonych w przedmiocie zamówienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m. in. zmian w budżecie Gminy).

3. Wybór realizatora badań zostanie dokonany na podstawie analizy poszczególnych ofert dotyczących badań określonych w przedmiocie konkursu.

4. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w terminie 3 dni od daty jej złożenia.

Oferent może ponadto złożyć umotywowany protest do Burmistrza Kalisza Pomorskiego, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Zych-Zinczuk 14-09-2015 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Zych-Zinczuk 14-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2015 08:45