Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa podczas uchwalenia uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2016 roku w sprawie powołania członka do składu Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 274. 2016-12-14 09:09
dokument projekt uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXXII/177/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 273. 2016-12-14 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/89/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2020 - Druk Nr 272. 2016-12-14 09:01
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok - Druk Nr 271. 2016-12-07 08:27
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok - Druk Nr 270. 2016-12-07 08:26
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok - Druk Nr 269. 2016-12-07 08:25
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Druk Nr 268. 2016-12-07 08:24
dokument projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 267. 2016-12-07 08:23
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025 - Druk Nr 266. 2016-12-07 08:23
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok - Druk Nr 265. 2016-12-07 08:22
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk 264. 2016-12-07 08:21
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 263. 2016-12-21 08:21
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kalisz Pomorski na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania -Druk Nr 260. 2016-11-22 08:58
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - Druk Nr 259. 2016-11-22 08:51
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - Druk Nr 242. 2016-11-22 08:50
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Druk Nr 258. 2016-11-22 08:41
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok - Druk Nr 257. 2016-11-22 08:40
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 252. 2016-10-19 13:29
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie aneksu do porozumienia nr 1/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój - Druk Nr 251. 2016-10-19 13:28
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 250. 2016-10-19 13:27
dokument projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 249. 2016-10-19 13:26
dokument projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 248. 2016-10-19 13:26
dokument projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 - Druk Nr 247. 2016-10-19 13:25
dokument projekt uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi - Druk Nr 246. 2016-10-19 13:23
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej - Druk Nr 245. 2016-10-19 13:04
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok - Druk Nr 244. 2016-10-19 13:03
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - Druk Nr 243. 2016-10-19 13:01
dokument projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - Druk Nr 241. 2016-10-19 13:00
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2017 - Druk Nr 240. 2016-10-19 12:55
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok - Druk Nr 239. 2016-10-19 12:47
dokument projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnia pracę - Druk Nr 236. 2016-09-15 09:40
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 235. 2016-09-15 09:38
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 234. 2016-09-15 09:37
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej zmiany prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2025 - Druk Nr 233. 2016-09-15 09:36
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok - Druk Nr 232. 2016-09-15 09:34
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy - Druk Nr 231. 2016-09-15 09:28
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój - Druk Nr 229. 2016-09-15 08:40
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Drawskim dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1983Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stara Korytnica" - Druk Nr 228. 2016-09-15 08:33
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 227. 2016-09-15 08:31
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - Druk Nr 226. 2016-08-03 12:23
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 225. 2016-08-03 12:14
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025 - Druk Nr 224. 2016-07-07 11:42
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 - Druk Nr 223. 2016-07-07 11:41
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 222. 2016-07-07 11:40
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 221. 2016-07-07 11:40
dokument Projekty uchwał druk 216,217 2016-06-24 09:50
dokument Projekty uchwał druk 214,215,218,219,220 2016-06-24 09:50
dokument Projekty uchwał druk 205-212 2016-06-09 09:01
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 204. 2016-05-18 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego na rzecz najemców - Druk Nr 203. 2016-05-18 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025 - Druk Nr 202. 2016-05-18 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 - Druk Nr 201. 2016-05-18 11:08
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 197. 2016-05-12 13:19
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 196. 2016-05-12 13:18
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 195. 2016-05-12 13:17
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Druk Nr 194. 2016-04-20 11:40
dokument projekt uchwały w sprawie odmowy zmiany uchwały Nr XXII/126/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 193. 2016-04-20 11:37
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 192. 2016-04-20 11:36
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 191. 2016-04-20 11:33
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 - Druk Nr 190. 2016-04-20 11:31
dokument projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki - Druk Nr 167. 2016-03-25 11:34
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 184. 2016-03-25 11:33
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 183. 2016-03-25 11:32
dokument projekt uchwały w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego - Druk Nr 182. 2016-03-25 11:32
dokument projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Druk Nr 181. 2016-03-25 11:31
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 180. 2016-03-25 11:30
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025 - Druk Nr 179. 2016-03-25 11:28
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 - Druk Nr 178. 2016-03-25 11:25
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025 - Druk Nr 172. 2016-03-15 14:09
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 - Druk Nr 171. 2016-03-15 14:07
dokument projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów - Druk Nr 169. 2016-02-18 15:17
dokument projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 168. 2016-02-18 15:16
dokument projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki - Druk Nr 167. 2016-02-18 15:15
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 - Druk Nr 166. 2016-02-18 15:13
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany granic gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 165. 2016-02-18 15:13
dokument projekt uchwały w sprawie Zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 159. 2016-01-20 10:30
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2016 rok - Druk Nr 158. 2016-01-20 10:29
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 157. 2016-01-20 10:28
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016 - Druk Nr 155. 2016-01-20 10:26
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025 - Druk Nr 156. 2016-01-20 10:25