Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIV/195/16 w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa podczas uchwalenia uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2016 roku w sprawie powołania członka do składu Komisji Rewizyjnej. 2017-01-04 13:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/194/16 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXXII/177/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2017-01-04 13:11
dokument Uchwała Nr XXXIV/193/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/89/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015 - 2020. 2017-01-04 13:09
dokument Uchwała Nr XXXIV/192/16 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok. 2017-01-04 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIV/191/16 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 2017-01-04 13:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/190/16 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 2017-01-04 13:05
dokument Uchwała Nr XXXIV/189/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2017-01-04 13:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/188/16 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością gminy Kalisz Pomorski. 2017-01-04 13:01
dokument Uchwała Nr XXXIV/187/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2017-01-04 13:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/186/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok. 2017-01-04 12:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/185/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2017-01-04 12:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/184/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-01-04 14:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/183/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kalisz Pomorski na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2016-11-30 07:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/182/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. 2016-11-30 07:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/181/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-11-30 07:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/180/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2016-11-30 07:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/179/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-11-30 07:49
dokument Uchwała Nr XXXII/178/16 w sprawie utrzymania Centrum Sercowo - Naczyniowego w Drawsku Pomorskim. 2016-11-10 13:45
dokument Uchwała Nr XXXII/177/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-11-10 13:44
dokument Uchwała Nr XXXII/176/16 w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie aneksu do porozumienia nr 1/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Niemieńsku - Biały Zdrój. 2016-11-10 13:43
dokument Uchwała Nr XXXII/175/16 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 2016-11-10 13:41
dokument Uchwała Nr XXXII/174/16 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 2016-11-10 13:39
dokument Uchwała Nr XXXII/173/16 w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej. 2016-11-10 13:38
dokument Uchwała Nr XXXII/172/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 2016-11-10 13:37
dokument Uchwała Nr XXXII/171/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-10 13:36
dokument Uchwała Nr XXXII/170/16 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2016-11-10 13:35
dokument Uchwała Nr XXXII/169/16 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2017. 2016-11-10 13:33
dokument Uchwała Nr XXXII/168/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok. 2016-11-10 13:31
dokument Uchwała Nr XXXI/167/16 w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnia pracę. 2016-10-07 09:28
dokument Uchwała Nr XXXI/166/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2016-10-07 09:27
dokument Uchwała Nr XXXI/165/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2016-10-07 09:25
dokument Uchwała Nr XXXI/164/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej zmiany prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2025. 2016-10-07 09:24
dokument Uchwała Nr XXXI/163/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok. 2016-10-07 09:24
dokument Uchwała Nr XXXI/162/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy. 2016-10-07 09:23
dokument Uchwała Nr XXX/161/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój. 2016-09-19 14:02
dokument Uchwała Nr XXX/160/16 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Drawskim dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1983Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stara Korytnica". 2016-09-19 14:01
dokument Uchwała Nr XXX/159/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-09-19 14:00
dokument Uchwała Nr XXIX/158/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 2016-08-08 10:14
dokument Uchwała Nr XXIX/157/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-08-08 10:13
dokument Uchwała Nr XXVII/149/16 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2020". 2016-07-15 13:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/156/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/155/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:17
dokument Uchwała Nr XXVIII/154/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2016-07-12 13:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/153/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-07-12 13:00
dokument Uchwała Nr XXVII/152/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2016-07-12 12:59
dokument Uchwała Nr XXVII/151/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-07-12 12:58
dokument Uchwała Nr XXVII/150/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-07-12 12:56
dokument Uchwała Nr XXVII/148/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2016-07-12 12:29
dokument Uchwała Nr XXVII/147/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 2016-07-12 12:27
dokument Uchwała Nr XXVI/146/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-12 12:23
dokument Uchwała Nr XXVI/145/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-12 12:02
dokument Uchwała Nr XXVI/144/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:22
dokument Uchwała Nr XXVI/143/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:24
dokument Uchwała Nr XXVI/142/16 w sprawie odmowy zmiany uchwały Nr XXIV/135/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:26
dokument Uchwała Nr XXVI/141/16 w sprawie odmowy zmiany uchwały Nr XXIV/136/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:28
dokument Uchwała Nr XXVI/140/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2016-07-12 11:13
dokument Uchwała Nr XXVI/139/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-07-12 11:10
dokument Uchwała Nr XXV/138/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:31
dokument Uchwała Nr XXV/137/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego na rzecz najemców. 2016-06-01 11:07
dokument Uchwała Nr XXIV/136/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:33
dokument Uchwała Nr XXIV/135/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:34
dokument Uchwała Nr XXIV/134/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-05-17 14:05
dokument Uchwała Nr XXIII/133/16 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 2016-05-04 14:41
dokument Uchwała Nr XXIII/132/16 w sprawie odmowy zmiany uchwały Nr XXII/126/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:38
dokument Uchwała Nr XXIII/131/16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2016-05-04 14:39
dokument Uchwała Nr XXIII/130/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2016-05-04 14:38
dokument Uchwała Nr XXIII/129/16 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015. 2016-05-04 14:37
dokument Uchwała Nr XXII/128/16 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki. 2016-04-01 10:52
dokument Uchwała Nr XXII/127/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:41
dokument Uchwała Nr XXII/126/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2016-07-25 07:43
dokument Uchwała Nr XXII/125/16 w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. 2016-04-01 10:48
dokument Uchwała Nr XXII/124/16 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016-04-01 10:47
dokument Uchwała Nr XXII/123/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2016-04-01 10:46
dokument Uchwała Nr XXII/122/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2016-04-01 10:45
dokument Uchwała Nr XXII/121/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-04-01 10:44
dokument Uchwała Nr XXI/120/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2016-03-15 13:57
dokument Uchwała Nr XXI/119/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-03-15 13:56
dokument Uchwała Nr XX/118/16 w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2016-03-02 09:11
dokument Uchwała Nr XX/117/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2016-03-02 09:11
dokument Uchwała Nr XX/116/16 w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski. 2016-03-02 09:04
dokument Uchwała Nr XX/115/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-03-02 08:57
dokument Uchwała Nr XX/114/16 w sprawie zmiany granic gminy Kalisz Pomorski. 2016-03-02 08:56
dokument Uchwała Nr XIX/113/16 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski. 2016-02-05 08:22
dokument Uchwała Nr XIX/112/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2016 rok. 2016-02-05 08:21
dokument Uchwała Nr XIX/111/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016 - 2025. 2016-02-05 08:10
dokument Uchwała Nr XIX/110/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2016. 2016-02-05 08:06