Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LIX/352/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2018-10-19 10:57
dokument Uchwała Nr LIX/351/18 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok. 2018-11-02 13:01
dokument Uchwała Nr LIX/350/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. 2018-10-19 10:56
dokument Uchwała Nr LIX/349/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019. 2018-10-19 10:55
dokument Uchwała Nr LIX/348/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-10-19 10:54
dokument Uchwała Nr LIX/347/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-10-19 10:53
dokument Uchwała Nr LVIII/346/18 w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatów radnych. 2018-10-04 09:16
dokument Uchwała Nr LVIII/345/18 w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa. 2018-10-04 09:13
dokument Uchwała Nr LVIII/344/18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2018-10-04 09:12
dokument Uchwała Nr LVIII/343/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski. 2018-10-04 09:10
dokument Uchwała Nr LVIII/342/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kalisz Pomorski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w określonych miejscach publicznych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. 2018-10-04 09:10
dokument Uchwała Nr LVIII/341/18 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski" do realizacji w okresie 2018 - 2020. 2018-10-04 09:09
dokument Uchwała Nr LVIII/340/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2018-10-04 09:07
dokument Uchwała Nr LVIII/339/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój. 2018-10-04 09:07
dokument Uchwała Nr LVIII/338/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2018-10-04 09:06
dokument Uchwała Nr LVIII/337/18 w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę. 2018-10-04 09:05
dokument Uchwała Nr LVIII/336/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2018-10-04 09:05
dokument Uchwała Nr LVIII/335/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-10-04 09:03
dokument Uchwała Nr LVIII/334/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy. 2018-10-04 09:02
dokument Uchwała Nr LVII/333/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-08-29 12:42
dokument Uchwała Nr LVII/332/18 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-08-29 12:38
dokument Uchwała Nr LVI/331/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. 2018-07-12 13:17
dokument Uchwała Nr LVI/330/18 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-07-12 13:17
dokument Uchwała Nr LVI/329/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018. 2018-07-12 13:16
dokument Uchwała Nr LVI/328/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-07-12 13:16
dokument Uchwała Nr LVI/327/18 w spawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalisz Pomorski". 2018-07-12 13:15
dokument Uchwała Nr LVI/326/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-07-12 13:14
dokument Uchwała Nr LVI/325/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-07-12 13:13
dokument Uchwała Nr LV/324/18 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018-2022. 2018-06-18 11:19
dokument Uchwała Nr LV/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2018-06-18 11:12
dokument Uchwała Nr LV/322/18 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim". 2018-06-18 11:10
dokument Uchwała Nr LV/321/18 w spawie wspólnej realizacji z Powiatem Drawskim zadania pod nazwą: Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim. 2018-06-18 11:06
dokument Uchwała Nr LV/320/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-06-18 11:04
dokument Uchwała Nr LV/319/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-06-18 11:01
dokument Uchwała Nr LIV/318/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. 2018-06-18 10:59
dokument Uchwała Nr LIV/317/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2017 rok. 2018-06-18 10:55
dokument Uchwała Nr LIV/316/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-18 10:23
dokument Uchwała Nr LIII/315/18 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2018 na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2018-05-04 07:56
dokument Uchwała Nr LIII/314/18 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. 2018-05-04 07:55
dokument Uchwała Nr LIII/313/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-05-04 07:55
dokument Uchwała Nr LIII/312/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-05-04 07:54
dokument Uchwała Nr LII/311/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-04-04 11:50
dokument Uchwała Nr LII/310/18 w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania. 2018-04-04 11:50
dokument Uchwała Nr LII/309/18 w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze. 2018-04-04 11:49
dokument Uchwała Nr LII/308/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2018-04-04 11:49
dokument Uchwała Nr LII/307/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim. 2018-04-04 11:37
dokument Uchwała Nr LII/306/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski. 2018-04-04 11:36
dokument Uchwała Nr LII/305/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. 2018-04-04 11:35
dokument Uchwała Nr LII/304/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-04-04 11:34
dokument Uchwała Nr LII/303/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-04-04 11:33
dokument Uchwała Nr LI/302/18 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017-2023. 2018-02-26 10:53
dokument Uchwała Nr LI/301/18 w sprawie organizacji zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostki budżetowej Gminy Kalisz Pomorski. 2018-02-26 10:49
dokument Uchwała Nr L/300/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2018 rok. 2018-01-31 10:54
dokument Uchwała Nr L/299/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Kalisz Pomorski. Uchwałą Nr VI.59.K.2018 z dnia 28.02.2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie stwierdziła nieważność par. 4 uchwały, załącznika do uchwały zwanym " Trybem" w zakresie: określenia " Rozdział 3. Wysokość dotacji i jej aktualizacja", par.6, par.7, par.11 ust.2 i par.12 pkt 4, wyrażenia "i zakres" zawartego w tytule Rozdziału 6. 2018-03-28 10:47
dokument Uchwała Nr L/298/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych. 2018-01-31 10:48
dokument Uchwała Nr L/297/18 w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania. 2018-01-31 10:10
dokument Uchwała Nr L/296/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze. 2018-01-31 10:09
dokument Uchwała Nr L/295/18 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018. 2018-01-31 10:08
dokument Uchwała Nr L/294/18 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018. 2018-01-31 10:07
dokument Uchwała Nr L/293/18 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018. 2018-01-31 10:06
dokument Uchwała Nr L/292/18 w sprawie upoważnienia Burmistrza Kalisza Pomorskiego do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych. 2018-01-31 10:02
dokument Uchwała Nr L/291/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Kalisz Pomorski za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 2018-01-31 10:02
dokument Uchwała Nr L/290/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-01-31 09:45
dokument Uchwała Nr L/289/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-01-31 09:45