Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 480. 2018-09-17 07:52
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 479. 2018-09-17 07:51
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 478. 2018-09-17 07:50
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kalisz Pomorski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w określonych miejscach publicznych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych - Druk Nr 477. 2018-09-17 07:49
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski" do realizacji w okresie 2018 - 2020 - Druk Nr 476. 2018-09-17 07:48
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 475. 2018-09-17 07:47
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój - Druk Nr 474. 2018-09-17 07:46
dokument projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Druk Nr 473. 2018-09-17 07:44
dokument projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę - Druk Nr 472. 2018-09-17 07:43
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk Nr 471. 2018-09-17 07:42
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 470. 2018-09-17 07:40
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy - Druk Nr 469. 2018-09-17 07:39
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 466. 2018-08-23 14:27
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 465. 2018-08-23 14:26
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 464. 2018-07-10 13:01
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 463. 2018-07-05 08:27
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018 - Druk Nr 462. 2018-07-05 08:27
dokument projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 461. 2018-07-05 08:26
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalisz Pomorski" - Druk Nr 460. 2018-07-05 08:24
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 459. 2018-07-05 08:23
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 458. 2018-07-05 08:22
dokument projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018-2022 - Druk Nr 457. 2018-06-01 09:25
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Druk Nr 456. 2018-06-01 09:24
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" - Druk Nr 455. 2018-06-01 09:23
dokument projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Drawskim zadania pod nazwą: Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 454. 2018-06-01 09:22
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 453. 2018-06-01 09:21
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 452. 2018-06-01 09:20
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 451. 2018-05-21 08:37
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2017 rok - Druk Nr 450. 2018-05-21 08:36
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok - Druk Nr 449. 2018-05-21 08:35
dokument projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2018 na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 447. 2018-04-18 08:35
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. - Druk Nr 446. 2018-04-18 08:34
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 445. 2018-04-18 08:33
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 444. 2018-04-18 08:32
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 437. 2018-03-20 12:52
dokument projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania - Druk Nr 436. 2018-03-20 12:51
dokument projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze - Druk Nr 435. 2018-03-20 12:51
dokument projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 434. 2018-03-20 12:50
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 433. 2018-03-20 12:49
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 432. 2018-03-20 12:43
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 431. 2018-03-20 12:41
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 430. 2018-03-20 12:41
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 429. 2018-03-20 12:40
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017-2023 - Druk Nr 423. 2018-02-22 07:11
dokument projekt uchwały w sprawie organizacji zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostki budżetowej Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 422. 2018-02-21 11:06
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2018-01-23 10:46
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2018 rok - Druk Nr 420. 2018-01-18 11:13
dokument projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 419. 2018-01-18 11:12
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych - Druk Nr 418. 2018-01-18 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania - Druk Nr 417. 2018-01-18 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze - Druk Nr 416. 2018-01-18 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018 - Druk Nr 415. 2018-01-18 11:08
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018 - Druk Nr 414. 2018-01-18 11:07
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018 - Druk Nr 413. 2018-01-18 11:06
dokument projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Kalisza Pomorskiego do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych - Druk Nr 412. 2018-01-18 11:05
dokument projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Kalisz Pomorski za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - Druk Nr 411. 2018-01-18 11:04
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 410. 2018-01-18 11:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 409. 2018-01-18 11:02