Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXXV/208/2005 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego 2006-08-08 07:42
dokument Uchwała NR XXXIII/188/2005 Rady Miejskiej w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Kalisz Pomorski 2006-08-08 07:29
dokument Uchwała NR XXXI/176/2005 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok. 2006-08-08 07:21
dokument Uchwała NR XXX/169/2005 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok. 2006-08-08 07:15
dokument Uchwała Nr XLI/236/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.” 2006-02-15 15:31
dokument Uchwała Nr XLI/235/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok” 2006-02-15 15:31
dokument Uchwała Nr XLI/234/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidzianych do realizacji w 2006 roku.” 2006-02-15 15:30
dokument Uchwała Nr XLI/233/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” 2006-02-15 15:30
dokument Uchwała Nr XLI/232/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia wydatków budżetowych na zadania remontowe i inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005” 2006-02-15 15:29
dokument Uchwała Nr XLI/231/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia Budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok” 2006-02-15 15:29
dokument Uchwała Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” 2006-01-05 09:13
dokument Uchwała Nr XL/229/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” 2006-01-05 09:13
dokument Uchwała Nr XL/228/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia Pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski” 2006-01-05 09:12
dokument Uchwała Nr XL/227/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nabycia nieruchomości” 2006-01-05 09:12
dokument Uchwała Nr XL/226/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” 2006-01-05 09:11
dokument Uchwała Nr XL/225/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ” 2006-01-05 09:11
dokument Uchwała Nr XL/224/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych” 2006-01-05 09:10
dokument Uchwała Nr XL/223/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ” 2006-01-04 12:39
dokument Uchwała Nr XXXIX/222/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok ” 2006-01-04 12:37
dokument Uchwała Nr XXXVIII/221/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania nazwy ulicy w Kaliszu Pomorskim” 2006-01-04 12:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/220/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zamiany nieruchomości” 2006-01-04 12:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/219/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy na 2006 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.” 2006-01-04 12:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/218/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2006-01-04 12:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/217/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia terminu płatności podatków dla inkasentów” 2006-01-04 12:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/216/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” 2006-01-04 12:20
dokument Uchwała Nr XXXVII/215/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” 2006-01-04 12:20
dokument Uchwała Nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000” 2006-01-04 12:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/213/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania nazwy ulicy w Kaliszu Pomorskim 2006-01-04 12:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/212/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” 2006-01-04 12:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/211/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Kierunków założeń do projektu budżetu na rok 2006” 2006-01-04 12:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/210/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia zmian Planów Rozwoju Miejscowości: Bralin, Cybowo, Poźrzadło Wielkie i Stara Studnica” 2006-01-04 12:16
dokument Uchwała Nr XXXV/209/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do Związku Miast Polskich” 2006-01-04 12:15
dokument Uchwała Nr XXXV/207/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy dla wspólnot mieszkaniowych spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i s 2006-01-04 12:15
dokument Uchwała Nr XXXV/206/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” 2006-01-04 12:13
dokument Uchwała Nr XXXV/205/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Korekty uchwały Nr XXIX/156/05 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe 2006-01-04 11:27
dokument Uchwała Nr XXXV/204/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.” 2006-01-04 11:27
dokument Uchwała Nr XXXV/203/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w Budżecie na 2005 rok.” 2006-01-04 11:24
dokument Uchwała Nr XXXV/202/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2005 roku.” 2006-01-04 11:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/195/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” 2005-07-19 14:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/196/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości: Bralin, Cybowo, Poźrzadło Wielkie i Stara Studnica.” 2005-07-19 14:40
dokument Uchwała Nr XXXIV/197/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości.” 2005-07-19 14:40
dokument Uchwała Nr XXXIV/198/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca Statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim.” 2005-07-19 14:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/199/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie budowy Sali sportowej i na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla.” 2005-07-19 14:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/200/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kalisz Pomorski.” 2005-07-19 14:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/201/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski” 2005-07-19 14:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/195/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” 2005-07-19 14:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/194/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy.” 2005-06-15 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/193/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaliszu Pomorskim.” 2006-08-08 07:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/192/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej.” 2005-06-15 14:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/191/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu budynków mieszkalnych 2006-08-08 07:31
dokument Uchwała Nr XXXIII/190/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” 2005-06-15 14:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/189/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” 2005-06-15 14:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/187/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr XXX/167/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku 2005-06-15 14:09
dokument Uchwała Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski dla Przedsiębiorstwa G 2005-05-06 12:05
dokument Uchwała Nr XXXII/185/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim”. 2005-05-06 12:03
dokument Uchwała Nr XXXII/184/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok 2005-05-05 14:12
dokument Uchwała Nr XXXII/183/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zapewnienia środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy ustalone dla polic 2005-05-05 14:11
dokument Uchwała Nr XXXII/182/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Absolutorium”. 2005-05-05 14:11
dokument Uchwała Nr XXXII/181/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2004 rok”. 2005-05-05 14:11
dokument Uchwała Nr XXXI/180/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 2005-05-05 13:53
dokument Uchwała Nr XXXI/179/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wystąpienia o zniesienie nazw miejscowości” 2005-05-05 13:53
dokument Uchwała Nr XXXI/178/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przekazania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kalisz Pomorski” 2005-05-05 13:52
dokument Uchwała Nr XXXI/177/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok” 2005-05-05 13:51
dokument Uchwała Nr XXXI/174/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli” 2005-05-05 13:42
dokument Uchwała Nr XXXI/175/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ogłoszenia przetargu na wybór banku obsługującego budżet Gminy Kalisz Pomorski” 2005-05-05 13:38
dokument Uchwała Nr XXXI/173/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kalisz Pomorski” 2005-05-05 13:05
dokument Uchwała Nr XXXI/172/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2005 rok” 2005-05-05 13:00
dokument Uchwała Nr XXXI/171/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalisz Pomorskim” 2005-05-05 12:58
dokument Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim.” 2005-03-17 14:48
dokument Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski.” 2005-03-17 14:48
dokument Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” 2005-03-17 14:42
dokument Uchwała Nr XXIX/161/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.” 2005-03-17 14:41
dokument Uchwała Nr XXIX/159/2005 Rady Miejskiej w sprawie „ Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kalisz Pomorski dotyczącymi zniesienia nazw miejscowości.” 2005-03-17 14:38
dokument Uchwała Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXII/112/2004 w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 września 2004 roku.” 2005-03-17 14:25
dokument Uchwała Nr XXIX/157/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” 2005-03-17 13:30
dokument Uchwała Nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” 2005-03-17 13:26
dokument Uchwała Nr XXIX/155/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” 2005-03-17 13:23
dokument Uchwała Nr XXIX/154/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” 2006-08-08 07:10
dokument Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” 2005-03-17 13:15
dokument Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poparcia działań zmierzających do zmiany Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.&# 2005-03-09 09:44
dokument Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.” 2005-03-09 09:44
dokument Uchwała Nr XXX/167/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski” 2005-03-09 09:43
dokument Uchwała Nr XXX/166/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis” 2005-03-09 09:42
dokument Uchwała Nr XXX/165/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.” 2005-03-09 09:41
dokument Uchwała Nr XXIX/160/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia zasad wypłacania radnym, sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych” 2006-08-08 07:11