Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 201. 2020-01-09 13:11
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 200. 2020-01-09 12:39
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025 - Druk Nr 199. 2020-01-09 12:39
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 198. 2020-01-09 12:32
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 197. 2019-12-23 08:31
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 196. 2019-12-23 08:31
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17. ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Druk Nr 195. 2019-12-23 08:30
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025 - Druk Nr 194. 2019-12-23 08:29
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 193. 2019-12-23 08:28
dokument projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025 - Druk Nr 192. 2019-12-23 08:26
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 191. 2019-12-30 08:14
dokument projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 189. 2019-12-11 12:02
dokument projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 188. 2019-12-11 11:58
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 - Druk Nr 187. 2019-12-13 10:54
dokument projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 184. 2019-11-27 08:16
dokument projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 183. 2019-11-27 08:16
dokument projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 - Druk Nr 182. 2019-11-27 08:57
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli - Druk Nr 181. 2019-11-27 08:36
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakupy nieruchomości - Druk Nr 180. 2019-11-27 08:37
dokument projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kalisz Pomorski lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - Druk Nr 179. 2019-11-27 08:37
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 178. 2019-11-27 08:38
dokument projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 177. 2019-11-27 08:18
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 176. 2019-11-27 08:18
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ,,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2020 - Druk Nr 175. 2019-11-27 08:38
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 174. 2019-11-27 08:39
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 172 2019-10-30 11:28
dokument projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego - Druk Nr 171 2019-10-30 11:27
dokument projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 170 2019-10-30 11:25
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 169 2019-10-30 11:23
dokument projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz Pomorski - Druk Nr 168 2019-10-30 11:14
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Druk Nr 167 2019-10-30 11:13
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 166 2019-10-30 11:11
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości - Druk Nr 165 2019-10-30 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty - Druk Nr 164 2019-10-30 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok - Druk Nr 163 2019-10-30 11:08
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 - Druk Nr 162 2019-10-30 11:08
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecinek - Druk Nr 161 2019-10-30 11:07
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 160 2019-10-30 11:06
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy przy ul. Dworcowej 51 w Kaliszu Pomorskim - Druk NR 156 2019-10-30 11:01
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2020-2023 - Druk Nr 155. 2019-09-12 08:11
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 154. 2019-09-12 08:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/151/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o" oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 153. 2019-09-12 08:07
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 152. 2019-09-12 07:58
dokument projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty - Druk Nr 151. 2019-09-13 09:40
dokument projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalisz Pomorski lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - Druk Nr 150. 2019-09-12 07:55
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szczecinek - Druk Nr 149. 2019-09-12 07:49
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 148. 2019-09-12 07:46
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025 - Druk Nr 147. 2019-09-12 07:45
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 146. 2019-09-12 07:43
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 145. 2019-09-12 07:34
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 142. 2019-08-13 11:13
dokument projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 141. 2019-08-13 11:12
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 140. 2019-08-13 11:11
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu - Druk Nr 139. 2019-08-13 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 138. 2019-08-13 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Druk nr 136 2019-07-17 14:19
dokument w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk nr 135 2019-07-17 14:17
dokument w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk nr 134 2019-07-17 14:17
dokument projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Kaliszu Pomorskim - Druk nr 133 2019-07-17 14:15
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji - Druk nr 132 2019-07-17 14:13
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk nr 131 2019-07-17 14:10
dokument projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników - Druk Nr 130. 2019-06-21 09:59
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku - Druk Nr 129. 2019-06-21 09:58
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 128. 2019-06-21 09:58
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 127. 2019-06-21 09:57
dokument projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 126. 2019-06-21 09:56
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/324/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018-2022 - Druk Nr 125. 2019-06-21 09:55
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 124. 2019-06-21 09:55
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 123. 2019-06-21 09:54
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - Druk Nr 122. 2019-06-21 09:53
dokument projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 121. 2019-06-21 09:52
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025 - Druk Nr 120. 2019-06-21 09:51
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 119. 2019-06-21 09:50
dokument projekt uchwały zmieniającay uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 112. 2019-05-30 09:20
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 111. 2019-05-15 14:42
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych - Druk Nr 110. 2019-05-15 14:38
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 109. 2019-05-15 14:37
dokument projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego, zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach - Druk Nr 108. 2019-05-15 14:32
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 107. 2019-05-15 14:29
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 106. 2019-05-15 14:24
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 105. 2019-05-15 14:13
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok - Druk Nr 104. 2019-05-15 14:12
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok - Druk Nr 102. 2019-05-15 14:11
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego wotum zaufania - Druk Nr 101. 2019-05-15 14:10
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 97. 2019-04-19 08:44
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Druk Nr 96. 2019-04-19 08:43
dokument projekt uchwały w sprawie dzielenia pomocy rzeczowej - Druk Nr 95. 2019-04-19 08:42
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych - Druk Nr 94. 2019-04-19 08:42
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 93. 2019-04-19 08:41
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 92. 2019-04-19 08:39
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku - Druk Nr 91. 2019-04-19 08:38
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 90. 2019-04-19 08:37
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu dotacji w wysokości 10.000,00 zł - Druk Nr 89. 2019-04-19 08:33
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 10.000,00 zł - Druk Nr 88. 2019-04-19 08:32
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 87. 2019-04-19 08:31
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 - Druk Nr 86. 2019-04-19 08:30
dokument projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019 - Druk Nr 82. 2019-03-22 11:07
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku - Druk Nr 81. 2019-03-22 10:55
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 80. 2019-03-22 10:40
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Głębokie - Druk Nr 79. 2019-03-22 10:39
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 78. 2019-03-22 10:39
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Druk Nr 77. 2019-03-22 10:36
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019 - 2025 - Druk Nr 76. 2019-03-22 10:34
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 75. 2019-03-22 10:33
dokument projekt uchwały w sprawie warunkowego udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Drawskiego - Druk Nr 69. 2019-02-25 14:13
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 68. 2019-02-25 14:11
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 410 Złocieniec - Choszczno i przywrócenia połączeń pasażerskich - Druk Nr 67. 2019-02-25 14:08
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środka trwałego - Druk Nr 66. 2019-02-25 14:08
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Druk Nr 65. 2019-02-25 14:07
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019 - 2025 - Druk Nr 64. 2019-02-25 14:06
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 63. 2019-02-25 14:05
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025 - Druk Nr 60. 2019-02-11 12:53
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017-2023 - Druk Nr 59. 2019-02-11 12:52
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o." oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 58. 2019-01-23 12:53
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok - Druk Nr 57. 2019-01-23 12:52
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 56. 2019-01-23 12:51
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019 - 2025 - Druk Nr 55. 2019-01-23 12:50
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 54. 2019-01-23 12:49
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 53. 2019-01-23 12:49
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" - Druk Nr 52. 2019-01-23 12:48
dokument projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Kalisz Pomorski ze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - Druk Nr 51. 2019-01-23 12:47
dokument projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 50. 2019-01-23 12:46
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 - Druk Nr 49. 2019-01-23 12:44
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok - Druk Nr 48. 2019-01-23 12:43
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok - Druk Nr 47. 2019-01-23 12:43
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - Druk Nr 46. 2019-01-23 12:42
dokument projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 45. 2019-01-23 12:41
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Druk Nr 44. 2019-01-23 12:40
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Druk Nr 43. 2019-01-23 12:39