Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/158/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2020-01-08 12:07
dokument Uchwała Nr XVII/157/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2020-01-08 11:47
dokument Uchwała Nr XVII/156/19 z sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 2020-01-08 11:46
dokument Uchwała Nr XVII/155/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025. 2020-01-08 11:45
dokument Uchwała Nr XVII/154/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2020-01-08 11:45
dokument Uchwała Nr XVII/153/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-01-08 11:44
dokument Uchwała Nr XVII/152/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-01-08 11:43
dokument Uchwała Nr XVI/151/19 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2019-12-16 10:36
dokument Uchwała Nr XVI/150/19 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 2019-12-16 10:34
dokument Uchwała Nr XVI/149/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 2019-12-16 10:33
dokument Uchwała Nr XV/148/19 w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa. 2019-12-04 12:13
dokument Uchwała Nr XV/147/19 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. 2019-12-04 12:13
dokument Uchwała Nr XV/146/19 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 2019-12-04 12:12
dokument Uchwała Nr XV/145/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2019-12-04 12:11
dokument Uchwała Nr XV/144/19 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. 2019-12-04 12:10
dokument Uchwała Nr XV/143/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalisz Pomorski lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych. 2019-12-04 12:08
dokument Uchwała Nr XV/142/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2019-12-04 12:08
dokument Uchwała Nr XV/141/19 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 2019-12-04 12:00
dokument Uchwała Nr XV/140/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2019-12-04 11:59
dokument Uchwała Nr XV/139/19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim". 2019-12-04 11:58
dokument Uchwała Nr XV/138/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-12-04 11:51
dokument Uchwała Nr XIV/137/19 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek" w Kaliszu Pomorskim. 2019-11-06 10:48
dokument Uchwała Nr XIV/136/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. 2019-11-06 10:45
dokument Uchwała Nr XIV/135/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2019-11-06 10:45
dokument Uchwała Nr XIV/134/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. 2019-11-06 10:44
dokument Uchwała Nr XIV/133/19 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz Pomorski. 2019-11-06 10:43
dokument Uchwała Nr XIV/132/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2019-11-06 10:43
dokument Uchwała Nr XIV/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2019-11-06 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/130/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 2019-11-06 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/129/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. 2019-11-06 10:40
dokument Uchwała Nr XIV/128/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. 2019-11-06 10:39
dokument Uchwała Nr XIV/127/19 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecinek. 2019-11-06 10:39
dokument Uchwała Nr XIV/126/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-11-06 10:38
dokument Uchwała Nr XIII/125/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy przy ul. Dworcowej 51 w Kaliszu Pomorskim. 2019-10-02 14:18
dokument Uchwała Nr XIII/124/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2020-2023. 2019-10-02 14:18
dokument Uchwała Nr XIII/123/19 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. 2019-10-02 14:17
dokument Uchwała Nr XIII/122/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/151/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o" oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski. 2019-10-30 11:10
dokument Uchwała Nr XIII/121/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2019-10-02 14:15
dokument Uchwała Nr XIII/120/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. 2019-10-02 14:44
dokument Uchwała Nr XIII/119/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szczecinek. 2019-10-02 14:11
dokument Uchwała Nr XIII/118/19 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. 2019-10-02 14:10
dokument Uchwała Nr XIII/117/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025. 2019-10-02 14:09
dokument Uchwała Nr XIII/116/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-10-02 14:07
dokument Uchwała Nr XIII/115/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2019-10-02 14:07
dokument Uchwała Nr XII/114/19 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2019-08-21 14:28
dokument Uchwała Nr XII/113/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski. 2019-08-21 14:27
dokument Uchwała Nr XII/112/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2019-08-21 14:27
dokument Uchwała Nr XII/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu. 2019-08-21 14:26
dokument Uchwała Nr XII/110/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-08-21 14:26
dokument Uchwała Nr XI/109/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-07-24 14:50
dokument Uchwała Nr XI/108/19 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2019-07-24 14:49
dokument Uchwała Nr XI/107/19 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2019-07-24 14:49
dokument Uchwała Nr XI/106/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim. 2019-07-24 14:48
dokument Uchwała Nr XI/105/19 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji. 2019-07-24 14:48
dokument Uchwała Nr XI/104/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-07-24 14:47
dokument Uchwała Nr X/103/19 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2019-07-02 13:38
dokument Uchwała Nr X/102/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku 2019-07-02 13:33
dokument Uchwała Nr X/101/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2019-07-02 13:32
dokument Uchwała Nr X/100/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 2019-07-02 13:21
dokument Uchwała Nr X/99/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski 2019-07-02 12:56
dokument Uchwała Nr X/98/19 w sprawie zmian uchwały Nr LV/32/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018-2022 2019-07-02 12:53
dokument Uchwała Nr X/97/19 w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2019-07-02 12:50
dokument Uchwała Nr X/96/19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2019-07-02 12:48
dokument Uchwała Nr X/95/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-07-02 12:45
dokument Uchwała Nr X/94/19 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim po przeprowadzeniu postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2019-07-02 12:54
dokument Uchwała Nr X/93/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025 2019-07-02 12:14
dokument Uchwała Nr X/92/19 w sprawie zmian uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 2019-07-02 12:13
dokument Uchwała Nr IX/91/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2019-06-05 13:28
dokument Uchwała Nr IX/90/19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2019-06-05 13:27
dokument Uchwała Nr IX/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych. 2019-06-05 13:27
dokument Uchwała Nr IX/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2019-06-05 13:26
dokument Uchwała Nr IX/87/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego, zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. 2019-06-05 13:26
dokument Uchwała Nr IX/86/19 w sprawie utworzenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" w Gminie Kalisz Pomorski. 2019-06-05 13:25
dokument Uchwała Nr IX/85/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim. 2019-06-05 13:23
dokument Uchwała Nr IX/84/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-06-05 13:22
dokument Uchwała Nr IX/83/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok. 2019-06-05 13:21
dokument Uchwała Nr IX/82/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. 2019-06-05 13:21
dokument Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego wotum zaufania. 2019-06-05 13:20
dokument Uchwała Nr VIII/80/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2019-05-06 11:48
dokument Uchwała Nr VIII/79/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2019-05-06 11:47
dokument Uchwała Nr VIII/78/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 2019-05-06 11:47
dokument Uchwała Nr VIII/77/19 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 2019-05-06 11:46
dokument Uchwała Nr VIII/76/19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2019-05-06 11:46
dokument Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. 2019-05-06 11:43
dokument Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku. 2019-05-06 11:43
dokument Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. 2019-05-06 11:42
dokument Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie udzielenia 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu dotacji w wysokości 10.000,00 zł. 2019-05-06 11:42
dokument Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 10.000,00 zł. 2019-05-06 11:41
dokument Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-05-06 11:37
dokument Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 2019-05-06 11:13
dokument Uchwała Nr VII/68/19 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019. 2019-04-01 13:38
dokument Uchwała Nr VII/67/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 2019-04-01 13:37
dokument Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie zmiany statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski. 2019-04-01 13:36
dokument Uchwała Nr VII/65/19 w sprawie zmiany statutu sołectwa Głębokie. 2019-04-01 13:35
dokument Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski. 2019-04-01 13:32
dokument Uchwała Nr VII/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2019-04-01 13:32
dokument Uchwała Nr VII/62/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025. 2019-04-01 13:31
dokument Uchwała Nr Nr VII/61/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-04-01 13:30
dokument Uchwała Nr VI/60/19 w sprawie warunkowego udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Drawskiego. 2019-03-07 11:08
dokument Uchwała Nr VI/59/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-03-07 11:07
dokument Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie udzielenia poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 410 Złocieniec - Choszczno i przywrócenia połączeń pasażerskich. 2019-03-07 11:06
dokument Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środka trwałego. 2019-03-07 11:06
dokument Uchwała Nr VI/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 2019-03-07 11:05
dokument Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025. 2019-03-07 11:05
dokument Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2019-03-07 11:04
dokument Uchwała Nr V/53/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025. 2019-02-22 11:38
dokument Uchwała Nr V/52/19 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017-2023. 2019-02-22 11:36
dokument Uchwała Nr IV/51/19 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o. o." oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski 2019-02-06 08:32
dokument Uchwała Nr IV/50/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok 2019-02-06 08:29
dokument Uchwała Nr IV/49/19 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-02-06 08:27
dokument Uchwała Nr IV/48/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025 2019-02-06 08:25
dokument Uchwała Nr IV/47 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 2019-02-06 08:21
dokument Uchwała Nr IV/46/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2019-02-06 08:21
dokument Uchwała Nr IV/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" 2019-02-06 08:22
dokument Uchwała Nr IV/44/19 w sprawie wystąpienia Gminy Kalisz Pomorski ze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 2019-02-06 08:22
dokument Uchwała Nr IV/43/19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kalisz Pomorski 2019-02-06 08:22
dokument Uchwała Nr IV/42/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-02-06 08:22
dokument Uchwała Nr IV/41/19 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok 2019-02-06 08:22
dokument Uchwała Nr IV/40/19 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2019-02-06 08:22
dokument Uchwała Nr IV/39/19 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. 2019-02-06 08:23
dokument Uchwała Nr IV/38/19 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-02-06 08:23
dokument Uchwała Nr IV/37/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2019-02-06 08:23
dokument Uchwała Nr IV/36/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2019-02-06 08:23