Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031 - Druk Nr 336. 2020-12-18 09:34
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 335. 2020-12-18 09:33
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 334. 2020-12-18 09:33
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 333. 2020-12-18 09:31
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 330. 2020-12-09 07:49
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 329. 2020-12-09 07:48
dokument projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 - Druk Nr 328. 2020-11-20 09:06
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w obrębach Dębsko, Kalisz Pomorski 2, Kalisz Pomorski 4, Kalisz Pomorski 7, Kalisz Pomorski 9 oraz Kalisz Pomorski 12 - Druk Nr 327. 2020-11-20 09:05
dokument projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz Pomorski - Druk Nr 326. 2020-11-20 09:04
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia - Druk Nr 325. 2020-11-20 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/324/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018-2022 - Druk Nr 324. 2020-11-20 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Druk Nr 323. 2020-11-20 09:01
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 322. 2020-11-20 09:00
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 321. 2020-11-20 08:59
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 317. 2020-11-04 12:53
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 316. 2020-11-04 12:52
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości - Druk Nr 315. 2020-10-28 16:36
dokument projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 314. 2020-10-23 08:37
dokument projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w II przetargu ustnym nieograniczonym - Druk Nr 313. 2020-10-23 08:36
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 312. 2020-10-23 08:35
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 311. 2020-10-23 08:34
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski - Druk Nr 310. 2020-10-23 08:33
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego - Druk Nr 309. 2020-10-23 08:31
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego - Druk Nr 308. 2020-10-23 08:31
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego - Druk Nr 307. 2020-10-23 08:30
dokument projekt uchwały w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - Druk Nr 306. 2020-10-23 08:29
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021- Druk Nr 305. 2020-10-23 08:29
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 - Druk Nr 304. 2020-10-23 08:28
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2021 - Druk Nr 303. 2020-10-23 08:27
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 302. 2020-10-23 08:26
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 301. 2020-10-23 08:25
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 297. 2020-10-15 14:24
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 296. 2020-10-15 14:23
dokument projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 295. 2020-09-14 11:11
dokument projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020" - Druk Nr 294. 2020-09-14 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 293. 2020-09-14 11:06
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 292. 2020-09-14 11:00
dokument projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 291. 2020-09-14 10:54
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 290. 2020-09-14 10:49
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 289. 2020-09-14 10:46
dokument projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 288. 2020-09-14 10:37
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2020/2021- Druk Nr 287. 2020-09-14 10:31
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 286. 2020-09-14 10:26
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 285. 2020-09-14 10:20
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 284. 2020-09-14 10:19
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025 - Druk Nr 281. 2020-08-06 08:48
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 280. 2020-08-06 08:47
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 279. 2020-07-14 13:00
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 278. 2020-07-14 12:54
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 277. 2020-07-03 07:47
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju - Druk Nr 276. 2020-06-12 12:19
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Druk Nr 275. 2020-06-12 12:19
dokument projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - Druk Nr 274. 2020-06-12 12:18
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 273. 2020-06-12 12:17
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 272. 2020-06-12 12:17
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok - Druk Nr 271. 2020-06-12 12:16
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok - Druk Nr 270. 2020-06-12 12:15
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 269. 2020-06-12 12:14
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 10.000,00 zł - Druk Nr 264. 2020-05-20 13:08
dokument projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020 - Druk Nr 263. 2020-05-20 13:07
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 262. 2020-05-20 13:05
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 261. 2020-05-20 13:05
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - Druk Nr 260. 2020-05-20 13:04
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025 - Druk Nr 259. 2020-05-20 13:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 258. 2020-05-20 13:02
dokument o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 252. 2020-04-21 12:43
dokument o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 251. 2020-04-21 12:43
dokument zmiany uchwały Nr XIV/136/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego - Druk Nr 250. 2020-04-17 10:59
dokument o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 249. 2020-04-17 10:53
dokument zmiany uchwały Nr VII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 248. 2020-04-17 10:50
dokument przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 - Druk Nr 247. 2020-04-17 10:14
dokument przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025 - Druk Nr 241. 2020-03-30 07:41
dokument zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe" - Druk Nr 240. 2020-03-30 07:39
dokument przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 239. 2020-03-30 07:36
dokument zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 234. 2020-03-30 07:35
dokument projekt uchwały w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Modrzewiowej i Dworcowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 233. 2020-02-24 10:53
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 232. 2020-02-24 10:51
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 231. 2020-02-24 10:46
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 230. 2020-02-24 10:39
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 229. 2020-02-24 10:37
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 228. 2020-02-24 10:33
dokument projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 227. 2020-02-24 10:13
dokument projekt uchwały w sprawiie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 224. 2020-02-12 12:51
dokument projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 221 2020-01-23 07:40
dokument projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - Druk Nr 220. 2020-01-21 13:55
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok - Druk Nr 219. 2020-01-21 13:54
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok - Druk Nr 218. 2020-01-21 13:53
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - Druk Nr 217. 2020-01-21 13:51
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych za 2020 r. - Druk Nr 216. 2020-01-21 13:44
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uniszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 215. 2020-01-21 13:43
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 214. 2020-01-21 13:39
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku - Druk Nr 213. 2020-01-21 13:36
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - Druk Nr 212. 2020-01-21 13:29
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli - Druk Nr 211. 2020-01-21 13:28
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2019/2020 - Druk Nr 210. 2020-01-21 13:26
dokument projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w II przetargu ustnym nieograniczonym - Druk Nr 209. 2020-01-21 13:24
dokument projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 208. 2020-01-21 13:23
dokument projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 207 2020-01-21 13:20