Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXV/256/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-01-05 13:33
dokument Uchwała Nr XXXV/255/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-01-05 13:32
dokument Uchwała Nr XXXV/254/20 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025. 2021-01-05 13:31
dokument Uchwała Nr XXXV/253/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2021-01-05 13:28
dokument Uchawał Nr XXXIV/252/20 Rady Miejskiej w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-12-11 11:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/251/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-12-11 10:58
dokument Uchwała Nr XXXIII/250/20 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 2020-12-02 12:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/249/20 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w obrębach Dębsko, Kalisz Pomorski 2, Kalisz Pomorski 4, Kalisz Pomorski 7, Kalisz Pomorski 9 oraz Kalisz Pomorski 12. 2020-12-02 12:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/248/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz Pomorski. 2020-12-02 12:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/247/20 w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 2020-12-02 12:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/246/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2020-12-02 12:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/245/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-12-02 12:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/244/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-12-02 12:18
dokument Uchwała Nr XXXII/243/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-11-06 13:55
dokument Uchwała Nr XXXII/242/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-11-09 16:33
dokument Uchwała Nr XXXI/241/20 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. 2020-11-02 08:07
dokument Uchwała Nr XXXI/240/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaliszu Pomorskim. 2020-11-02 08:02
dokument Uchwała Nr XXXI/239/20 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w II przetargu ustnym nieograniczonym. 2020-11-02 07:59
dokument Uchwała Nr XXXI/238/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2020-11-02 07:56
dokument Uchwała Nr XXXI/237/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-11-02 07:53
dokument Uchwała Nr XXXI/236/20 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski. 2020-11-03 12:14
dokument Uchwała Nr XXXI/235/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. 2020-11-03 12:11
dokument Uchwała Nr XXXI/234/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. 2020-11-03 12:09
dokument Uchwała Nr XXXI/233/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. 2020-11-03 12:06
dokument Uchwała Nr XXXI/232/20 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transportach handlowych. 2020-11-03 12:02
dokument Uchwała Nr XXXI/231/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. 2020-11-03 12:00
dokument Uchwała Nr XXXI/230/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. 2020-11-03 11:43
dokument Uchwała Nr XXXI/229/20 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ,,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim " na rok 2021. 2020-11-02 07:28
dokument Uchwała Nr XXXI/228/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025. 2020-11-02 07:24
dokument Uchwała Nr XXXI/227/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-11-02 07:20
dokument Uchwała Nr XXX/226/20 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-10-19 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/225/20 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-10-19 14:15
dokument Uchwała Nr XXIX/224/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025". 2020-09-28 10:09
dokument Uchwała Nr XXIX/223/20 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020". 2020-09-28 10:07
dokument Uchwała Nr XXIX/222/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-09-28 10:06
dokument Uchwała Nr XXIX/221/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2020-09-28 10:06
dokument Uchwała Nr XXIX/220/20 w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski. 2020-09-28 10:05
dokument Uchwała Nr XXIX/219/20 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2020-09-28 10:05
dokument Uchwała Nr XXIX/218/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. 2020-09-28 10:04
dokument Uchwała Nr XXIX/217/20 zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. 2020-09-28 10:04
dokument Uchwała Nr XXIX/216/20 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2020/2021. 2020-09-28 10:03
dokument Uchwała Nr XXIX/215/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-09-28 10:00
dokument Uchwała Nr XXIX/214/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-09-28 10:00
dokument Uchwała Nr XXIX/213/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2020-09-28 09:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/212/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-08-10 14:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/211/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-08-10 14:44
dokument Uchwała Nr XXVII/210/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski. 2020-07-14 12:42
dokument Uchwała Nr XXVII/209/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-07-14 12:39
dokument Uchwała Nr XXVI/208/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-07-08 07:18
dokument Uchwała Nr XXV/207/20 w sprawie uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju. 2020-06-30 12:55
dokument Uchwała Nr XXV/206/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2020-06-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXV/205/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2020-06-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXV/204/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025. 2020-06-30 12:53
dokument Uchwała Nr XXV/203/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-06-30 12:52
dokument Uchwała Nr XXV/202/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok. 2020-06-30 12:52
dokument Uchwała Nr XXV/201/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 2020-06-30 12:51
dokument Uchwała Nr XXV/200/20 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 2020-06-30 12:51
dokument Uchwała Nr XXIV/199/20 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 10.000,00 zł. 2020-06-01 10:55
dokument Uchwała Nr XXIV/198/20 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020. 2020-06-01 10:54
dokument Uchwała Nr XXIV/197/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-06-01 10:54
dokument Uchwała Nr XXIV/196/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2020-06-01 10:53
dokument Uchwała Nr XXIV/195/20 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2020-06-01 10:53
dokument Uchwała Nr XXIV/194/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-06-01 10:51
dokument Uchwała Nr XXIV/193/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-06-01 10:50
dokument Uchwała Nr XXIII/192/20 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2020-04-29 10:20
dokument Uchwała Nr XXIII/191/20 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2020-04-29 10:19
dokument Uchwała Nr XXIII/190/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. 2020-04-29 10:19
dokument Uchwała Nr XXIII/189/20 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 2020-04-29 10:18
dokument Uchwała Nr XXIII/188/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-04-29 10:18
dokument Uchwała Nr XXIII/187/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 2020-04-29 10:17
dokument Uchwała Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025. 2020-03-31 13:19
dokument Uchwała Nr XXII/185/20 w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe". 2020-03-31 13:18
dokument Uchwała Nr XXII/184/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-03-31 13:10
dokument Uchwała Nr XXII/183/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-03-31 13:10
dokument Uchwała Nr XXI/182/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Modrzewiowej i Dworcowej w Kaliszu Pomorskim. 2020-03-04 09:08
dokument Uchwała Nr XXI/181/20 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu pomorskim. 2020-03-04 09:07
dokument Uchwała Nr XXI/180/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-03-04 09:07
dokument Uchwała Nr XXI/179/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2020-03-04 09:06
dokument Uchwała Nr XXI/178/20 ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania. 2020-03-04 09:05
dokument Uchwała Nr XXI/177/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2020-03-04 09:03
dokument Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kalisz Pomorski. 2020-03-04 09:02
dokument Uchwała Nr XX/175/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-03-04 09:02
dokument Uchwała Nr XIX/174/20 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-01-31 07:19
dokument Uchwała Nr XIX/173/20 w sprawie wniesienia skargi na roztrzygnięcie nadzorcze. 2020-01-30 12:08
dokument Uchwała Nr XIX/172/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. 2020-01-30 12:05
dokument Uchwała Nr XIX/171/20 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok. 2020-01-30 08:49
dokument Uchwała Nr XIX/170/20 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 2020-01-30 08:48
dokument Uchwała Nr XIX/169/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 2020-01-30 08:46
dokument Uchwała Nr XIX/168/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku. 2020-02-03 10:57
dokument Uchwała Nr XIX/167/20 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. 2020-01-30 08:42
dokument Uchwała Nr XIX/166/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-30 08:41
dokument Uchwała Nr XIX/165/20 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w II przetargu ustnym nieograniczonym. 2020-01-30 08:39
dokument Uchwała Nr XIX/164/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski. 2020-01-30 08:38
dokument Uchwała Nr XIX/163/20 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski. 2020-01-30 08:37
dokument Uchwała Nr XVIII/162/20 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2020-01-30 08:36
dokument Uchwała Nr XVIII/161/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2020-01-30 08:34
dokument Uchwała Nr XVIII/160/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. 2020-01-30 08:32
dokument Uchwała Nr XVIII/159/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. 2020-01-30 08:33