Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa Gminnego Centrum Reagowania na bazie istniejącej strażnicy OSP w Kaliszu Pomorskim”


GMINA KALISZ POMORSKI

UL. WOLNOŚCI 25, 78-540 KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na

Budowa Gminnego Centrum Reagowania na bazie istniejącej strażnicy OSP w Kaliszu Pomorskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Nr 113 z dnia 7 czerwca 2005 r. poz. 26300


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Kalisz Pomorski,

osoby do kontaktów:

w sprawach technicznych- Zbigniew Toman tel. ( 094) 361 77 65

w sprawach dotyczących SIWZ - Magdalena Dąbrowska tel. ( 094) 361 77 72

ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 361 62 63,

fax 094 3616288, e-mail: ratusz@kaliszpom.pl, www.kaliszpom.pl.
    2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
    3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
    4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1.1)    Opis
 1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa Gminnego Centrum Reagowania na bazie istniejącej strażnicy OSP w Kaliszu Pomorskim”

    1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) rozbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim zgodnie z projektem budowlanym, w tym wykonanie:

* robót remontowo-budowlanych,

* instalacji c.o. i technologiczne kotłowni i instalacja gazu,

* instalacji elektrycznej w budynku,

* instalacji wentylacji mechanicznej i odsysania spalin,

* instalacji wod-kan,

* wykonanie przyłączy wod.-kan. i instalacja gazu płynnego,

* przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV.

2) oznakowanie terenu robót,

3) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót, a zwłaszcza odbudowę istniejącej nawierzchni drogowej i urządzeń występujących w ulicy po robotach budowlanych ,

4) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,

5) zagęszczenie gruntu w pasie po wykopach , z tym że w obrębie pasa drogowego - potwierdzone wynikami wskaźnika zagęszczenia,

6) obsługa geodezyjna podczas budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,

7) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD,

8) zagospodarowanie i urządzenie zaplecza budowy,

9) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlanej, specyfikacji wykonania i odbioru robót, kosztorysach, normach branżowych,

10) ubezpieczenie placu budowy.

    1. Miejsce wykonywania robót budowlanych,:

Lokalizacja - Kalisz Pomorski ulica Drawska nr. dz. 4/3 obr.3

  1.5)  Nomenklatura
  1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.61.00-5
  1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
  1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
    2)    Wielkość lub zakres zamówienia
    2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: 185.700,30 euro

3)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: Do 30/06/2006r


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1)  Wymagane wadium: 15.000,00. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
    2)    Warunki uczestnictwa
    2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

  1. posiadają własne lub dostęp do środków finansowych na wykonanie zadania, minimum 300 000,00 zł.

  2. POSIADAJĄ NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA LUB KWALIFIKACJE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane.

  3. POSIADAJĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE ORAZ POTENCJAŁ TECHNICZNY GWARANTUJĄCY WYKONANIE ZAMÓWIENIA, DYSPONUJĄ PRACOWNIKAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA i udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat min. 2 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł.

  4. Nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spełniają minimalne wymogi podmiotowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest dostępna w siedzibie zamawiającego

SEKCJA IV: TRYBY
 IV.1)    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

    1.3)  Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

IV.2) Kryteria oceny ofert

X Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi: cena- 90%, termin wykonania -10%
IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Uzyskanie SIWZ oraz dodatkowych wyjaśnień:

Dostępne do 19/07/2005r do godziny 14.00

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 30.50 zł.

IV.3.2) Termin składania ofert:

22/07/2005r Godzina 11.00

 IV 3.3)  Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
 IV 3.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22/07/2005 Godzina 11:15

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 V.1)    Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 08-06-2005 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2005 14:28