Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie remontu ulicy Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim ”


GMINA KALISZ POMORSKI

UL. WOLNOŚCI 25, 78-540 KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

Wykonanie remontu ulicy Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w ulicy Suchowskiej po wykonanej kanalizacji. Remont polega na:

A. JEZDNIA ULICY

1. frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 4,0 cm na pow. 664,86 m2

2. demontaż istniejących krawężników kamiennych i betonowych (362,4 mb)

3. wykonanie koryta w jezdni na głębokości 35,0 cm. W miejscach , gdzie nie było podbudowy bądź, gdzie została zniszczona przez prowadzone wykopy - 847,43 m2.

4. wykonanie podbudowy jezdni w wykonanym korycie:

5. wykonanie nawierzchni (w-wa ścieralna asfaltowa ) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych grub. 3,0 cm na całej pow. jezdni - 2158,04 m2

6. ustawienie krawężników betonowych 100x30x15 na podsypce cem.- piask. i ławie bet. z oporem - 427,10 mb - przy jezdni i przy zatoce postojowej.

B. CHODNIKI I ZATOKA POSTOJOWA

1. demontaż istniejącego obrzeża bet. 20 x 6 - 2,2 mb

2. zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) średnio na głębokość 15,0 cm z przemieszczeniem urobku na odległość do 10 m.

3. wykonanie podbudowy na chodnik - podsypka piaskowa grub. 5,0 cm

4. podbudowa pod zatoke postojowa:

5. wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki bet. typu „POLBRUK” grub. 8,0 cm na podsypce cem.- piask. grub. 5,0 cm. - 75,0 m2.

6. wykonanie nawierzchni chodnika z kolorowej (30%) i szarej (70%) kostki betonowej grub. 6.0 cm. typu „POLBRUK” o szer.1,5 m na powierzchni 14,25 m2

7. przełożenie nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki bet. typu „POLBRUK” grub. 6,0 cm. - 108,91 m2 i na wjazdach do posesji grub. 8,0 cm. - 17,1 m2

8. ustawienie obrzeży bet. 20x6 na ławie piaskowej przy nowym chodniku - 9,0 mb i przy chodniku przekładanym - 2,2 mb.

C. ODWODNIENIE

1. regulacja pionowa studzienek istniej. dla włazów w jezdni bitum.-8 szt.

2. regulacja pionowa studzienek istniej dla kratek ściekowych w jezdni bitum. - 2 szt.

3. budowa studzienek ściekowych, burzowych z wpustem ulicznym w jezdni - 2 szt po str. P przy budowanym chodniku - zejście z mostu ul. Kilińskiego i naprzeciw ul. Strzeleckiej.

Wspólny słownik zamówień CPV 45.23.31.42 - 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

Termin wykonania zadania ustala się do dnia - 19 sierpnia 2005

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą , cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Wadium  nie będzie pobierane.

Termin składania ofert upływa w dniu  01.07.2005 o godz.11.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 18. Koperta powinna być oznaczona - przetarg na „Wykonanie remontu ulicy Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2005 o godz.11.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 8

Kryterium oceny ofert:

Cena 80%

Termin realizacji 20%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

-w sprawach technicznych - Teresa Ignaszewska, Zbigniew Toman tel. (0-94) 361 77 65

- w sprawach formalnych - Joanna Maras  tel.( 0-94) 361 77 72          

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 15-06-2005 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2005 10:44