Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont strażnicy OSP w Białym Zdroju”


GMINA KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

UL. WOLNOŚCI 25

78-540 KALISZ POMORSKI

TEL. (094) 361 62 63

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Remont strażnicy OSP w Białym Zdroju

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie remontu budynku strażnicy wiejskiej w Białym Zdroju gm. Kalisz Pomorski. Obiekt wyposażony jest w istniejące instalacje wewnętrzne. Zakres prac obejmuje roboty budowlano - montażowe polegające na wykonaniu remontu bieżącego ścian, sufitów oraz częściowo stolarki otworowej, wykonanie docieplenia posadzki w pomieszczeniu świetlicy, wykonanie rozbiórki ogniomurów do poziomu płyt stropodachowych, wykonanie wieńca żelbetowego po obrysie ścian zewnętrznych, odbudowa ogniomurów, wykonanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej wraz z dociepleniem wełną mineralną nad częścią socjalną budynku.

Wspólny słownik zamówień CPV 45110000, 45410000, 45261210-9, 45261100-5, 45262520-2

45261410-1, 45262300-4, 45262310-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

Termin realizacji zamówienia  do dnia 30 września 2005 roku

Wadium  nie będzie pobierane.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5% ceny ofertowej

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski pok. nr 18, lub za zaliczeniem pocztowym (wraz z kosztami przesyłki).Odpłatność za SIWZ wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Termin składania ofert upływa w dniu  08.07.2005 r. o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 7 Koperta powinna być oznaczona - przetarg na „Remont strażnicy OSP w Białym Zdroju”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.07.2005 r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego pok. nr 17

Kryterium oceny ofert:

Cena -80%

Termin realizacji - 20 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów, które Zamawiający określił w SIWZ.

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

-w sprawach technicznych - Zbigniew Toman, Henryka Gawecka tel. (0-94) 361 77 65

- w sprawach formalnych - Joanna Maras  tel.( 0-94) 361 77 72         

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 23-06-2005 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2005 10:07