Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:44:49
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:44:25
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:42:14
Zarządzenie Nr 208/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-12-07 13:41:32
Głosowanie podczas LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 11:52:20
Sesja LXXXIII RM - 30.11.2023 Gabriela Czerniawska 2023-12-06 11:51:29
Uchwała Nr LXXXIII/604/23 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2024. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 10:10:39
Uchwała Nr LXXXIII/603/23 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 10:08:41
Uchwała Nr LXXXIII/602/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 09:47:00
Uchwała Nr LXXXIII/601/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 09:44:08
Uchwała Nr LXXXIII/600/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028. Gabriela Czerniawska 2023-12-06 09:42:37
LXXXIII Sesja Rady Miejskiej - 30.11.2023 Marcin Kurylczyk 2023-12-06 08:14:11
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Krzysztof Kot 2023-12-06 07:39:19
Uchwała Nr LXXXIII/599/23 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:57:54
Uchwała Nr LXXXIII/598/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:56:40
Uchwała Nr LXXXIII/597/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:55:53
Uchwała Nr LXXXIII/596/23 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026". Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:54:55
Uchwała Nr LXXXIII/595/23 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026". Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:53:32
Uchwała Nr LXXXIII/594/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:52:21
Uchwała Nr LXXXIII/593/23 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:51:38
Uchwała Nr LXXXIII/592/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:50:54
Uchwała Nr LXXXIII/591/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-12-05 14:50:15
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jolanta Leszczyńska 2023-12-05 08:07:30
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jolanta Leszczyńska 2023-12-05 08:05:51
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jolanta Leszczyńska 2023-12-05 08:05:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-12-04 14:33:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-12-04 14:20:40
Zarządzenie Nr 203/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-11-30 09:06:01
Zarządzenie Nr 203/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-11-30 09:05:30
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na działki o numerach 22/125, 22/126, 22/127 Wojciech Kucharski 2023-11-29 14:53:18
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na działkę przy ul. Wojska Polskiego Wojciech Kucharski 2023-11-29 14:50:08
Opinie RIO Aleksander Preca 2023-11-29 09:18:21
Rok 2024 Aleksander Preca 2023-11-29 09:17:15
NA PODSTAWIE ART.19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2023 R. POZ. 571), BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TREŚĆ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Anna Kranc-Bargieł 2023-11-29 08:48:45
Dotyczy: Dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 27.11.2023 r. - 03.12.2023 r. Lidia Zbytek 2023-11-29 07:47:26
Uchwała Nr LXXXII/590/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-11-28 12:25:27
Uchwała Nr LXXXII/589/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-11-28 12:23:52
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż rowerków wodnych (przetarg z dnia 24 listopada 2023 r. godz. 10:00) Radosław Czapek 2023-11-28 10:15:45
Zarządzenie nr 202/2023 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2023-11-28 08:31:08
Zarządzenie nr 202/2023 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2023-11-28 08:30:25