Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LXVI/495/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 oraz uchylenia uchwały Nr LXV/489/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2023-01-09 10:19
dokument Uchwała Nr LXVI/494/22 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 oraz uchylenia uchwały Nr LXV/488/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2023-01-09 10:18
dokument Uchwała Nr LXV/493/22 w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do związku powiatowo - gminnego pod nazwą "Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej" i przyjęcia jego statutu. 2023-01-09 09:38
dokument Uchwała Nr LXV/492/22 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. 2023-01-09 09:37
dokument Uchwała Nr LXV/491/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rok. 2023-01-09 09:36
dokument Uchwała Nr LXV/490/22 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2023-01-09 09:35
dokument Uchwała Nr LXV/489/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2023-01-09 09:33
dokument Uchwała Nr LXV/488/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2023-01-09 09:32
dokument Uchwała Nr LXV/487/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. 2023-01-09 09:32
dokument Uchwała Nr LXV/486/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023. 2023-01-09 09:31
dokument Uchwała Nr LXIV/485/22 w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2022-11-28 11:20
dokument Uchwała Nr LXIV/484/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia policyjnego. 2022-11-28 11:19
dokument Uchwała Nr LXIV/483/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. 2022-11-28 11:18
dokument Uchwała Nr LXIV/482/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu. 2022-11-28 11:18
dokument Uchwała Nr LXIV/481/22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030. 2022-11-28 11:17
dokument Uchwała Nr LXIV/480/22 w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Kalisz Pomorski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w okresie programowania 2023-2027. 2022-11-28 11:16
dokument Uchwała Nr LXIV/479/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 2022-11-28 11:15
dokument Uchwała Nr LXIV/478/22 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 2022-11-28 11:14
dokument Uchwała Nr LXIV/477/22 w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. 2022-11-28 11:13
dokument Uchwała Nr LXIV/476/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 2022-11-28 11:12
dokument Uchwała Nr LXIV/475/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2022-11-28 11:12
dokument Uchwała Nr LXIV/474/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-11-28 10:52
dokument Uchwała Nr LXIII/473/22 w sprawie umorzenia postępowania skargowego . 2022-11-17 13:10
dokument Uchwała Nr LXII/472/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-11-04 09:46
dokument Uchwała Nr LXI/471/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. 2022-11-03 10:13
dokument Uchwała Nr LXI/470/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2022-11-03 10:12
dokument Uchwała Nr LXI/469/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu. 2022-11-03 10:11
dokument Uchwała Nr LXI/468/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2022-11-03 10:11
dokument Uchwała Nr LXI/467/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. 2022-11-03 10:10
dokument Uchwała Nr LXI/466/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. 2022-11-03 10:10
dokument Uchwała Nr LXI/465/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023. 2022-11-03 10:09
dokument Uchwała Nr LXI/464/22 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2023. 2022-11-03 10:09
dokument Uchwała Nr LXI/463/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2022-11-03 10:08
dokument Uchwała Nr LXI/462/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-11-03 10:07
dokument Uchwała Nr LX/461/22 w sprawie przekazania budynku żłobka wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim. 2022-10-04 09:09
dokument Uchwała Nr LX/460/22 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2022-10-04 09:08
dokument Uchwała Nr LX/459/22 w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2022-10-04 09:08
dokument Uchwała Nr LX/458/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2022-10-04 09:07
dokument Uchwała Nr LX/457/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2022-10-04 09:07
dokument Uchwała Nr LX/456/22 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2027. 2022-10-04 09:06
dokument Uchwała Nr LX/455/22 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł. 2022-10-04 09:06
dokument Uchwała Nr LX/454/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2022-10-04 09:05
dokument Uchwała Nr LX/453/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-10-04 09:04
dokument Uchwała Nr LIX/452/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-09-26 12:10
dokument Uchwała Nr LVIII/451/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/375/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok. 2022-08-30 08:48
dokument Uchwała Nr LVIII/450/22 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2022-08-30 08:47
dokument Uchwała Nr LVIII/449/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-08-30 08:47
dokument Uchwała Nr LVI/448/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. 2022-08-09 12:10
dokument Uchwała Nr LVII/447/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. 2022-08-09 12:10
dokument Uchwała Nr LVII/446/22 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski placówki wsparcia dziennego "Beczuś" i połączenia jej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. 2022-08-09 12:09
dokument Uchwała Nr LVII/445/22 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. 2022-08-09 12:09
dokument Uchwała Nr LVII/444/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2022-08-09 12:08
dokument Uchwała Nr LVII/443/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2022-08-09 12:08
dokument Uchwała Nr LVII/442/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2022-08-09 12:07
dokument Uchwała Nr LVII/441/22 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. 2022-08-09 12:06
dokument Uchwała Nr LVII/440/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. 2022-08-09 12:06
dokument Uchwała Nr LVII/439/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2022-08-09 12:05
dokument Uchwała Nr LVII/438/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-08-09 12:04
dokument Uchwała Nr LVI/437/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. 2022-07-08 09:09
dokument Uchwała Nr LVI/436/22 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2022-07-08 09:09
dokument Uchwała Nr LVI/435/22 w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026". 2022-07-08 09:08
dokument Uchwała Nr LVI/434/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2022-07-08 09:07
dokument Uchwała Nr LVI/433/22 w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 2022-07-08 09:06
dokument Uchwała Nr LVI/432/22 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2022/2023. 2022-07-08 09:06
dokument Uchwała Nr LVI/431/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. 2022-07-08 09:05
dokument Uchwała Nr LVI/430/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2022-07-08 09:05
dokument Uchwała Nr LVI/429/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-07-08 09:04
dokument Uchwała Nr LVI/428/22 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok. 2022-07-08 09:03
dokument Uchwała Nr LVI/427/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. 2022-07-08 08:59
dokument Uchwała Nr LVI/426/22 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 2022-07-08 08:58
dokument Uchwała Nr LV/425/22 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kalisz Pomorski do realizacji projektu partnerskiego "Silni w rodzinie" RZPZ.07.06.00-32-K117/21. 2022-05-27 10:36
dokument Uchwała Nr LV/424/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-05-27 10:35
dokument Uchwała Nr LIV/423/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2022-05-02 12:44
dokument Uchwała Nr LIV/422/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2022-05-02 12:44
dokument Uchwała Nr LIV/421/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim. 2022-05-02 12:43
dokument Uchwała Nr LIV/420/22 w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim". 2022-05-02 12:42
dokument Uchwała Nr LIV/419/22 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł. 2022-05-02 12:41
dokument Uchwała Nr LIV/418/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. 2022-05-02 12:40
dokument Uchwała Nr LIV/417/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-05-02 12:39
dokument Uchwała Nr LIV/416/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 2022-05-02 12:39
dokument Uchwała Nr LIII/415/22 zmieniająca uchwałę Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski. 2022-04-11 12:37
dokument Uchwała Nr LIII/414/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. 2022-04-11 12:37
dokument Uchwała Nr LIII/413/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2022-04-11 12:36
dokument Uchwała Nr LIII/412/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/317/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2021/2022. 2022-04-11 12:36
dokument Uchwała Nr LIII/411/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. 2022-04-11 12:33
dokument Uchwała Nr LIII/410/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-04-11 12:32
dokument Uchwała Nr LII/409/22 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. 2022-04-06 07:48
dokument Uchwała Nr LII/408/22 w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. 2022-04-06 07:48
dokument Uchwała Nr LII/407/22 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023. 2022-04-06 07:45
dokument Uchwała Nr LII/406/22 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2028. 2022-04-06 07:43
dokument Uchwała Nr LII/405/22 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 2022-04-06 07:39
dokument Uchwała Nr LII/404/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. 2022-04-06 07:38
dokument Uchwała Nr LII/403/22 w sprawie nadania nazw ulicom w Kaliszu Pomorskim. 2022-04-06 07:26
dokument Uchwała Nr LII/402/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2022-04-06 07:26
dokument Uchwała Nr LII/401/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 2022-04-06 07:25
dokument Uchwała Nr LII/400/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku ?Szuwarek? w Kaliszu Pomorskim. 2022-04-06 07:25
dokument Uchwała Nr LII/399/22 w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadaniu mu statutu. 2022-04-06 07:24
dokument Uchwała Nr LII/398/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. 2022-04-06 07:24
dokument Uchwała Nr LII/397/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-04-06 07:23
dokument Uchwała Nr LI/396/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. 2022-02-28 09:51
dokument Uchwała Nr LI/395/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-02-28 09:50
dokument Uchwała Nr LI/394/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. 2022-02-28 09:49
dokument Uchwała Nr LI/393/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2022-02-28 09:49
dokument Uchwała Nr LI/392/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 2022-02-28 09:49
dokument Uchwała Nr LI/391/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. 2022-02-28 09:48
dokument Uchwała Nr LI/390/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-02-28 09:47
dokument Uchwała Nr L/389/22 w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2022-01-31 14:05
dokument Uchwała Nr L/388/22 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok. 2022-01-31 14:05
dokument Uchwała Nr L/387/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2022-2024. 2022-01-31 14:04
dokument Uchwała Nr L/386/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim. 2022-01-31 14:04
dokument Uchwała Nr L/385/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 2022-01-31 14:03
dokument Uchwała Nr L/384/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie. 2022-01-31 14:03
dokument Uchwała Nr L/383/22 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2022-01-31 14:02
dokument Uchwała Nr L/382/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. 2022-01-31 14:02
dokument Uchwała Nr L/381/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-01-31 14:01
dokument Uchwała Nr XLIX/380/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. 2022-01-13 14:25
dokument Uchwała Nr XLIX/379/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. 2022-01-13 14:24
dokument Uchwała Nr XLIX/378/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-01-13 14:24