Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2024 rok - Druk Nr 797. 2023-12-20 13:22
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2027 - Druk Nr 796. 2023-12-18 11:50
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 795. 2023-12-18 11:49
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 794. 2023-12-18 11:48
dokument projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 793. 2023-12-18 11:47
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 - Druk Nr 792. 2023-12-18 11:59
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2024 - Druk Nr 790. 2023-11-24 13:36
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 789. 2023-11-24 13:35
dokument projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 - Druk Nr 788. 2023-11-24 13:34
dokument projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Druk Nr 787. 2023-11-24 13:33
dokument projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 - Druk Nr 786. 2023-11-24 13:32
dokument projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 - Druk Nr 785. 2023-11-24 13:31
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Druk Nr 784. 2023-11-24 13:30
dokument projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia - Druk Nr 783. 2023-11-24 13:29
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026"- Druk Nr 782. 2023-11-24 13:28
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" - Druk Nr 781. 2023-11-24 13:27
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu - Druk Nr 780. 2023-11-24 13:26
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 779. 2023-11-24 13:25
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 778. 2023-11-24 13:24
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 777. 2023-11-24 13:23
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 775. 2023-11-21 10:30
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 774. 2023-11-21 10:29
dokument projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - Druk Nr 773. 2023-10-23 11:45
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 772. 2023-10-23 11:44
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 771. 2023-10-23 11:43
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - Druk Nr 770. 2023-10-23 11:42
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 769. 2023-10-23 11:41
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 768. 2023-10-23 11:40
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 - Druk Nr 765. 2023-09-27 08:38
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 - Druk Nr 764. 2023-09-27 08:37
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2024 ?-2027 - Druk Nr 763. 2023-09-22 10:05
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 762. 2023-09-22 10:02
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 - Druk Nr 761. 2023-09-22 09:59
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej" i przyjęcia jego statutu - Druk Nr 760. 2023-09-22 09:58
dokument projekt uchwały w sprawie nadania promenadzie wokół jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim imienia Romana Bykowskiego - Druk Nr 759. 2023-09-22 09:56
dokument projekt uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania "Programu wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - Druk Nr 758. 2023-09-22 09:55
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 757. 2023-09-22 09:54
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 756. 2023-09-22 09:53
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 755. 2023-09-18 16:47
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie - Druk Nr 754. 2023-09-18 16:46
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 753. 2023-09-18 16:45
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 752. 2023-09-18 16:44
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 751. 2023-08-24 10:52
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 750. 2023-08-24 09:08
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 749. 2023-08-24 09:07
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 748. 2023-08-24 09:07
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 747. 2023-08-24 09:06
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 746. 2023-08-24 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 745. 2023-08-24 09:00
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 744. 2023-08-01 13:12
dokument projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników - Druk Nr 743. 2023-08-01 13:11
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie - Druk Nr 742. 2023-08-01 13:11
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 741. 2023-08-01 13:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 740. 2023-08-01 13:09
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 739. 2023-06-27 08:42
dokument projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego - Druk Nr 738. 2023-06-27 08:41
dokument projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników - Druk Nr 737. 2023-06-27 08:40
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 736. 2023-06-27 08:40
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 735. 2023-06-27 08:39
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora Bobrowo Małe w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 734. 2023-06-27 08:38
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Druk Nr 733. 2023-06-16 09:24
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 732. 2023-06-16 09:23
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 731. 2023-06-16 09:22
dokument projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Pomierzynie wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 730. 2023-06-16 09:21
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 729. 2023-06-16 09:21
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 728. 2023-06-16 09:13
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2022 rok - Druk Nr 727. 2023-06-16 09:12
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok - Druk Nr 726. 2023-06-16 09:11
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 723. 2023-06-16 09:10
dokument projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - Druk Nr 721. 2023-05-26 11:59
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej oraz wiaty śmietnikowej na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 720. 2023-05-26 11:58
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Pomierzynie wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 719. 2023-05-26 11:58
dokument projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - Druk Nr 718. 2023-05-26 11:57
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości - Druk Nr 717. 2023-05-26 11:56
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuczno - Druk Nr 716. 2023-05-26 11:54
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w zakresie wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku komendy - Druk Nr 715. 2023-05-26 11:53
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 714. 2023-05-26 11:51
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 713. 2023-05-26 11:50
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia - Druk Nr 709. 2023-04-19 10:34
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej i wschodniej części Kalisza Pomorskiego oraz w części obrębów Dębsko i Krężno - Druk Nr 708. 2023-04-19 10:34
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 707. 2023-04-19 10:31
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 706. 2023-04-19 10:30
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego - Druk Nr 705. 2023-04-19 10:30
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 704. 2023-04-19 10:29
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 703. 2023-04-19 10:25
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 - Druk Nr 702. 2023-04-19 10:19
dokument projekt uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 700. 2023-04-04 08:38
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku - Druk Nr 699. 2023-03-23 09:08
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 698. 2023-03-23 09:07
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 697. 2023-03-23 09:06
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Druk Nr 696. 2023-03-23 09:05
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 695. 2023-03-23 09:04
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 694. 2023-03-23 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 693. 2023-03-23 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin - Druk Nr 686. 2023-02-28 14:08
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości - Druk Nr 685. 2023-02-28 14:07
dokument projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2023 - Druk Nr 684. 2023-02-23 13:50
dokument projekt uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 683. 2023-02-23 13:50
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 682. 2023-02-23 13:49
dokument projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Druk Nr 681. 2023-02-23 13:48
dokument projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 680. 2023-02-23 13:47
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu - Druk Nr 679. 2023-02-23 13:46
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 678. 2023-02-23 13:42
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 677. 2023-02-23 13:40
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 675. 2023-02-15 13:34
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 674. 2023-02-15 13:33
dokument projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Druk Nr 673. 2023-02-06 12:59
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 672. 2023-02-06 12:58
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 671. 2023-02-06 12:52
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania mini ciągnika i pługu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 670. 2023-01-20 08:59
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 669. 2023-01-20 08:58
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Druk Nr 668. 2023-01-20 08:56
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - Druk Nr 667. 2023-01-20 08:53
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/477/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych - Druk Nr 666. 2023-01-20 08:51
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 665. 2023-01-20 08:43
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 664. 2023-01-20 08:29
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 658. 2023-01-09 10:40
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 657. 2023-01-09 10:38
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 656. 2023-01-09 10:33