Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2012-01-12 09:42
dokument Uchwała Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2012-2016 2012-01-12 09:41
dokument Uchwała Nr XX/136/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-01-12 09:16
dokument Uchwała Nr XIX/135/11 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w majątek 2012-01-12 09:11
dokument Uchwała Nr XIX/134/11 Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały NR XI/92/2007 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kalisz Pomorski udzielonych w ramach zasady de minimis 2012-01-11 14:53
dokument Uchwała Nr XIX/133/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2012 2012-01-11 14:50
dokument Uchwała Nr XIX/132/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Kalisza Pomorskiego w sąsiedztwie ulicy Drawskiej 2012-01-11 14:46
dokument Uchwała Nr XIX/131/11 Rady Miejskiej w sprawie ustalania zasad wypłacania radnym, sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2012-01-11 14:40
dokument Uchwała Nr XIX/130/11 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz sposobu jej rozliczania 2012-01-11 14:20
dokument Uchwała Nr XIX/129/11 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr VI/56/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" 2012-01-11 14:18
dokument Uchwała Nr XIX/128/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2012-01-11 14:15
dokument Uchwała Nr XIX/127/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2011-2015 2012-01-11 10:21
dokument Uchwała Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2012 2012-01-11 10:08
dokument Uchwała Nr XVIII/125/11 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2011-12-01 08:29
dokument Uchwała Nr XVIII/124/11 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski. 2011-12-01 08:28
dokument Uchwała Nr XVIII/123/11 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz sposobu jej rozliczania 2011-12-01 08:27
dokument Uchwała Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok. 2011-12-01 08:21
dokument Uchwała Nr XVIII/121/11 Rady Miejskiej w sprawie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok. 2011-12-01 08:21
dokument Uchwała Nr XVIII/119/11 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 2011-12-01 08:20
dokument Uchwała Nr XVIII/118/11 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w majątek 2011-11-30 10:55
dokument Uchwała Nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu Pomorskim 2011-11-30 10:54
dokument Uchwała Nr XVIII/116/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-11-30 10:51
dokument Uchwała Nr XVIII/115/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-11-30 09:27
dokument Uchwała Nr XVIII/114/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 2011-11-30 09:26
dokument Uchwała Nr XVIII/113/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 2011-11-30 09:16
dokument Uchwała Nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-11-30 09:15
dokument Uchwała Nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmainy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2011-11-08 12:57
dokument Uchwała Nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-11-08 12:55
dokument Uchwała Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 2011-11-08 11:35
dokument Uchwała Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski 2011-11-08 08:59
dokument Uchwała Nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2012 2011-11-08 08:51
dokument Uchwała Nr XV/106/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-11-08 12:54
dokument Uchwała Nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015 2011-10-13 15:50
dokument Uchwała Nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej między Gminą Kalisz Pomorski, Rzeczpospolita Polska i Gminą Vrnjaczka Banja, Republika Serbii 2011-10-13 15:49
dokument Uchwała Nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2011-10-13 15:46
dokument Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2011-10-13 15:43
dokument Uchwała Nr XIV/101/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 2011-10-13 15:40
dokument Uchwała Nr XIV/100/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej do 1 tony utylizacji komunalnych osadów pościekowych - kod 1905 dla PGKiM w Kaliszu Pomorskim na rok 2011 2011-10-13 15:38
dokument Uchwała Nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 czerwca 2011r. 2011-10-13 14:25
dokument Uchwała Nr XIV/98/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2011-10-13 14:23
dokument Uchwała Nr XIV/97/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-10-13 14:21
dokument Uchwała Nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę 2011-10-13 09:36
dokument Uchwała Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2011 roku 2011-10-13 09:21
dokument Uchwała Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów do głosowania 2011-08-23 12:54
dokument Uchwała Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski przedszkola publicznego 2011-08-23 12:53
dokument Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów w obrębie Nadleśnictwa Drawno położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski 2011-08-03 12:49
dokument Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2011-2015 2011-08-03 12:47
dokument Uchwała Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-08-03 12:45
dokument Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-08-03 12:44
dokument Uchwała Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-08-03 12:08
dokument Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-08-03 12:07
dokument Uchwała Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2011-08-03 09:57
dokument Uchwała Nr XI/85/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 10 2011-08-03 09:53
dokument Uchwała Nr XI/84/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2011-08-03 09:51
dokument Uchwała Nr XI/83/11 Rady Miejskiej w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 2011-08-03 09:49
dokument Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w sprawie wydania opinii dotyczącej przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do utworzenia spółki komunalnej z udziałem gmin i powiatu drawskiego celem zmiany formy prawnej zarządzania Szpitalem Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2011-08-03 09:47
dokument Uchwała Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomors 2011-08-03 09:43
dokument Uchwała Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomors 2011-08-03 09:43
dokument Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2011-08-03 09:39
dokument Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dla użytkownika wieczystego 2011-08-03 09:38
dokument Uchwała Nr XI/77/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2011-08-03 09:36
dokument Uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 2011-08-03 09:34
dokument Uchwała Nr XI/75/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalisz Pomorski lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych 2011-08-03 09:10
dokument Uchwała Nr XI/74/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-08-03 09:07
dokument Uchwała Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2011-2015 2011-08-03 09:02
dokument Uchwała Nr XI/72/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-08-03 09:01
dokument Uchwała Nr XI/71/11 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2011-08-03 09:00
dokument Uchwała Nr XI/70/11 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2011-08-03 09:00
dokument Uchwała Nr XI/69/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego 2011-08-03 08:53
dokument Uchwała Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 2011-08-03 08:52
dokument Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Kalisz Pomorskiego w sąsiedztwie ulicy Drawskiej 2011-06-07 14:55
dokument Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w sprawie apelu do Zachodniopomorskiego Oddziału Województwa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu drawskiego i wałeckiego w roku 2011. 2011-06-03 13:43
dokument Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-03 13:36
dokument Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2011-06-03 13:31
dokument Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samodzielnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim 2011-06-03 13:27
dokument Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2011-06-03 13:25
dokument Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów w obrębie Nadleśnictwa Drawsko położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski 2011-06-03 13:14
dokument Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 2011-06-03 13:05
dokument Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalisz Pomorski 2011-06-03 12:45
dokument Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski, w rejonie miejscowości Dębsko 2011-06-03 11:56
dokument Uchwała Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Kalisza Pomorskiego podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2011-06-03 11:48
dokument Uchwała Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-06-03 11:43
dokument Uchwała Nr IX/55/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2011-2015 2011-06-03 11:37
dokument Uchwała Nr IX/54/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-06-03 09:31
dokument Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-04-27 10:47
dokument Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2011-2015 2011-04-27 10:46
dokument Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-04-27 09:37
dokument Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2011-04-07 15:02
dokument Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Kalisz Pomorski w zakresie telekomunikacji 2011-04-07 14:56
dokument Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2011-2015 2011-04-07 14:50
dokument Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-07 14:43
dokument Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów samorządu mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski 2011-04-07 14:16
dokument Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w sprawie Statutu Sołectwa Głębokie Gmina Kalisz Pomorski 2011-04-07 13:42
dokument Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Prostynia Gmina Kalisz Pomorski 2011-04-07 13:35
dokument Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany STATUTU GMINY KALISZ POMORSKI 2011-04-07 13:20
dokument Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębsko i Sienica 2011-04-07 13:19
dokument Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biały Zdrój 2011-04-07 10:33
dokument Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kalisz Pomorski 2011-04-06 14:35
dokument Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i dzaiłce gruntu 2011-04-06 14:33
dokument Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2011-04-06 13:09
dokument Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w sprawie poboru opłat podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-06 12:39
dokument Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2011-04-06 11:51
dokument Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 2011-04-06 10:10
dokument Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-04-06 09:13
dokument Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-04-06 08:54
dokument Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2011 rok 2011-03-24 10:19
dokument Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środka trwałego 2011-03-24 09:23
dokument Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2011-03-24 09:24
dokument Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim środka trwałego 2011-03-24 08:24
dokument Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim środka trwałego 2011-03-24 08:20
dokument Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2011-03-24 08:16
dokument Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2011-03-22 10:43
dokument Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-03-22 10:29
dokument Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-03-22 09:35
dokument Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2011-2015 2011-03-22 08:33
dokument Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gmin Kalisz Pomorski na rok 2011 2011-03-21 14:20