Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVIII/377/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2022-01-05 13:40
dokument Uchwała Nr XLVIII/376/21 w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2022-01-05 13:40
dokument Uchwała Nr XLVIII/375/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok. 2022-01-05 13:39
dokument Uchwała Nr XLVIII/374/21 w sprawie przystąpienia gminy Kalisz Pomorski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. 2022-01-05 13:39
dokument Uchwała Nr XLVIII/373/21 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski. 2022-01-05 13:38
dokument Uchwała Nr XLVIII/372/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2022-01-05 13:38
dokument Uchwała Nr XLVIII/371/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031. 2022-01-05 13:37
dokument Uchwała Nr XLVIII/370/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2022-01-05 13:37
dokument Uchwała Nr XLVIII/369/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. 2022-01-05 13:36
dokument Uchwała Nr XLVIII/368/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. 2022-01-05 13:35
dokument Uchwała Nr XLVII/367/21 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. 2021-12-07 13:48
dokument Uchwała Nr XLVII/366/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Skarbem Państwa. 2021-12-07 13:48
dokument Uchwała Nr XLVII/365/21 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. 2021-12-07 13:47
dokument Uchwała Nr XLVII/364/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2021-12-07 13:43
dokument Uchwała Nr XLVII/363/21 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 2021-12-07 13:43
dokument Uchwała Nr XLVII/362/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-12-07 13:42
dokument Uchwała Nr XLVI/361/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim. 2021-11-30 09:25
dokument Uchwała Nr XLVI/360/21 w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. 2021-11-30 10:08
dokument Uchwała Nr XLVI/359/21 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 2021-11-30 09:23
dokument Uchwała Nr XLVI/358/21 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2021-11-30 09:22
dokument Uchwała Nr XLVI/357/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 2021-11-30 09:21
dokument Uchwała Nr XLVI/356/21 w sprawie przyjęcia "Programu wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". 2021-11-30 09:21
dokument Uchwała Nr XLVI/355/21 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022. 2021-11-30 09:20
dokument Uchwała Nr XLVI/354/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2021-11-30 09:19
dokument Uchwała Nr XLVI/353/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie pierwokupu. 2021-11-30 09:19
dokument Uchwała Nr XLVI/352/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 2021-11-30 09:19
dokument Uchwała Nr XLVI/351/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2021-11-30 09:18
dokument Uchwała Nr XLVI/350/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-11-30 09:17
dokument Uchwała Nr XLVI/349/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-11-30 09:16
dokument Uchwała Nr XLV/348/21 w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2024". 2021-11-02 10:51
dokument Uchwała Nr XLV/347/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic gminy Kalisz Pomorski. 2021-11-02 10:51
dokument Uchwała Nr XLV/346/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2021-11-02 10:50
dokument Uchwała Nr XLV/345/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2021-11-02 10:50
dokument Uchwała Nr XLV/344/21 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2021-11-02 10:49
dokument Uchwała Nr XLV/343/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. 2021-11-02 10:49
dokument Uchwała Nr XLV/342/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 m. Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. 2021-11-02 10:48
dokument Uchwała Nr XLV/341/21 w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Drawno. 2021-11-02 10:48
dokument Uchwała Nr XLV/340/21 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu. 2021-11-02 10:47
dokument Uchwała Nr XLV/339/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielającym schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski. 2021-11-02 10:47
dokument Uchwała Nr XLV/338/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. 2021-11-02 10:46
dokument Uchwała Nr XLV/337/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. 2021-11-02 10:45
dokument Uchwała Nr XLV/336/21 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2022. 2021-11-02 10:44
dokument Uchwała Nr XLV/335/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-11-02 10:44
dokument Uchwała Nr XLV/334/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-11-02 10:43
dokument Uchwała Nr XLIV/333/21 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2021-10-05 10:03
dokument Uchwała Nr XLIV/332/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2021-10-05 10:03
dokument Uchwała Nr XLIV/331/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2021-10-05 10:02
dokument Uchwała Nr XLIV/330/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2021-10-05 10:02
dokument Uchwała Nr XLIV/329/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2021-10-05 10:01
dokument Uchwała Nr XLIV/328/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-10-05 10:01
dokument Uchwała Nr XLIV/327/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-10-05 10:00
dokument Uchwała Nr XLIII/326/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 2021-07-22 12:34
dokument Uchwała Nr XLIII/325/21 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025". 2021-07-22 12:34
dokument Uchwała Nr XLIII/324/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-07-22 12:33
dokument Uchwała Nr XLIII/323/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-07-22 12:33
dokument Uchwała Nr XLII/322/21 w sprawie ogłoszenia zasad postepowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 2021-07-01 10:25
dokument Uchwała Nr XLII/321/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków. 2021-07-01 10:23
dokument Uchwała Nr XLII/320/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2021-07-01 10:22
dokument Uchwała Nr XLII/319/21 w sprawie przekazania altan śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2021-07-01 10:16
dokument Uchwała Nr XLII/318/21 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2021-07-01 10:12
dokument Uchwała Nr XLII/317/21 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2021/2022. 2021-07-01 10:12
dokument Uchwała Nr XLII/316/21 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021. 2021-07-07 10:38
dokument Uchwała Nr XLII/315/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-07-01 10:11
dokument Uchwała Nr XLII/314/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-07-01 10:10
dokument Uchwała Nr XLII/313/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok. 2021-07-01 10:10
dokument Uchwała Nr XLII/312/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 2021-07-01 10:09
dokument Uchwała Nr XLII/311/21 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 2021-07-01 10:09
dokument Uchwała Nr XLI/310/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-06-01 12:12
dokument Uchwała Nr XLI/309/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-06-01 12:11
dokument Uchwała Nr XL/308/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2021-05-13 10:29
dokument Uchwała Nr XXXIX/307/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania. 2021-05-05 12:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/306/21 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2021-05-05 12:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/305/21 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchowo. 2021-05-05 12:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/304/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2021-05-05 12:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/303/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2021-05-05 12:50
dokument Uchwała Nr XXXIX/302/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów. 2021-05-05 12:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/301/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2021-05-05 12:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/300/21 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021. 2021-05-05 12:48
dokument Uchwała Nr XXXIX/299/21 w sprawie wysokości diet i zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Kalisz Pomorski. 2021-05-05 12:48
dokument Uchwała Nr XXXIX/298/21 w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. 2021-05-05 12:47
dokument Uchwała Nr XXXIX/297/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-05-05 12:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/296/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-05-05 12:45
dokument Uchwała Nr XXXIX/295/21 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. 2021-05-05 12:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/294/21 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-29 12:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/293/21 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2021-03-29 12:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/292/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027. 2021-03-29 12:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/291/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno w gminie Kalisz Pomorski. 2021-03-29 12:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/290/21 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2021-03-29 12:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/289/21 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 11.000,00 złotych. 2021-03-29 12:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/288/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-03-29 12:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/287/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-03-29 12:45
dokument Uchwała Nr XXXVII/286/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego, zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. 2021-03-05 13:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/285/21 w sprawie przekazania windy gastronomicznej na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-05 13:40
dokument Uchwała Nr XXXVII/284/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-05 13:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/283/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Wolności w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-05 13:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/282/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Krzywoustego w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-05 13:37
dokument Uchwała Nr XXXVII/281/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-05 13:37
dokument Uchwała Nr XXXVII/280/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-03-05 13:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/279/21 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 2021-03-05 13:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/278/21 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2021-03-05 13:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/277/21 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2021-03-05 13:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/276/21 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pomierzyn. 2021-03-05 13:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/275/21 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2021-03-05 13:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/274/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2021-03-05 13:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/273/21 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2021-03-05 13:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/272/21 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. 2021-03-05 13:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/271/21 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2021-03-05 13:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/270/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 2021-03-05 13:26
dokument Uchwała Nr XXXVII/269/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. 2021-03-08 08:10
dokument Uchwała Nr XXXVII/268/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-03-05 13:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/267/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. 2021-01-22 13:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/266/21 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. 2021-01-22 11:59
dokument Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok. 2021-01-22 09:24
dokument Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 2021-01-22 09:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/263/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 2021-01-22 11:59
dokument Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim i Dziennego Domu "Senior+" w Kaliszu Pomorskim - oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. 2021-01-22 09:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXI/238/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2021-01-22 09:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2021-01-22 09:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/259/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2021-01-22 09:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/258/21 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalisz Pomorski. 2021-01-22 09:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/257/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. 2021-01-22 09:18