Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Druk Nr 497. 2021-12-28 08:17
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 496. 2021-12-15 13:43
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok - Druk Nr 495. 2021-12-15 13:42
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kalisz Pomorski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich - Druk Nr 494. 2021-12-15 13:41
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 493. 2021-12-28 08:09
dokument projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 492. 2021-12-15 13:38
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 491. 2021-12-15 13:37
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 490. 2021-12-15 13:36
dokument projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 489. 2021-12-15 13:35
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 488. 2021-12-20 11:54
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 485. 2021-12-07 13:25
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Skarbem Państwa - Druk Nr 484. 2021-12-06 14:18
dokument projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 483. 2021-12-06 10:08
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 482. 2021-12-06 10:06
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - Druk Nr 481. 2021-12-06 10:06
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 480. 2021-12-06 10:05
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim - Druk Nr 479. 2021-11-23 10:06
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 478. 2021-11-22 12:06
dokument projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 477. 2021-11-18 15:30
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 476. 2021-11-18 15:29
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 475. 2021-11-18 15:14
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - Druk Nr 474. 2021-11-18 15:09
dokument projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 - Druk Nr 473. 2021-11-18 14:51
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 472. 2021-11-18 14:43
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie pierwokupu - Druk Nr 471. 2021-11-18 14:35
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Druk Nr 470. 2021-11-18 14:30
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 469. 2021-11-18 14:27
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 468. 2021-11-18 12:27
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 467. 2021-11-18 12:12
dokument projekt uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Druk Nr 464. 2021-10-27 12:27
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2024" - Druk Nr 463. 2021-10-21 12:12
dokument projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 462. 2021-10-21 12:11
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 461. 2021-10-21 12:10
dokument projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 460. 2021-10-21 12:09
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 459. 2021-10-21 12:07
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 458. 2021-10-21 12:06
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 457. 2021-10-21 12:05
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 456. 2021-10-21 12:05
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 m. Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy - Druk Nr 455. 2021-10-21 12:04
dokument projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Drawno - Druk Nr 454. 2021-10-21 12:03
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu - Druk Nr 453. 2021-10-21 12:01
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielającym schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 452. 2021-10-21 12:00
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 - Druk Nr 451. 2021-10-21 11:59
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 - Druk Nr 450. 2021-10-21 11:58
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2022 - Druk Nr 449. 2021-10-21 11:52
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 448. 2021-10-21 11:48
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 447. 2021-10-21 11:47
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 443. 2021-09-08 10:26
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 442. 2021-09-08 10:25
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 441. 2021-09-08 10:25
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 440. 2021-09-08 10:24
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 439. 2021-09-08 10:24
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 438. 2021-09-08 10:23
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 437. 2021-09-08 10:22
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania - Druk Nr 434. 2021-07-19 10:22
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 433. 2021-07-19 10:20
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 432. 2021-07-19 10:15
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 431. 2021-07-19 10:14
dokument projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postepowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - Druk Nr 430. 2021-06-23 08:52
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków - Druk Nr 429. 2021-06-23 08:44
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 428. 2021-06-14 09:35
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania altan śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 427. 2021-06-14 09:34
dokument projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 426. 2021-06-14 09:33
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2021/2022- Druk Nr 425. 2021-06-14 09:33
dokument projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021 - Druk Nr 424. 2021-06-14 09:32
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 423. 2021-06-14 09:31
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 422. 2021-06-14 09:30
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok - Druk Nr 421. 2021-06-14 09:29
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok - Druk Nr 420. 2021-06-14 09:28
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 419. 2021-06-14 09:28
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 413. 2021-05-19 11:10
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 407. 2021-05-12 08:28
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2021-04-28 13:26
dokument projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 405. 2021-04-23 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchowo - Druk Nr 404. 2021-04-23 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 403. 2021-04-23 09:01
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 402. 2021-04-23 09:00
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów - Druk Nr 401. 2021-04-23 08:59
dokument projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 400. 2021-04-23 08:59
dokument projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021 - Druk Nr 399. 2021-04-23 08:58
dokument projekt uchwały w sprawie wysokości diet i zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 398. 2021-04-23 08:57
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 397. 2021-04-23 08:56
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031 - Druk Nr 396. 2021-04-23 08:55
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 395. 2021-04-23 08:54
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - Druk Nr 394. 2021-04-23 08:53
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 390. 2021-03-18 11:29
dokument projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 389. 2021-03-18 11:27
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027 - Druk Nr 388. 2021-03-18 11:13
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno w gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 387. 2021-03-18 10:55
dokument projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 386. 2021-03-18 10:51
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 11.000,00 złotych - Druk Nr 385. 2021-03-18 10:48
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031 - Druk Nr 384. 2021-03-18 10:44
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 383. 2021-03-18 10:39
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego, zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach - Druk Nr 375. 2021-02-23 14:10
dokument Projekt uchwały w sprawie przekazania windy gastronomicznej na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 374. 2021-02-19 08:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 373. 2021-02-19 08:17
dokument Projekt uchwały w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Wolności w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 372. 2021-02-19 08:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Krzywoustego w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 371. 2021-02-19 08:15
dokument Projekt uchwały w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 370. 2021-02-19 08:15
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 369. 2021-02-18 08:56
dokument Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - Druk Nr 368. 2021-02-18 08:55
dokument Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 367. 2021-02-18 08:54
dokument Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 366. 2021-02-18 08:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pomierzyn - Druk Nr 365. 2021-02-18 08:53
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 364. 2021-02-18 08:52
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 363. 2021-02-18 08:51
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 362. 2021-02-18 08:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 361. 2021-02-18 08:50
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 360. 2021-02-18 08:46
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Druk Nr 359. 2021-02-18 08:45
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031 - Druk Nr 358. 2021-02-18 08:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 357. 2021-02-18 08:43
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miesjkiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok - Druk Nr 354. 2021-01-13 09:00
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 353. 2021-01-13 08:57
dokument Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok - Druk Nr 352. 2021-01-13 08:55
dokument Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok - Druk Nr 351. 2021-01-13 08:52
dokument Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. - Druk Nr 350. 2021-01-13 08:48
dokument Projekt uchwały w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim i Dziennego Domu ''Senior+" w Kaliszu Pomorskim- oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 349. 2021-01-13 08:44
dokument Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXI/238/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 348. 2021-01-13 08:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 347. 2021-01-13 08:37
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Druk Nr 346. 2021-01-13 08:35
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 345. 2021-01-13 08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 344. 2021-01-13 08:31
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 343. 2021-01-13 08:31